Kastanjelaan en Pieperslaan feestelijk heropend

Vrijdag 2 september 2016 zijn de Kastanjelaan en Pieperslaan feestelijk heropend. Wethouder Ronald Haverkamp plantte twee nieuwe bomen: één in Kastanjelaan en één in de Pieperslaan. Gemeentelijk projectleider Martin Vestegen zei in zijn openingsspeech dat “met het planten van een boom een historisch moment wordt gemarkeerd”. De bewoners zijn intensief betrokken bij het ontwerp en tevreden over het verlopen proces. Projectleider Henk van de Langemheen (Megaborn): “Zonder draagvlak van bewoners was dit nooit gelukt.”  Hij doelt hierbij op de kap van 24 Kastanjes vanwege de Kastanjebloedingsziekte. Samen met de bewoners is gekozen voor het verplaatsen van 27 Hongaarse Lindes. Deze bomen van formaat zijn verhuisd van de Beemd naar de Kastanjelaan. De opening werd afgesloten met koek en zopie in de tent.

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers te laten (blijven) aansluiten, meten wij periodiek de klanttevredenheid. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2016 was het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid en verwachtingen van onze opdrachtgevers met betrekking tot onze dienstverlening en samenwerking.

Het resultaat van het KTO is zeer positief. Megaborn wordt door onze klanten gezien als een gedreven, deskundige, professionele, degelijke en vakkundige organisatie met gemotiveerde mensen. De samenwerking met de klant wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3. Ook op diverse competenties als betrouwbaar, solide, succesvol, bescheiden, sympathiek, flexibel en vernieuwend scoort Megaborn gemiddeld een ruimte voldoende (7,5+). Ook zijn er enkele verbeterpunten genoemd en zijn de verwachtingen van de klant ten aanzien van onze dienstverlening in beeld gebracht. Megaborn gaat in de komende periode met deze verbeterpunten en verwachtingen aan de slag om enerzijds in de toekomst nog beter aan de wensen van de klant te voldoen en om anderzijds de producten en diensten die wij leveren naar een nog hoger niveau te tillen.

Dag van de Openbare ruimte met nieuwe beursstand

28 en 29 september jl. stond Megaborn op de  “Dag van de Openbare Ruimte”. Het was de eerste editie in de Jaarbeurs in Utrecht. Megaborn was aanwezig met een nieuwe beursstand. Na jaren van trouwe dienst heeft de oude strakke, witte stand plaats gemaakt voor een stand voorzien van verlichting en diverse media, welke meer in het oog springt. Het was een zeer geslaagd evenement met een bruisende sfeer op de beursvloer én bij onze stand.

Verbindingsweg A8-A9

Vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is er sprake van verkeersproblematiek op en rond de provinciale wegen N203 en N246. Dit uit zich in files op beide wegen maar ook in de vorm van sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit in Assendelft en Krommenie.

De provincie Noord-Holland is daarom voornemens om een verbindingsweg te realiseren tussen de A8 en de A9 en heeft in een studie twee alternatieven opgesteld. Het consortium Noordhollands Peil is gevraagd om de alternatieven uit te werken en te komen tot een voorkeursalternatief. Megaborn maakt onderdeel uit van dit consortium en levert ten behoeve van dit project verkeerskundig advies, stelt kostenramingen op voor het wegendeel binnen het uit te voeren onderzoek en optimaliseert het wegendeel binnen een integraal VO voor beide alternatieven. Megaborn levert hiervoor een verkeerskundig adviseur, kostendeskundige en wegontwerper aan het projectteam. Megaborn voert de werkzaamheden uit samen met haar consortiumpartners Bosch Slabbers, Zwart Jansma Architecten en LievenseCSO.

