Megaborn maakt UAV-GC contract voor vervangen 2 bruggen

Megaborn maakt UAV-gc contract voor het vervangen 2 bruggen over de rivier de Aa in Erp (gemeente Veghel). In verband met de onderhoudstoestand dienen met spoed twee bruggen over de Aa in de kern Erp te worden vervangen. Dit zijn een voetganger – fietsburg en een verkeersburg. Megaborn ondersteunt de gemeente Veghel in het snel opstellen en aanbesteden van het geïntegreerd contract met behulp van Systems Engineering.

Megaborn sluit raamovereenkomst met Waterschap Rivierenland

Megaborn Traffic Development B.V. heeft het raamcontract getekend voor advies- en ingenieursdiensten van Waterschap Rivierenland. Megaborn gaat dit contract aan middels een consortium bestaande uit LievenseCSO, Brightwork, Boorsma en Megaborn.

Het raamcontract bestaat uit een viertal programma’s:  Watersysteem, Waterketen, Waterveiligheid en Wegen. Megaborn zal LievenseCSO aanvullen op het perceel Wegen. De werkzaamheden betreffen civiele techniek, contractbeheersing, projectmanagement, procesmanagement en ruimtelijke inrichting-/ordening

Opening Kerkstraat Strijen

Op zaterdag 14 november jl. vond de feestelijke opening plaats van de heringerichte Kerkstraat in Strijen. Vanaf december 2014 is Megaborn betrokken geweest bij de planvorming. In nauw overleg met de gemeente Strijen, de winkeliersvereniging en de bewoners van de Kerkstraat zijn er plannen en inrichtingsschetsen gemaakt voor deze straat. Een belangrijk uitgangspunt vormde het vormgeven van deze straat als een informeel gebied voor het winkelend gebied. De auto is in deze straat slechts op een aantal momenten te gast. Daarnaast vormde de afwatering van de woonpercelen een uitdaging. Met een riool in het midden van de straat en het aanbrengen van een eenduidige verharding over de volledige breedte van de straat is er een brede winkelstraat gerealiseerd. Na de planvorming heeft Megaborn, samen met lokale aannemer Buitendijk, de realisatie ter hand genomen. Gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt aan de straat om deze na de zomer gereed te krijgen. Door een archeologische vondst (uit de middeleeuwen) bij de kerk is het werk uiteindelijk in oktober jl. gereed gekomen.

De gemeente Strijen, bewoners en winkeliers van Strijen en Megaborn zijn TROTS op het resultaat!

opening-kerkstraat-3  opening-kerkstraat-2

 

Megaborn ontwerpt snelfietsroute Arnhem-Zevenaar

Vanaf eind augustus kunnen forenzen gebruik maken van het eerste deel van de snelfietsroute (F12) tussen Westervoort  en Duiven. De F12 langs de A-12 van Arnhem naar Zevenaar is 12,9 km lang en maakt gebruik van bestaande en nieuwe fietspaden. Met de  fiets kost het  40 minuten om de hele route van begin- tot eindpunt af te leggen.

Samenwerken om de route te realiseren

Megaborn is er trots op dat op 9 juli de provincie Gelderland en de gemeenten  Westervoort, Duiven en Zevenaar, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst  voor de aanleg van de snelfietsroute F12 tussen Arnhem en Zevenaar hebben gezet. Megaborn heeft in nauw overleg met de gemeenten, provincie en Fietsersbond de F12 ontworpen. De kosten voor de F12 bedragen € 8.135.000,- . De  provincie Gelderland betaalt € 3 miljoen. De voormalige Stadsregio draagt ook € 3 miljoen bij. Vanuit het Rijksprogramma ‘Beter Benutten Vervolg’ is een rijksbijdrage van € 1,2 miljoen beschikbaar. De drie gemeenten nemen de resterende kosten voor hun rekening.

