Megaborn nu ook werkzaam in Achterhoek

Megaborn heeft voor de Gemeente Lochem de fietsparkeersituatie in het centrum van Lochem in beeld gebracht. Het parkeren van de fiets is een belangrijke schakel in de fietsketen. Het aanbod van fietsparkeermogelijkheden heeft invloed op de keuze van centrumbezoekers om de fiets te gebruiken en op het parkeergedrag van de fietsers. Omdat de gemeente Lochem het fietsen – en ook het fietsgebruik onder centrumbezoekers – wil stimuleren heeft Megaborn advies uitgebracht over de mogelijkheden om het aanbod van fietsparkeervoorzieningen in het centrum te verbeteren. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de geparkeerde fietsen, zowel in als buiten de fietsvoorzieningen en vervolgens is geadviseerd over mogelijke uitbreiding en verbetering van de voorzieningen.

Parkeeronderzoek Centrumgebied Leerdam

Omdat de beleidshorizon van het parkeerbeleidsplan in zicht is (was) wilde de gemeente Leerdam het vigerende beleid onder de loep nemen en waar nodig herzien. In 2011, na afronding van centrum gerelateerde maatregelen op basis van het parkeerbeleidsplan, is door Megaborn voor het laatst een parkeeronderzoek uitgevoerd. Naast de in het beleidsplan benoemde maatregelen zijn er de laatste jaren in Leerdam, sinds 2011, toch nog enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om parkeren op de Vlietskant en Kerkstraat in het centrum van Leerdam gratis te maken. Daarom zijn deze straten in september 2015 bij wijze van proef aangemerkt als ‘blauwe zone’ (parkeerschijfzone). De proef duurt tot eind december waarna deze wordt geëvalueerd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in het centrumgebied, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone was actuele parkeerdata gewenst.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in het centrum en in de centrumschil van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie;
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag een aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzichtelijke uiteenzetting van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de onderzoeken en de reeds beschikbare onderzoeken te vergelijken zijn effecten van parkeergerelateerde maatregelen en de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.

Megaborn aan de slag in Nieuw-Loosdrecht

Diverse straten in Nieuw Loosdrecht worden het komende jaar gereconstrueerd. Onder andere de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Nootweg gaan volledig op de schop. Het Lindeplein, waar de markt wordt gehouden en de Lindevijver krijgen een nieuwe aantrekkelijke uitstraling. Het wordt een gezellige plek om even te gaan zitten en te genieten van de kibbeling die je net op de markt hebt gekocht. De Lindevijver wordt vergroot om wateroverlast  op straat bij intensieve buien te verminderen.

Aanleiding van de werkzaamheden zijn het vervangen van riolering, wegverhardingen en het vervangen van bomenlanen. De bomen zijn ziek of te groot geworden voor de smalle straten. Het project kent verschillende uitdagingen: er is een tekort aan parkeercapaciteit en er is grondwateroverlast op sommige wegdelen. De wegen krijgen een 30 km/uur zone en worden als verblijfsgebied ingericht, rekening houdend met met buslijnen die het projectgebied doorkruisen.

De gemeente Wijdemeren hecht grote waarde aan de inbreng van (verschillende) belanghebbenden. Door middel van verschillende ontwerpavonden met bewoners zal Megaborn een integraal gedragen ontwerp maken. Megaborns betrokkenheid is vanaf de schetsfase tot en met het houden van directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase. Volgend jaar wordt het werk gerealiseerd.

Megaborn direct aan de slag voor provincie Utrecht

Op 26 februari 2016 heeft Megaborn het raamcontract met de provincie Utrecht verworven. Enkele maanden later heeft Megaborn direct de eerste beschikbare opdracht binnen het raamcontract binnen gesleept: de trajectaanpak N228 Montfoort. De opdracht werd verworven in concurrentie, waarbij Megaborn in het Plan van Aanpak opnieuw niet lager scoorde dan een 8 en op het vlak van risicobeheersing uitblonk met een 10.

