Megaborn werkt aan technische uitwerking project ‘Klimaatrobuust Kienehoef fase 1’ in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft in samenwerking met LOS-Stadomland en Akertech een bovengronds- en ondergronds ontwerp (afkoppelplan) opgesteld voor een “Klimaatrobuust Kienehoef” in Sint-Oedenrode. Bij zowel het opstellen van de bovengrondse en ondergrondse inrichting zijn de bewoners betrokken via een participatieproces. In september 2019 wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan worden gestart met de technische uitwerking tot een aannemingsovereenkomst.

Aan Megaborn is de opdracht verleend om het reeds opgestelde definitieve ontwerp uit te werken in technische ontwerp- en bestekstekeningen en RAW-bestek. Daarnaast zullen de benodigde onderzoeken (asfalt, bodem, archeologie en explosieven) worden uitgevoerd en assisteert Megaborn bij de aanbesteding van het project.

Megaborn maakt informatie visueel

Bij Megaborn maken we regelmatig visualisaties (zoals een photoshop of infographic) voor onze opdrachtgevers. Zij zijn steeds vaker op zoek naar een manier om informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan belanghebbenden. Visualisaties werken daar enorm goed bij. Zoals we allemaal weten: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Door naast tekst ook beelden te gebruiken, maakt dat de boodschap wordt versterkt en beter blijft hangen.

Tijdens een projectproces kan visualiseren een meerwaarde bieden. Door de visualisaties:

  1. worden mensen geprikkeld (associatie, verbeelding);
  2. worden ideeën gegenereerd (overzicht krijgen, verbanden leggen, betrokkenheid vergroten);
  3. en worden ideeën overgebracht (overtuigen, het grote plaatje, ‘aha!-reactie’).

Aan het begin van het proces brengen we met de opdrachtgever de eisen en wensen voor een visualisatie in beeld. Daarbij denken we ook graag mee over hoe bijvoorbeeld een abstract onderwerp kan worden vertaald in een helder en leuk beeld.

Megaborn maakt momenteel twee soorten visualisaties:

  • Photoshops: Hierbij kunnen we een nieuw ontwerp van een straat in een bestaande foto van de straat plaatsen. Hiermee krijgen onder andere een gemeente en bewoners een idee van wat er gaat veranderen en hoe hun straat eruit komt te zien. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte photoshop te zien.
  • Infographics: Dit is waardevol om veel informatie te structureren met aansprekende beeldende symbolen. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld enquêteresultaten of de resultaten van een verkeerstelling in beeld te brengen. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte infographic te zien.

Voor het maken van deze visualisaties gebruiken de software van Adobe, zoals Photoshop en Illustrator. Deze programma’s staan wereldwijd op nummer 1 als het gaat om foto’s bewerken en digitale visualisaties maken.

Heeft u de wens specifieke informatie visueel te ondersteunen of een platte ontwerptekening tot leven te laten komen in een photoshop? Neem dan contact met ons op per e-mail: jeroen.van.wijngaarden@megaborn.com of telefoon: 0418 65 49 00

Mobiliteitsplan Maasdriel

De raad van de gemeente Maasdriel heeft 25 april 2019 een nieuw mobiliteitsplan vastgesteld voor de periode tot en met 2030. Het kern van het nieuwe Gemeentelijke verkeer- en vervoersplan (GVVP) is het compleet maken van het Duurzaam Veilig wegennet.

Robuust wegennet

De gemeente streeft naar een robuust wegennet, waarbij het onderliggend wegennet goed wordt aangesloten op het provinciale wegennet. Werkgebieden moeten direct toegankelijk zijn via de ontsluitingswegen, om de economische positie in de regio te versterken.

Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsroute voor Kerkdriel-zuid is een van de kernpunten om te komen tot een robuust wegennet. Deze route wordt integraal en in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Daartoe is een integrale gebiedsvisie opgesteld.

De verbreding van de A2 past binnen de visie van een robuust wegennet. Naast economische voordelen biedt de verbreding kansen om sluipverkeer tegen te gaan en nieuwe fietsinfrastructuur te ontwikkelen richting ’s-Hertogenbosch.

De gemeente wil samen met de provincie, buurgemeenten en de fietsersbond de snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel realiseren. Hiermee wordt de kwaliteit en de samenhang van het fietsnetwerk sterk verbeterd.

Veilige en leefbare woongebieden

Verkeer en mobiliteit zijn een essentieel onderdeel voor de economische positie van de regio. Om de negatieve effecten van verkeer te beperken, wordt doorgaand verkeer door woongebieden ontmoedigd door te sturen op de routering en het bieden en realiseren van alternatieve routes. Het Duurzaam Veilig wegennet wordt compleet gemaakt, zodat verblijfsgebieden ontstaan waar de focus primair op fiets- en voetgangersverkeer ligt.

