Duurzaam Mobiliteitsplan t.b.v. BREEAM-certificering

Langs de rijksweg 73 ter hoogte van Haps wordt een vestiging van Danone Nutricia Early Life gerealiseerd. In opdracht van Danone draagt Sweegers en de Bruijn B.V. zorg voor het verkrijgen van het duurzaamheidskeurmerk ”BREEAM” voor het bij de vestiging behorende kantoorpand. Met het keurmerk worden gebouwen, gebieden en infrastructuur beoordeeld op duurzaamheid. Certificering zorgt voor een betere waardering en een beter aanzien van het betreffende pand. BREEAM-NL, de Nederlandse versie van het keurmerk, behandelt verschillende categorieën, waaronder ‘Transport’. Megaborn stelt in opdracht van Sweegers en de Bruijn  een Duurzaam Mobiliteitsplan op conform de eisen die de BREEAM-methodiek, binnen de categorie Transport,  daaraan stelt.

Het duurzaam mobiliteitsplan omvat de volgende elementen:

 1. Inventarisatie
  • Bereikbaarheidsanalyse (inzichtelijk maken van mobiliteitskenmerken)
  • Mobiliteitsprofiel (beoordelen van de te verwachten verkeersgeneratie)
 2. Beoordeling criteria-eisen zoals opgenomen in de BREEAM-systematiek
 3. Opstellen mobiliteitsplan
  • Parkeerbeleid
  • Vervoersplan

Bent u ook bezig met het verkrijgen van een BREEAM-certificering en bent u op zoek naar een betrouwbare, ervaren partij die zorg kan dragen voor de categorie ‘Transport’? Neem dan contact met ons op.

Verbetering verkeersveiligheid 2 rotondes

De rotondes bij het CZ ziekenhuis te Deventer worden als verkeersonveilig ervaren. Ook uit ongevalscijfers blijkt dat vooral de westelijke rotonde verkeersonveilig is. Bij een groot deel van de verkeersongevallen is een overstekende fietser betrokken. De Fietsersbond is daarom blij dat deze rotondes aangepakt worden en heeft de sterke wens dat de fietsoversteken in de voorrang blijven.

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek laten doen en vervolgens op basis van de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek meerdere
oplossingsvarianten bedacht en geschetst. Megaborn zal deze verkeerskundig varianten tegen elkaar afwegen en de voorkeursvariant uitwerken tot en met een aanbesteed bestek.

Uitvoering herinrichting en rioolvervanging Dr. de Brouwerlaan in Boxtel van start

De Dr. de Brouwerlaan in Boxtel paste niet binnen de richtlijnen van een verblijfsgebied conform Duurzaam Veilig. De gemeente Boxtel wilde de ruimtelijke kwaliteit in de straat verbeteren door de straat her in te richten conform de eisen van Duurzaam Veilig als verblijfsgebied. Hierbij moest in het bijzonder aandacht besteed worden aan de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen.

Megaborn verzorgde voor de gemeente Boxtel het onderzoek, integrale ontwerp, RAW-bestek en tekeningen en aanbesteding. De uitvoering van de herinrichting gaat nu van start en zal in de zomer van 2016 worden afgerond.

Waardebepaling innovatieve technieken voor dijkversterkingen

Het consortium LievenseCSO, Brightwork, Megaborn en Boorsma werkt sinds oktober 2015 gezamenlijk voor het Waterschap Rivierenland binnen het raamcontract ‘Advies- en Ingenieursdiensten’. In december 2015 is binnen dit raamcontract een eerste project verworven, namelijk de Business cases voor de Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het verworven raamcontract loopt twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee jaar. Binnen het consortium werken de partijen samen om te komen tot een complete dekking van alle werkzaamheden die binnen de vier waterschapsprogramma’s zijn vastgesteld. LievenseCSO werkt aan de programma’s waterveiligheid en watersysteem. Brightwork is verantwoordelijk voor waterketen. Megaborn werkt aan wegen en Boorsma aan alle programma’s. Naast de partijen in het consortium zijn er nog twee onderaannemers betrokken, Mijnsen en Quatre-C.

