Parkeeronderzoek centrumgebied Leerdam

De gemeente Leerdam had sinds 2005 een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan moest zorgen voor een betere verdeling van de parkeermotieven en parkeerdruk in en rond het centrum. In de jaren na invoering van het parkeerbeleidsplan zijn er in Leerdam toch nog enkele aanvullende ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Een voorbeeld is de proef met de parkeerschijfzone op de Vlietskant en de Kerkstraat. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone is actuele parkeerdata gewenst. Naar aanleiding hiervan heeft Megaborn een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrumgebied.

Opdrachtgever

Gemeente Leerdam

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in en rond het centrum van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie.
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag en aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzicht van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de laatste en de eerder uitgevoerde onderzoeken te vergelijken zijn effecten van maatregelen zoals de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.

 

Megaborn gaat elektrisch rijden

Duurzame ontwikkeling is van zeer groot belang. Eén van de grootste ontwikkelingen van de laatste tijd is de overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu. Deze gedachtegang past bij Megaborn. Ook wil Megaborn op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Vanaf het najaar van 2017 heeft Megaborn de beschikking over haar eerste elektrische auto voor één van de medewerkers. Het gaat om het model Renault Zoe Z.E.

Voordelen elektrisch rijden:

De voordelen van elektrisch rijden ten opzichte van het rijden op fossiele brandstoffen zijn:

 • De auto rijdt schoon. Het rijden op stroom veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
 • De auto is stil. Dit is prettig voor de bestuurder, maar ook voor de omgeving;
 • De auto is thuis of op het werk op te laden;
 • De auto is snel op te laden bij talloze oplaadpunten door heel Nederland;
 • De auto heeft een lage bijtelling.

Deze elektrische auto is  de eerste binnen Megaborn.  Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten.

Herinrichting Kerkstraat Strijen

 Inleiding

De Kerkstraat is een smalle winkelstraat waar éénrichtingsverkeer is ingesteld voor bezorgend verkeer en ontheffinghouders. Fietsers zijn in twee richtingen toegestaan. Door de groene paaltjes, die dicht op elkaar staan, oogt de Kerkstraat niet als een winkelgebied, waar de bezoekers van de winkels zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Door de paaltjes ontstaat er een scheiding tussen het voetgangers gedeelte en de rijbaan, het informele karakter wat een winkelstraat zou moeten uitstralen komt hierdoor te vervallen. Daarnaast plaatsen winkeliers uitstallingen op de voetgangersstrook waardoor de loopruimte voor het winkelend publiek beperkt is. De gemeente Strijen heeft voor 2015 een reconstructie van de Kerkstraat gepland.

Megaborn heeft het voorbereidings- en uitvoeringstraject verzorgd.

Opdrachtgever

Gemeente Strijen

Werkwijze

De rode draad in de werkwijze van Megaborn is het sturen op een aantal beheersaspecten: tijd, geld, informatie en communicatie, organisatie en risico’s.

Bij aanvang van het project is een quick scan gemaakt van de mogelijke risico’s, de wensen en het beschikbare budget. Vervolgens zijn de uitgangspunten bepaald en is er overleg gevoerd met  de direct betrokkenen, zoals bewoners en winkeliers, van de winkelstraat. De diverse overleggen en uitgevoerde onderzoeken hebben geleid tot een Definitief Ontwerp met een  bijbehorende begroting.

Na besluitvorming binnen het college is het Uitvoeringsontwerp opgesteld met de uitvoeringsraming. Door Megaborn is de aanbesteding  uitgevoerd en de realisatie in samenwerking met de gemeente  en in afstemming met de NUTS-eigenaren begeleid.

Interessante projectkenmerken

 • Opstellen Quick  Scan van haalbaarheid ontwerp
 • Overleg voeren betrokkenen
 • Opstellen Voorlopig en Definitief ontwerp met bijbehorende ramingen
 • Inkoop materialen ten behoeve van realisatie
 • Aanbesteden realisatie werk
 • Realiseren en begeleiden van reconstructie winkelstraat

Resultaat

 • Voorlopig Ontwerp
 • Definitief Ontwerp
 • Uitvoeringsraming, -bestek
 • Realisatie herinrichting Kerkstraat Strijen