Megaborn weer aanwezig op Dag van de Openbare Ruimte

Op 27 en 28 september staat Megaborn weer op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte, in de jaarbeurs in Utrecht. We zijn met onze nieuwe beursstand te vinden op standplaats 4.2.43 in hal 4, vlakbij terras 3.  Schroom niet om even langs te lopen en bij te praten met onze aanwezige collega’s!

Megaborn ontvangt ISO 9001:2015 certificaat

Megaborn heeft succesvol de transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 gemaakt en heeft daarvoor de nieuwe certificering ontvangen. Met het ISO 9001:2015-certificaat laat Megaborn zien dat het beschikt over een modern (kwaliteits)managementsysteem op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Hiermee bewijst Megaborn dat kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. Megaborn is een van de eerste ingenieursbureaus die beschikt over het nieuwe certificaat.

ISO9001:2015

Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde ‘high level structure’ (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Een andere belangrijke wijziging is de focus op risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. Het daagt organisaties uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

6 oktober: webinar Ambitieweb door Niels van Amstel

Het Ambitieweb is het middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de focus en de kansen liggen in het project. En wie waarvoor aan de lat staat. Het Ambitieweb is een onderlegger voor gesprekken, een visueel hulpmiddel om complexe doelen helder te presenteren, een hulpmiddel om de focus over de projectfasen heen vast te houden, een tool om de BPKV criteria te bepalen en een hulpmiddel in het zoeken naar oplossingen te komen bij tegengestelde belangen. Aan de hand van theorie en praktijk zal worden toegelicht hoe je het Ambitieweb gebruikt en invult en hoe het in de projecten heeft geholpen. Hoe het helpt in duidelijkheid over belangen en over wie en wat nodig is om de kansen te benutten. Het maakt het projectproces al vanaf de vroege fase simpeler en beter beheersbaar.

Spreker

De spreker is Niels van Amstel van Megaborn. Niels van Amstel is mede ontwikkelaar van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW. Niels past als projectmanager en omgevingsmanager het Ambitieweb en de daarmee samenhangende Omgevingswijzer in een grote diversiteit van grote maar ook kleine projecten. Bij alle typen GWW-projecten en zeker daar waar meerdere stakeholders in beeld zouden kunnen zijn.

Meer informatie en aanmelden

Megaborn gaat elektrisch rijden

Duurzame ontwikkeling is van zeer groot belang. Eén van de grootste ontwikkelingen van de laatste tijd is de overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu. Deze gedachtegang past bij Megaborn. Ook wil Megaborn op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Vanaf het najaar van 2017 heeft Megaborn de beschikking over haar eerste elektrische auto voor één van de medewerkers. Het gaat om het model Renault Zoe Z.E.

Voordelen elektrisch rijden:

De voordelen van elektrisch rijden ten opzichte van het rijden op fossiele brandstoffen zijn:

 • De auto rijdt schoon. Het rijden op stroom veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
 • De auto is stil. Dit is prettig voor de bestuurder, maar ook voor de omgeving;
 • De auto is thuis of op het werk op te laden;
 • De auto is snel op te laden bij talloze oplaadpunten door heel Nederland;
 • De auto heeft een lage bijtelling.

Deze elektrische auto is  de eerste binnen Megaborn.  Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten.

Megaborn viert 20-jarig jubileum

Afgelopen weekend heeft Megaborn haar 20-jarig jubileum gevierd. In 1997 werd Megaborn opgericht door Theo Megens en Peter Zwamborn. In de jaren die daar op volgden is Megaborn onder hun leiding uitgegroeid tot een deskundig, betrouwbaar en gerespecteerd MKB-bedrijf. Uiteraard is deze mijlpaal uitvoerig gevierd met een weekend vol met feest en activiteiten in de Ardennen.

Megaborn start project ‘IK RIJD BETER’ voor jonge automobilisten

Op vrijdag 2 juni is op hogeschool Windesheim in Zwolle het project ‘IK RIJD BETER’ gestart, dat de ongevalsrisico’s voor jonge beginnende bestuurders moet verlagen.

Josephine Woltman Elpers, directeur van het domein Techniek van Windesheim, heeft samen met Rene te Heggeler, programmaleider bij ROV Oost Nederland en Patrick Hekkert, directeur van VVCR, de officiële starthandeling verricht voor een dag die in het teken staat van gedragsbeïnvloeding en rijvaardigheid. Studenten kruipen achter het stuur met een coach, mogen trainen op een mobiele baan en worden zich hopelijk meer bewust van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Rijvaardigheidscentrum VVCR en Megaborn voeren het project uit in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Het doel: minder ongevallen bij jonge bestuurders

Het doel van het project IK RIJD BETER is het duurzaam verminderen van de ongevalsrisico’s van jonge beginnende bestuurders (18 tot 24 jaar) in de provincies Gelderland en Overijssel. Jonge bestuurders zijn naar verhouding vaker betrokken bij een (dodelijk) ongeval. Verkeersongevallen zijn zelfs doodsoorzaak nummer 1 voor deze doelgroep. Dit werd recent opnieuw bevestigd door de ongevallencijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deelname aan het project moet jonge bestuurders vroeg in hun bestuurderscarrière bewust maken van dagelijks terugkerende onderwerpen als het verbeteren van vaardigheden, inzicht, gevaarherkenning en attitude. Het komende half jaar worden op verschillende locaties in Gelderland en Overijssel vanuit het project praktijkdagen georganiseerd.

Mooie kans

Eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit van hogeschool Windesheim, deden als onderdeel van de vakken ‘Verkeer en beïnvloeding’ en ‘Gedragsbeïnvloeding’ mee aan de praktijkdag die plaats vond op de campus. Josephine Woltman Elpers: ‘Dankzij de samenwerking met ROV Oost-Nederland zijn wij als hogeschool in staat om mooie verbindingen te maken tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Dit project biedt een mooie kans om te werken aan verkeersveiligheid, voor ons en de studenten.’