Snel en veilig fietsen

Snelfietsroutes zijn directe, comfortabele en veilige fietspaden. Doordat de route zo veel mogelijk voorrang, vlak asfalt en vloeiende bochten heeft, is het comfortabel en veilig om te fietsen. De rode kleur van het asfalt en  de heldere bewegwijzering maken de snelfietsroute herkenbaar.  De routes maken het makkelijker om vaker de fiets, in plaats van de auto, te pakken.

Snelfietsroutes in Gelderland

Snelfietsroute F12 is  de derde snelfietsroute in een netwerk van snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen. Op 3 juli werd het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen geopend. Snelfietsroute De Liemers, langs het spoor van Arnhem naar  treinstation Zevenaar, is eind van het jaar klaar.

Veiliger fietsen op Emmaplein Deventer

Afgelopen zaterdag, 7 november 2015, was het Emmaplein in Deventer de gehele dag afgesloten voor alle verkeer. Aannemer KWS Infra was die dag bezig met het verleggen van de fietspaden zodat voor fietsers een veiligere situatie ontstaat. Daar waar de fietsers de weg kruizen, zijn kleine drempels voor automobilisten gekomen. Daarnaast zijn de kleur van het fietspad en de wegmarkering aangepast.

Bedoeling van de werkzaamheden is het vergroten van de fietsveiligheid. Fietsers houden voorrang op het Emmaplein. De plek waar zij oversteken is iets verhoogd zodat zij beter zichtbaar zijn voor automobilisten. De maximumsnelheid op de Wilhelminabrug gaat omlaag van 70 kilometer naar 50 kilometer per uur.

In 2013 presenteerde de gemeente Deventer drie varianten voor de aanpak van het Emmaplein aan bewoners van de Raambuurt, maar zij oordeelden dat de juiste variant er niet bij zat. Na intensief overleg is er nu een ontwerp van Megaborn waar iedereen zich in kan vinden, zowel de werkgroep Verkeer en Parkeren Raambuurt, de Fietsersbond als de gemeente.

Bewoners strijden al lange tijd voor een veiliger rotonde voor de fietsers. Tussen 2007 en 2012 gebeurden daar meerdere ongelukken. Het Emmaplein kwam zelfs voor op een lijst van meest gevaarlijke kruispunten in het land. Met vier ongelukken tussen 2009 en 2011 en zes gewonden was de kruising zelfs de gevaarlijkste van Overijssel.

Dit project is uitgevoerd met behulp van een bijdrage van de Provincie Overijssel voor het bevorderen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in West-Overijssel.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer busterminal Veghel

Voor een nieuwe en pragmatische inrichting hebben Megaborn en BRO de ruimtelijke visie met het schetsontwerp verbeeld. In dit stadium zijn de projectrisico’s geïnventariseerd, voornamelijk bij de technische uitwerking en planologische procedures, zodat direct passende maatregelen konden worden genomen.

Het bestaande kunstwerk kon niet worden verplaatst en een markante boom zou moeten sneuvelen. Dit zou leiden tot enorme vertraging, hoge extra kosten en afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. De civiel techneut en de stedenbouwkundige zijn samen met de oplossing gekomen om het kunstwerk onderdeel te maken van het perron en het busplatform zo te maken dat de boom bespaard bleef en een blikvanger is geworden. Hierdoor is niet alleen de belevingswaarde toegenomen, maar zijn ook de werkzaamheden vereenvoudigd.

Het busstation is verplaatst van het Bolkenplein in het centrum naar een locatie naast het gemeentehuis. Hier wordt het busstation verbonden met de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en ’s-Hertogenbosch-Uden. Het programma bestaat uit:

  • 2 HOV-haltes
  • 4 streekbushaltes, 1 buurtbushalte en 2 bufferhaltes
  • 600 stallingsplaatsen voor fietsen
  • 10 parkeerplaatsen voor taxis, Kiss & Ride en elektrische auto’s

De complexiteit van de opgave was hoog. Binnen de beperkte ruimte moest een goed functionerend busstation worden ingepast, rekening houdend met sociale veiligheid, koppeling van de HOV, entreefunctie, waardevolle bomen en een groot kunstwerk dat niet mocht worden verplaatst. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige, groene en veilige openbare ruimte die past bij het karakter van Veghel. Het busstation is het visitekaartje van Veghel.