De opdracht betreft de trajectaanpak van de N228, dwars door de stad Montfoort. Megaborn zal de provincie ontzorgen door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Aanscherpen en vaststellen scope
 • Uitvoeren projectmanagement
 • Uitvoeren diverse onderzoeken
 • Opstellen risicodossier (o.a. door het organiseren van risicosessies)
 • Uitwerken aanbestedingsstrategie conform Aanpak Duurzaam GWW
 • Opstellen UAV-gc contract (Model Basisovereenkomst, Programma van Eisen, Vraagspecificatie, Annexen, Contractbeheersingspla, SSK-raming etc.)
 • Verzorgen en begeleiden aanbestedingsproces
 • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Herinrichting Kastanjelaan en Pieperslaan in Ellecom

De gemeente Rheden gaat de Kastanjelaan en de Pieperslaan herinrichten. Dit najaar gaat de schop in de grond. De rijbanen worden voorzien van gebakken klinkers en ook de trottoirs, het groen en de hemelwaterafvoer worden aangepakt. Na een intensief ontwerptraject samen met bewoners is besloten alle Paardenkastanjes in de Kastanjelaan te kappen. De bomen zorgen voor veel wortelopdruk in de trottoirs en meer dan de helft van de bomen heeft de Kastanjebloedingsziekte. De keuze om deze beeldbepalende bomen te kappen is niet niks. Een ruime meerderheid van de bewoners is gedurende het ontwerpproces ervan overtuigd geraakt dat een nieuwe bomenlaan de beste oplossing is. Hongaarse Lindes worden uit de Beemd in Velp verplaatst naar de Kastanjelaan, zodat na de herinrichting er direct weer een bomenlaan staat. De Lindes zijn bijna 20 jaar oud en hebben dus al een flink formaat. Door middel van visualisaties is de verdere groeiontwikkeling van de Hongaarse Lindes gedurende de komende jaren in beeld gebracht. Ook dit heeft mensen over de streep getrokken om met het ontwerp in te stemmen. Martin Verstegen is vanuit de gemeente Rheden opdrachtgever en Henk van de Langemheen van Megaborn is projectleider van dit project. Samen met de werkgroep bestaande uit bewoners en ambtenaren van de verschillende vakdisciplines is gewerkt aan een gedragen ontwerp. Megaborn feliciteert de bewoners en de gemeente met dit mooie resultaat dat in dit najaar zijn beslag zal krijgen.

Duurzaam Mobiliteitsplan t.b.v. BREEAM-certificering

Langs de rijksweg 73 ter hoogte van Haps wordt een vestiging van Danone Nutricia Early Life gerealiseerd. In opdracht van Danone draagt Sweegers en de Bruijn B.V. zorg voor het verkrijgen van het duurzaamheidskeurmerk ”BREEAM” voor het bij de vestiging behorende kantoorpand. Met het keurmerk worden gebouwen, gebieden en infrastructuur beoordeeld op duurzaamheid. Certificering zorgt voor een betere waardering en een beter aanzien van het betreffende pand. BREEAM-NL, de Nederlandse versie van het keurmerk, behandelt verschillende categorieën, waaronder ‘Transport’. Megaborn stelt in opdracht van Sweegers en de Bruijn  een Duurzaam Mobiliteitsplan op conform de eisen die de BREEAM-methodiek, binnen de categorie Transport,  daaraan stelt.

Het duurzaam mobiliteitsplan omvat de volgende elementen:

 1. Inventarisatie
  • Bereikbaarheidsanalyse (inzichtelijk maken van mobiliteitskenmerken)
  • Mobiliteitsprofiel (beoordelen van de te verwachten verkeersgeneratie)
 2. Beoordeling criteria-eisen zoals opgenomen in de BREEAM-systematiek
 3. Opstellen mobiliteitsplan
  • Parkeerbeleid
  • Vervoersplan

Bent u ook bezig met het verkrijgen van een BREEAM-certificering en bent u op zoek naar een betrouwbare, ervaren partij die zorg kan dragen voor de categorie ‘Transport’? Neem dan contact met ons op.

Verbetering verkeersveiligheid 2 rotondes

De rotondes bij het CZ ziekenhuis te Deventer worden als verkeersonveilig ervaren. Ook uit ongevalscijfers blijkt dat vooral de westelijke rotonde verkeersonveilig is. Bij een groot deel van de verkeersongevallen is een overstekende fietser betrokken. De Fietsersbond is daarom blij dat deze rotondes aangepakt worden en heeft de sterke wens dat de fietsoversteken in de voorrang blijven.

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek laten doen en vervolgens op basis van de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek meerdere
oplossingsvarianten bedacht en geschetst. Megaborn zal deze verkeerskundig varianten tegen elkaar afwegen en de voorkeursvariant uitwerken tot en met een aanbesteed bestek.