Verkeersinput UAV-gc contract De Hagen

De gemeente Vianen heeft in 2012 een Verkeersstructuurplan opgesteld voor het bedrijventerrein De Hagen, bestaande uit beleidskaders, diverse verkeerskundige analyses en oplossingsrichtingen voor 3 kruispunten. De gemeente Vianen wil een werk voor de verbetering van de doorstroming op de verkeersinfrastructuur gaan aanbesteden op basis van een UAV-gc contract met een onderdeel waarin verkeerskundige eisen voor het contract zijn opgenomen. De insteek van deze opzet is dat de inschrijvers zelf de oplossing voor de toekomstige verkeersinfrastructuur bedenken.

Om de aanbesteding voor te bereiden wil de gemeente Vianen de probleemanalyse uit het verkeersstructuurplan actualiseren met nieuwe (tel)gegevens en nieuwe gegevens over de toekomstsituatie, die op het projectgebied worden geprojecteerd.

Megaborn verricht hiervoor voor de gemeente Vianen de volgende werkzaamheden:

 1. het actualiseren van de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur;
 2. het uitwerken van de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract.

Om aan deze vraag van de gemeente Vianen te voldoen doorloopt Megaborn de volgende stappen:

 1. Het bepalen van de toekomstige intensiteiten binnen het gebied;
 2. Actualiseren probleemanalyse op basis van nieuwe gegevens;
 3. Opstellen van verkeerskundige eisen voor contractvorming met microscopisch model.

De resultaten worden verantwoord in diverse notities en rapportages.

Megaborn nu ook werkzaam in Achterhoek

Megaborn heeft voor de Gemeente Lochem de fietsparkeersituatie in het centrum van Lochem in beeld gebracht. Het parkeren van de fiets is een belangrijke schakel in de fietsketen. Het aanbod van fietsparkeermogelijkheden heeft invloed op de keuze van centrumbezoekers om de fiets te gebruiken en op het parkeergedrag van de fietsers. Omdat de gemeente Lochem het fietsen – en ook het fietsgebruik onder centrumbezoekers – wil stimuleren heeft Megaborn advies uitgebracht over de mogelijkheden om het aanbod van fietsparkeervoorzieningen in het centrum te verbeteren. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de geparkeerde fietsen, zowel in als buiten de fietsvoorzieningen en vervolgens is geadviseerd over mogelijke uitbreiding en verbetering van de voorzieningen.

Parkeeronderzoek Centrumgebied Leerdam

Omdat de beleidshorizon van het parkeerbeleidsplan in zicht is (was) wilde de gemeente Leerdam het vigerende beleid onder de loep nemen en waar nodig herzien. In 2011, na afronding van centrum gerelateerde maatregelen op basis van het parkeerbeleidsplan, is door Megaborn voor het laatst een parkeeronderzoek uitgevoerd. Naast de in het beleidsplan benoemde maatregelen zijn er de laatste jaren in Leerdam, sinds 2011, toch nog enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om parkeren op de Vlietskant en Kerkstraat in het centrum van Leerdam gratis te maken. Daarom zijn deze straten in september 2015 bij wijze van proef aangemerkt als ‘blauwe zone’ (parkeerschijfzone). De proef duurt tot eind december waarna deze wordt geëvalueerd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in het centrumgebied, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone was actuele parkeerdata gewenst.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in het centrum en in de centrumschil van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie;
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag een aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzichtelijke uiteenzetting van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de onderzoeken en de reeds beschikbare onderzoeken te vergelijken zijn effecten van parkeergerelateerde maatregelen en de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.

Megaborn aan de slag in Nieuw-Loosdrecht

Diverse straten in Nieuw Loosdrecht worden het komende jaar gereconstrueerd. Onder andere de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Nootweg gaan volledig op de schop. Het Lindeplein, waar de markt wordt gehouden en de Lindevijver krijgen een nieuwe aantrekkelijke uitstraling. Het wordt een gezellige plek om even te gaan zitten en te genieten van de kibbeling die je net op de markt hebt gekocht. De Lindevijver wordt vergroot om wateroverlast  op straat bij intensieve buien te verminderen.