Waardebepaling van innovatieve technieken

Het project dat het consortium verworven heeft, is het opstellen van business cases ten behoeve van de Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) vanuit het HWBP. Waterschap Rivierenland is trekker van deze POVM. De aanleiding is tweeledig, de overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van waterkeringen en daarmee samenhangend is er enorm veel veranderd in de regelgeving op gebied van de veiligheid van waterkeringen. Doordat er de komende jaren veel projecten in uitvoering gaan, kan er enorm veel voordeel worden gehaald in het toepassen van innovaties voor het aanpakken van het faalmechanisme  Macrostabiliteit. Om die reden is deze POVM gestart, waarbij het doel is projectoverstijgend kennis te ontwikkelen om de verbetering van waterkeringen in de toekomst beter, sneller en goedkoper te kunnen realiseren.

Zes koploperprojecten

De POVM behandelt vijf clusters van innovatieve technieken, waarvan een business case wordt gemaakt. Dit zijn vernagelingstechniek, drainagetechniek, langsconstructies, grondverbeteringstechniek en actuele sterkte. In de business cases wordt een waardebepaling gemaakt van de vijf clusters, voor het scenario dat de technieken straks bruikbaar zijn voor een zestal koploperprojecten binnen het HWBP. Vervolgens wordt een doorvertaling gemaakt naar het potentieel voor de landelijke opgave van afgekeurde waterkeringen.

De waardebepaling in de business case wordt gemaakt op basis van drie criteria: kostenreductie, tijdswinst en kwaliteit. Bij het laatste item zijn nog weer een aantal subcriteria geformuleerd, o.a. duurzaamheid, uitvoeringshinder, ruimtelijke kwaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid van de dijkversterking.

Megaborn sluit raamovereenkomst met de provincie Utrecht

Megaborn heeft op 26 februari 2016 het raamcontract met de provincie Utrecht verworven.

Het raamcontract voor ingenieursdiensten 2016-2020 van perceel 1 omvat 3 inkooppakketten:

 • civiel nat en droog (o.a. civieltechnisch ontwerp en advies, verkeerskundige analyses, advies openbare verlichting en VRI en milieutechnische onderzoeken en adviezen)
 • aanbestedings- en contractdocumenten (o.a. opstellen geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC en Best Value, RAW bestekken, kostenramingen en risico-analyses)
 • projectmanagement en projectbegeleiding (o.a. directie UAV, houden van toezicht, uitvoeren audits en systeemgerichte contractbeheersing)

Bij de beoordeling is Megaborn als 2e geëindigd van de 21 inschrijvers, met een beoordeling van 88 van de 100 punten. Megaborn scoorde op de onderwerpen samenwerking, organisatie en personeel en kwaliteitsborging drie maal een 8, en scoorde op de onderwerpen duurzaamheid in relatie tot Duurzaam GWW en innovatie twee maal een 10.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis, een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking, integriteit en kwaliteit en koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid (DuurzaamGWW) en innovaties.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid van verlenging voor een jaar.

Omgevingsmanager Stationsgebied Driebergen – Zeist

ProRail is gestart met de aanbestedingsprocedure voor het project Stationsgebied Driebergen-Zeist. Dit voorjaar zijn er al vijf aannemers geselecteerd voor het hoofdcontract. De gunning is in de zomer van 2016. Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt aangepakt omdat er al jaren files staan bij de spoorwegovergangen, de fietsstallingen uitpuilen en er een tekort is aan parkeerplekken.

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt straks een compact en efficiënt OV-knooppunt met een nieuw station, een nieuw busstation en een nieuwe parkeergarage met zeshonderd parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie loopt het stationsplein onder de sporen door, waardoor voetgangers veilig naar de perrons kunnen lopen. Megaborn levert namens de omgevingspartijen (Gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Provincie Utrecht en ProRail) de Omgevingsmanager.

Bouwwerkzaamheden
De kruising van de Hoofdstraat met het spoor verdwijnt en de overweg wordt opgeheven. In het voorjaar van 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden hiervan. De hoofdaannemer start in 2017 met de grootschalige bouwwerkzaamheden. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door.