Uitvoering herinrichting en rioolvervanging Dr. de Brouwerlaan in Boxtel van start

De Dr. de Brouwerlaan in Boxtel paste niet binnen de richtlijnen van een verblijfsgebied conform Duurzaam Veilig. De gemeente Boxtel wilde de ruimtelijke kwaliteit in de straat verbeteren door de straat her in te richten conform de eisen van Duurzaam Veilig als verblijfsgebied. Hierbij moest in het bijzonder aandacht besteed worden aan de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen.

Megaborn verzorgde voor de gemeente Boxtel het onderzoek, integrale ontwerp, RAW-bestek en tekeningen en aanbesteding. De uitvoering van de herinrichting gaat nu van start en zal in de zomer van 2016 worden afgerond.

Waardebepaling innovatieve technieken voor dijkversterkingen

Het consortium LievenseCSO, Brightwork, Megaborn en Boorsma werkt sinds oktober 2015 gezamenlijk voor het Waterschap Rivierenland binnen het raamcontract ‘Advies- en Ingenieursdiensten’. In december 2015 is binnen dit raamcontract een eerste project verworven, namelijk de Business cases voor de Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het verworven raamcontract loopt twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee jaar. Binnen het consortium werken de partijen samen om te komen tot een complete dekking van alle werkzaamheden die binnen de vier waterschapsprogramma’s zijn vastgesteld. LievenseCSO werkt aan de programma’s waterveiligheid en watersysteem. Brightwork is verantwoordelijk voor waterketen. Megaborn werkt aan wegen en Boorsma aan alle programma’s. Naast de partijen in het consortium zijn er nog twee onderaannemers betrokken, Mijnsen en Quatre-C.

Waardebepaling van innovatieve technieken

Het project dat het consortium verworven heeft, is het opstellen van business cases ten behoeve van de Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) vanuit het HWBP. Waterschap Rivierenland is trekker van deze POVM. De aanleiding is tweeledig, de overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van waterkeringen en daarmee samenhangend is er enorm veel veranderd in de regelgeving op gebied van de veiligheid van waterkeringen. Doordat er de komende jaren veel projecten in uitvoering gaan, kan er enorm veel voordeel worden gehaald in het toepassen van innovaties voor het aanpakken van het faalmechanisme  Macrostabiliteit. Om die reden is deze POVM gestart, waarbij het doel is projectoverstijgend kennis te ontwikkelen om de verbetering van waterkeringen in de toekomst beter, sneller en goedkoper te kunnen realiseren.

Zes koploperprojecten

De POVM behandelt vijf clusters van innovatieve technieken, waarvan een business case wordt gemaakt. Dit zijn vernagelingstechniek, drainagetechniek, langsconstructies, grondverbeteringstechniek en actuele sterkte. In de business cases wordt een waardebepaling gemaakt van de vijf clusters, voor het scenario dat de technieken straks bruikbaar zijn voor een zestal koploperprojecten binnen het HWBP. Vervolgens wordt een doorvertaling gemaakt naar het potentieel voor de landelijke opgave van afgekeurde waterkeringen.

De waardebepaling in de business case wordt gemaakt op basis van drie criteria: kostenreductie, tijdswinst en kwaliteit. Bij het laatste item zijn nog weer een aantal subcriteria geformuleerd, o.a. duurzaamheid, uitvoeringshinder, ruimtelijke kwaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid van de dijkversterking.

Megaborn sluit raamovereenkomst met de provincie Utrecht

Megaborn heeft op 26 februari 2016 het raamcontract met de provincie Utrecht verworven.

Het raamcontract voor ingenieursdiensten 2016-2020 van perceel 1 omvat 3 inkooppakketten:

 • civiel nat en droog (o.a. civieltechnisch ontwerp en advies, verkeerskundige analyses, advies openbare verlichting en VRI en milieutechnische onderzoeken en adviezen)
 • aanbestedings- en contractdocumenten (o.a. opstellen geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC en Best Value, RAW bestekken, kostenramingen en risico-analyses)
 • projectmanagement en projectbegeleiding (o.a. directie UAV, houden van toezicht, uitvoeren audits en systeemgerichte contractbeheersing)

Bij de beoordeling is Megaborn als 2e geëindigd van de 21 inschrijvers, met een beoordeling van 88 van de 100 punten. Megaborn scoorde op de onderwerpen samenwerking, organisatie en personeel en kwaliteitsborging drie maal een 8, en scoorde op de onderwerpen duurzaamheid in relatie tot Duurzaam GWW en innovatie twee maal een 10.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis, een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking, integriteit en kwaliteit en koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid (DuurzaamGWW) en innovaties.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid van verlenging voor een jaar.