Aanleiding van de werkzaamheden zijn het vervangen van riolering, wegverhardingen en het vervangen van bomenlanen. De bomen zijn ziek of te groot geworden voor de smalle straten. Het project kent verschillende uitdagingen: er is een tekort aan parkeercapaciteit en er is grondwateroverlast op sommige wegdelen. De wegen krijgen een 30 km/uur zone en worden als verblijfsgebied ingericht, rekening houdend met met buslijnen die het projectgebied doorkruisen.

De gemeente Wijdemeren hecht grote waarde aan de inbreng van (verschillende) belanghebbenden. Door middel van verschillende ontwerpavonden met bewoners zal Megaborn een integraal gedragen ontwerp maken. Megaborns betrokkenheid is vanaf de schetsfase tot en met het houden van directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase. Volgend jaar wordt het werk gerealiseerd.

Megaborn direct aan de slag voor provincie Utrecht

Op 26 februari 2016 heeft Megaborn het raamcontract met de provincie Utrecht verworven. Enkele maanden later heeft Megaborn direct de eerste beschikbare opdracht binnen het raamcontract binnen gesleept: de trajectaanpak N228 Montfoort. De opdracht werd verworven in concurrentie, waarbij Megaborn in het Plan van Aanpak opnieuw niet lager scoorde dan een 8 en op het vlak van risicobeheersing uitblonk met een 10.

De opdracht betreft de trajectaanpak van de N228, dwars door de stad Montfoort. Megaborn zal de provincie ontzorgen door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Aanscherpen en vaststellen scope
 • Uitvoeren projectmanagement
 • Uitvoeren diverse onderzoeken
 • Opstellen risicodossier (o.a. door het organiseren van risicosessies)
 • Uitwerken aanbestedingsstrategie conform Aanpak Duurzaam GWW
 • Opstellen UAV-gc contract (Model Basisovereenkomst, Programma van Eisen, Vraagspecificatie, Annexen, Contractbeheersingspla, SSK-raming etc.)
 • Verzorgen en begeleiden aanbestedingsproces
 • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Herinrichting Kastanjelaan en Pieperslaan in Ellecom

De gemeente Rheden gaat de Kastanjelaan en de Pieperslaan herinrichten. Dit najaar gaat de schop in de grond. De rijbanen worden voorzien van gebakken klinkers en ook de trottoirs, het groen en de hemelwaterafvoer worden aangepakt. Na een intensief ontwerptraject samen met bewoners is besloten alle Paardenkastanjes in de Kastanjelaan te kappen. De bomen zorgen voor veel wortelopdruk in de trottoirs en meer dan de helft van de bomen heeft de Kastanjebloedingsziekte. De keuze om deze beeldbepalende bomen te kappen is niet niks. Een ruime meerderheid van de bewoners is gedurende het ontwerpproces ervan overtuigd geraakt dat een nieuwe bomenlaan de beste oplossing is. Hongaarse Lindes worden uit de Beemd in Velp verplaatst naar de Kastanjelaan, zodat na de herinrichting er direct weer een bomenlaan staat. De Lindes zijn bijna 20 jaar oud en hebben dus al een flink formaat. Door middel van visualisaties is de verdere groeiontwikkeling van de Hongaarse Lindes gedurende de komende jaren in beeld gebracht. Ook dit heeft mensen over de streep getrokken om met het ontwerp in te stemmen. Martin Verstegen is vanuit de gemeente Rheden opdrachtgever en Henk van de Langemheen van Megaborn is projectleider van dit project. Samen met de werkgroep bestaande uit bewoners en ambtenaren van de verschillende vakdisciplines is gewerkt aan een gedragen ontwerp. Megaborn feliciteert de bewoners en de gemeente met dit mooie resultaat dat in dit najaar zijn beslag zal krijgen.