Het project

Het project ‘IK RIJD BETER’ is financieel mogelijk gemaakt door ROV Oost-Nederland. De realisatie van de praktijkdagen ligt in handen van VVCR en Megaborn.

De dag op Windesheim bestond uit drie onderdelen:

 • Rijden in de praktijk met als doel (eerdere) gevaarherkenning
 • Rijden op een slipbaan: voorkom een slip!
 • Een workshop over risico-onderkenning

Megaborn rijdt duurzaam op waterstof

Megaborn heeft sinds april 2017 de beschikking over een waterstofauto. Een waterstofauto is een elektrische auto met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. De auto is ‘zero-emission’: uit de uitlaat komt alleen waterdamp en geen schadelijke (luchtverontreinigende) uitlaatgassen of CO2. De auto, het type Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), heeft een actieradius van ongeveer 500 km.

Voordelen
Het grote voordeel aan de waterstofauto is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat er alleen maar waterdamp. Er komt geen koolstofdioxide vrij in de motor in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Waterstof heeft als tweede voordeel dat het zo goed als onuitputtelijk is. Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water, natuurlijk wel door de hulp van (duurzame) energie.

Het derde voordeel is bij gebruik van brandstofcellen de stille aandrijving, als gevolg van het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcel, die waterstof omzet in elektrische energie. Het enige geluid komt dan nog van de elektromotoren, die stiller zijn dan verbrandingsmotoren. Hierdoor zou geluidsoverlast als gevolg van verkeersdrukte voornamelijk in stedelijke gebieden aanzienlijk afnemen. Omdat verkeerslawaai ook een nuttige functie heeft, namelijk het waarschuwen van andere verkeersdeelnemers voor een (aankomend) gevaar, heeft de Hyundai een waarschuwingssysteem voor langzaam verkeer.

Voordelen ten opzichte van elektrische auto’s
De waterstofauto heeft enkele grote voordelen ten opzichte van de elektrische auto:

 • Een grotere actieradius
 • Kort tanken in plaats van urenlang opladen
 • Geen accu
 • Waterstof kan makkelijk worden opgeslagen en vervoerd

Met de inzet van de waterstofauto vermindert de CO2-emissie van Megaborn met ongeveer 2,5 ton per jaar.

Megaborn sluit raamcontract met diverse gemeenten in de Veluwe

Megaborn Traffic Development B.V. heeft op 11 april 2017 het raamcontract getekend voor het leveren van civieltechnische ingenieursdiensten voor diverse gemeenten in de Veluwe. De raamcontractanten betreffen de gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Het raamcontract is getekend door 9 marktpartijen. Tijdens de ondertekening was elke partij in de gelegenheid om zijn bedrijf te presenteren en om kennis te maken met de gemeenten.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis en een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking en kwaliteit.

Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid tot verlenging met een jaar.

header2-veluwe

A8-A9 Verbinding

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Het doel van de planstudie is om te komen tot 1 voorkeursalternatief. In de studie zijn in eerste instantie 7 mogelijke alternatieven onderzocht. In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk te zijn. Naar deze 2 alternatieven wordt daarom nader onderzoek gedaan. De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli 2016 om ook het Golfbaanalternatief aan het nader onderzoeken toe te voegen.

Het nader onderzoek wordt verricht omdat er, met name voor het Nul-plusalternatief, behoefte is aan meer details over de inpassing en haalbaarheid van varianten binnen de alternieven. Deze is nodig voor het nemen van een definitieve investeringsbeslissing. Voor de genoemde 3 alternatieven worden er opnieuw berekeningen uitgevoerd en worden de ontwerpen verder uitgewerkt. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit Bosch Slabbers met haar partners Zwarts & Jansma Architecten, LievenseCSO en Megaborn. Megaborn is verantwoordelijk voor het verkeerstechnisch ontwerp en de kostenramingen.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, wordt aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten.

schets-a8-a9                      ontwerp-a8-a9
Een schets uit 1963 bij een studie voor een                             Verbeelding van een ontwerp
structuurplan voor de Zaanstreek                                             (aansluiting A9, Golfbaanalternatief)

 

Megaborn zoekt werkvoorbereider civiele techniek

Megaborn is op zoek naar een werkvoorbereider civiele techniek. Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van (schets)-ontwerpen naar civieltechnische tekeningen en RAW bestekken, kostenramingen en nacalculaties. Je bent inzetbaar voor alle voorkomende fasen van een werk. Je maakt het werk zelfstandig en in teamverband en adviseert opdrachtgevers over alternatieven. In voorkomende gevallen ondersteun je vervolgens ook de uitvoering. Ook het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en leveranciers/onderaannemers hoort tot je werkzaamheden.

 Wat bieden wij?

 • variërende en uitdagende projecten;
 • de mogelijkheid je te ontwikkelen;
 • een motiverende omgeving;
 • een open cultuur zonder hokjesgeest;
 • een innovatieve organisatie;
 • begeleiding door professionals;
 • een passend salaris en goede secundaire voorwaarden.

Wat vragen wij?

 • een afgeronde civieltechnische opleiding;
 • HBO/HTS werk- en denkniveau
 • minimaal 5 jaar ervaring als werkvoorbereider;
 • ervaring met infrastructurele werken;
 • ervaring met werken bij een ingenieursbureau is een pré;
 • een goede beheersing van AutoCAD, 3D is een pré;
 • rijbewijs B;
 • woonachtig in de omgeving van Gouda;
 • een hands-on mentaliteit.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.