Dag van de Openbare ruimte met nieuwe beursstand

28 en 29 september jl. stond Megaborn op de  “Dag van de Openbare Ruimte”. Het was de eerste editie in de Jaarbeurs in Utrecht. Megaborn was aanwezig met een nieuwe beursstand. Na jaren van trouwe dienst heeft de oude strakke, witte stand plaats gemaakt voor een stand voorzien van verlichting en diverse media, welke meer in het oog springt. Het was een zeer geslaagd evenement met een bruisende sfeer op de beursvloer én bij onze stand.

Verbindingsweg A8-A9

Vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is er sprake van verkeersproblematiek op en rond de provinciale wegen N203 en N246. Dit uit zich in files op beide wegen maar ook in de vorm van sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit in Assendelft en Krommenie.

De provincie Noord-Holland is daarom voornemens om een verbindingsweg te realiseren tussen de A8 en de A9 en heeft in een studie twee alternatieven opgesteld. Het consortium Noordhollands Peil is gevraagd om de alternatieven uit te werken en te komen tot een voorkeursalternatief. Megaborn maakt onderdeel uit van dit consortium en levert ten behoeve van dit project verkeerskundig advies, stelt kostenramingen op voor het wegendeel binnen het uit te voeren onderzoek en optimaliseert het wegendeel binnen een integraal VO voor beide alternatieven. Megaborn levert hiervoor een verkeerskundig adviseur, kostendeskundige en wegontwerper aan het projectteam. Megaborn voert de werkzaamheden uit samen met haar consortiumpartners Bosch Slabbers, Zwart Jansma Architecten en LievenseCSO.

Verkeersinput UAV-gc contract De Hagen

De gemeente Vianen heeft in 2012 een Verkeersstructuurplan opgesteld voor het bedrijventerrein De Hagen, bestaande uit beleidskaders, diverse verkeerskundige analyses en oplossingsrichtingen voor 3 kruispunten. De gemeente Vianen wil een werk voor de verbetering van de doorstroming op de verkeersinfrastructuur gaan aanbesteden op basis van een UAV-gc contract met een onderdeel waarin verkeerskundige eisen voor het contract zijn opgenomen. De insteek van deze opzet is dat de inschrijvers zelf de oplossing voor de toekomstige verkeersinfrastructuur bedenken.

Om de aanbesteding voor te bereiden wil de gemeente Vianen de probleemanalyse uit het verkeersstructuurplan actualiseren met nieuwe (tel)gegevens en nieuwe gegevens over de toekomstsituatie, die op het projectgebied worden geprojecteerd.

Megaborn verricht hiervoor voor de gemeente Vianen de volgende werkzaamheden:

  1. het actualiseren van de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur;
  2. het uitwerken van de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract.

Om aan deze vraag van de gemeente Vianen te voldoen doorloopt Megaborn de volgende stappen:

  1. Het bepalen van de toekomstige intensiteiten binnen het gebied;
  2. Actualiseren probleemanalyse op basis van nieuwe gegevens;
  3. Opstellen van verkeerskundige eisen voor contractvorming met microscopisch model.

De resultaten worden verantwoord in diverse notities en rapportages.