Herinrichting Voorstraat Numansdorp

Megaborn en BRO hebben samen met Gemeente Numansdorp, ondernemers en bewoners, een compact en efficiënt proces doorlopen voor herinrichting van de Voorstraat. Bewoners en ondernemers van de Voorstraat hebben veel invloed gehad op de definitieve keuze voor inrichting, kleuren en materialen. Zij moeten wonen, werken en ondernemen in de straat.

Het gezamenlijke projectteam heeft de keuzes en gevolgen daarvan inzichtelijk gemaakt en diverse modellen voorbereid. Het totale proces van schetsontwerp tot technische uitwerking en het kiezen van kleuren, materialen en meubilering is in enkele maanden doorlopen en afgerond. Het project is, naar volle tevredenheid van alle partijen, gerealiseerd en in gebruik genomen.

Megaborn sluit raamovereenkomst met gemeente Rotterdam

Megaborn Traffic Development b.v. heeft het raamcontract getekend voor Ingenieursdiensten van de gemeente Rotterdam. De aanbesteding was onderverdeeld in 3 percelen: Wegenbouw, Waterbouw en Kunstwerken. Megaborn heeft zich voor het perceel Wegenbouw, samen met vier andere partijen, geselecteerd.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor twee keer één jaar verlenging. De verwachtte omzet is ongeveer € 400.000,= per jaar voor dit perceel.

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het (nader) uitwerken van ontwerpen in de vorm van tekeningen en berekeningen, het maken van (delen van) bestekken en het maken van (aanneemsom-)ramingen op basis van een bestek of bestekgedeelte, op het civieltechnische gebied van wegenbouw en riolering.

De gemeente Rotterdam heeft bij deze aanbesteding gekeken naar kwaliteit, met als speerpunten duidelijke afspraken, slagvaardig werken, hoog kwaliteitsniveau en goede samenwerking met de opdrachtgever.
De gemeente is daarnaast voornemens veel te werken met prestatiemeting om de kwaliteit van de te leveren producten en diensten te stimuleren.

Mooi stageresultaat “Fietsers te gast”

Gisteren is Mitchell Matthijssen van de Nationale Hogeschool Toerisme en Verkeer in Breda met een 8 geslaagd voor zijn stage bij Megaborn. Hij heeft onderzoek verricht naar de vormgeving, functie en het gebruik in het centrum van Oss, nadat de fietsers worden toegelaten in het centrumgebied van Oss. Een vraagstuk die bij meerdere gemeenten speelt!

In zijn onderzoek heeft hij het aantal fietsers geteld en door middel van conflictobservatie beoordeeld of er conflicten plaatsvinden tussen het winkelend publiek en de fietsers door het centrumgebied. Daarnaast heeft hij de effectieve verkeersruimte bepaald waar de bezoekers van het centrum gebruik van kunnen maken. Het aantal voetgangers heeft invloed op de wijze waarop de effectieve verkeersruimte door fietsers wordt gebruikt. Als er te veel voetgangers zijn stappen de fietsers af. De grens van het aantal voetgangers per strekkende meter per uur ligt hierbij tussen de 141 en 180 vtg./m’/uur. Als het drukker is stappen de fietsers af! De effectieve ruimte wordt ook beïnvloed door de objectruimte. Door een toename van de gestalde fietsen zal de effectieve verkeersruimte afnemen. Een belangrijke aanbeveling is om de objecten in het winkelgebied niet de overhand te laten nemen. Hoewel het voor uitbaters belangrijk is om voldoende terrassen te hebben en reclame objecten is het beïnvloed dit ook het gedrag van het winkelend publiek.

Het onderzoek loopt gedurende 1 jaar en zal in het voorjaar van 2015 worden afgerond. Door Megaborn wordt op verschillende momenten onderzoek verricht om de proef ‘Fietsers in het centrumgebied van Oss” te monitoren.