Parkeeronderzoek Centrumgebied Leerdam

Omdat de beleidshorizon van het parkeerbeleidsplan in zicht is (was) wilde de gemeente Leerdam het vigerende beleid onder de loep nemen en waar nodig herzien. In 2011, na afronding van centrum gerelateerde maatregelen op basis van het parkeerbeleidsplan, is door Megaborn voor het laatst een parkeeronderzoek uitgevoerd. Naast de in het beleidsplan benoemde maatregelen zijn er de laatste jaren in Leerdam, sinds 2011, toch nog enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om parkeren op de Vlietskant en Kerkstraat in het centrum van Leerdam gratis te maken. Daarom zijn deze straten in september 2015 bij wijze van proef aangemerkt als ‘blauwe zone’ (parkeerschijfzone). De proef duurt tot eind december waarna deze wordt geëvalueerd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in het centrumgebied, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone was actuele parkeerdata gewenst.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in het centrum en in de centrumschil van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie;
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag een aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzichtelijke uiteenzetting van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de onderzoeken en de reeds beschikbare onderzoeken te vergelijken zijn effecten van parkeergerelateerde maatregelen en de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.

Megaborn aan de slag in Nieuw-Loosdrecht

Diverse straten in Nieuw Loosdrecht worden het komende jaar gereconstrueerd. Onder andere de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Nootweg gaan volledig op de schop. Het Lindeplein, waar de markt wordt gehouden en de Lindevijver krijgen een nieuwe aantrekkelijke uitstraling. Het wordt een gezellige plek om even te gaan zitten en te genieten van de kibbeling die je net op de markt hebt gekocht. De Lindevijver wordt vergroot om wateroverlast  op straat bij intensieve buien te verminderen.

Aanleiding van de werkzaamheden zijn het vervangen van riolering, wegverhardingen en het vervangen van bomenlanen. De bomen zijn ziek of te groot geworden voor de smalle straten. Het project kent verschillende uitdagingen: er is een tekort aan parkeercapaciteit en er is grondwateroverlast op sommige wegdelen. De wegen krijgen een 30 km/uur zone en worden als verblijfsgebied ingericht, rekening houdend met met buslijnen die het projectgebied doorkruisen.

De gemeente Wijdemeren hecht grote waarde aan de inbreng van (verschillende) belanghebbenden. Door middel van verschillende ontwerpavonden met bewoners zal Megaborn een integraal gedragen ontwerp maken. Megaborns betrokkenheid is vanaf de schetsfase tot en met het houden van directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase. Volgend jaar wordt het werk gerealiseerd.