De eerste fase van de onderdoorgang wordt in 2019 uitgevoerd. Dan is de onderdoorgang zover klaar dat het verkeer er over 2 x 1 rijstrook kan rijden. Daarna wordt doorgewerkt aan de verdubbeling naar 2 x 2 rijstroken. Deze wordt in de nieuwe planning in 2020 afgerond. De onderdoorgang van de Hoofdstraat wordt daarmee een jaar later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. De voorbereidingen, zoals het omleggen van kabels en leidingen, het samenstellen van het aanbestedingsdossier en de grondverwerving hebben meer tijd gekost dan vooraf was voorzien.

Infrastructuur
Onder het station komt een fietsenstalling voor drieduizend fietsen. Fietsers krijgen hun eigen fietsroutes waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen. In 2020 wordt de nieuwe infrastructuur en het nieuwe station in gebruik genomen.

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht, NS en ProRail. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, de Provincie Utrecht, en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug.

De Kaai e.o. wordt de Huiskamer van Strijen!

Megaborn gaat samen met BRO werken aan een nieuwe herinrichting voor De Kaai e.o. in de gemeente Strijen. De Kaai ligt aan het water met in de directe nabijheid winkels. De uitdaging zal zijn om dit plein in te richten als “De huiskamer” van Strijen. Op dit plein moet iedereen welkom zijn om te genieten van de rust aan het water en gezellig bij te kunnen praten onder het genot van een hapje en een drankje. Megaborn is trots om wederom voor de gemeente Strijen te mogen werken!

Megaborn begeleidt gemeente Nuenen bij duurzame reconstructie/aanleg HOV-Europalaan

Megaborn voert het SCB-contractmanagement uit voor de duurzame reconstructie van de Europalaan en aanleg van de HOV-busbaan in Nuenen. Het project van 9,3 miljoen euro is door Megaborn voorbereid en uitgewerkt met de methodiek van Duurzaam GWW en als ‘hybride’ UAV-GC contract op de markt gezet. Door de integrale Duurzaam GWW-benadering worden nu de kansen benut, samen met de aannemer Rasenberg, om een weg te realiseren die gedurende 20 jaar een forse geluidsreductie van gemiddeld 4,0 dBa geeft. Met tegelijk aandacht voor de levensduur, de omgeving en de kosten op de lange termijn. Dus de optimale mix op People, Planet en Profit.

Rioolvervanging en herinrichting wegen Rheden afgerond

De reconstructie van 4 wegen in Rheden is afgerond. De Dorpsstraat, Worth Rhedenseweg, Buurtweg en Nassaustraat zijn weer bruikbaar voor de komende decennia. De wegen zijn duurzaam heringericht met gebakken klinkers in de rijbaan. De riolering is vervangen en ook het groen heeft een facelift gekregen. Bewoners adopteren de vaste beplanting  in de plantsoenen, wat inhoudt dat zij het groen onderhouden. In dit project is de riolering en de wegverhardingen integraal aangepakt. Megaborn heeft de projectleiding van initiatief tot oplevering verzorgd. Belangrijk onderdeel van de projectleiding was het begeleiding van het ontwerpproces met bewoners op het niveau van co-produceren.

Megaborn sluit raamovereenkomst met 4 waterschappen

Megaborn Traffic Development B.V. heeft het raamcontract getekend voor Integrale Technische Adviseringsdiensten van 4 waterschappen: Waterschap Brabantse Delta,  Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Megaborn gaat dit contract aan als ondersteuner van hoofdaannemer LievenseCSO.

Het raamcontract bestaat uit diverse programma’s, verschillend per waterschap. Megaborn gaat LievenseCSO ondersteunen bij werken van de volgende percelen:

 • Waterschap Brabantse Delta: Waterbouwkundige werken, Dijken, Integraal waterbeheer en Afvalwaterketen;
 • Hoogheemraadschap van Delfland: Waterbouwkundige werken en Afvalwaterketen;
 • Waterschap AA en Maas: Waterbouwkundige werken, Dijken en Afvalwaterketen;
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:  Waterbouwkundige werken, Afvalwaterketen en Beleid en onderzoek.