Duurzame Mobiliteit

In de komende jaren gaat de aandacht uit naar het realiseren van een dekkend laadnetwerk binnen de bebouwde kom voor elektrische auto’s. De oplaadpunten worden op strategische locaties geplaatst.

De gemeente zet in op het stimuleren van het fietsverkeer en openbaar vervoer om het aantal autoritten te beperken door het realiseren van veilige fietsroutes, voldoende (overdekte) fietsenstallingen en het stimuleren van de e-bike. Goede aansluitingen van de verschillende buslijnen en park & ride locaties, worden nagestreefd om de automobilist te verleiden vaker de fiets en het openbaar vervoer te nemen.

Interessante projectkenmerken

  • Uitgebreid participatieproces
  • Integraal mobiliteitsplan volgens de SUMP-Methodiek

Mobiliteitsconcept voor megawijk van 5.000 woningen

Opdrachtgever

Gemeente Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

Het bedrijventerrein Rivium aan de voet van de Van Brienenoordbrug heeft te maken met veel leegstand. Daarom wil de gemeente Capelle aan den IJssel het Rivium versneld transformeren naar een wijk waar naast bedrijven ook wonen, winkels, horeca en hotels zijn.

Een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-woongebied. Dat is de ambitie voor het Nieuwe Rivium. En die ambitie krijgt vandaag al vorm met het voornemen om er ruim 5.000 woningen te realiseren. Er worden nieuwe woontorens gepland en leegstaande kantoren worden getransformeerd naar gemengde vormen van wonen, werken en recreëren. Dit alles op een strategische locatie in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, op steenworp afstand van de Erasmus Universiteit.

De gemeente Capelle aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland werken samen met ontwikkelaars aan deze plannen. De afgelopen periode hebben alle partijen met elkaar een gedeelde ambitie uitgewerkt voor de toekomst van het Rivium. Om nog meer partijen enthousiast te maken voor de transformatie van dit gebied en richting te geven aan de bouwopgave en de mobiliteitsaanpak, is er een gebiedspaspoort opgesteld. Binnen dit gebiedspaspoort komen alle disciplines samen, maar is de mobiliteitsaanpak bepalend is voor de ontwikkelmogelijkheden.

https://www.ad.nl/rotterdam/megawijk-met-5000-woningen-met-uitzicht-op-rotterdam-moet-helpen-tegen-woningtekort~a5cfa83a/

Mobiliteit

Het bouwen van een ‘megawijk’ van ruim 5.000 woningen op één vierkante kilometer in een sterk stedelijk gebied geeft bijzonder grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de verkeer in de wijk niet vastloopt én het gebied het gewenste leefklimaat krijgt, heeft Megaborn een ambitieus integraal mobiliteitsconcept opgesteld, waar levendig, bereikbaar en duurzaam de kernwoorden zijn.

Megaborn werkt hierbij volgens de SUMP-methodiek (Sustainable Urban Mobility Plan) en de Aanpak Duurzaam GWW. Daarmee wordt een integrale aanpak tussen stedenbouw-wonen/werken-mobiliteit geborgd en kan worden gestuurd op het realiseren van torenhoge ambities en duurzame mobiliteit binnen een verantwoord investeringskader. Dit leidt tot betere invulling van het gebied, een duurzaam woon- en werkklimaat en een daarmee samenhangend mobiliteitsplan. In het wordt plan volop ingezet op duurzame vervoerwijzen zoals de fiets, het openbaar vervoer en deelsystemen, maar ook op nieuwe mobiliteitsconcepten en de doorontwikkeling van de zelfrijdende Parkshuttle en de waterbus.

Megaborn heeft een dynamisch verkeersmodel gebouwd en heeft daarmee de voorgestelde maatregelen uit het mobiliteitsplan voor het Nieuwe Rivium doorgerekend. Hierin zijn verschillende scenario’s doorgerekend met variatie in de verkeersstructuur, woningaantallen, woninggrootte, parkeernorm en ‘modal split’.

Interessante projectkenmerken

•          Op één na grootste woningbouwlocatie van Nederland;

•          Integrale aanpak mobiliteit en woningbouw–mobiliteitsopgave niet volgend maar maatgevend voor de woningbouwopgave.

Verkeersontsluiting Dombosch II – A27

Verkeersmodellering > projecten

Vanuit Rijkswaterstaat wordt er al enkele jaren gewerkt aan de verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder. Door de ombouw van knooppunt Hooipolder komt aansluiting 34 op de A59 te vervallen en wordt er een nieuwe aansluiting gecreëerd op de A59. Hierdoor wijzigen de routes en verkeersstromen op de ontsluitingswegen binnen Raamsdonksveer.

Maasdijk en Lissenveld

De gemeente Geertruidenberg heeft als gevolg van de ontwikkelingen rondom de A27 de wens om het bedrijventerrein Dombosch II aan te laten sluiten op een nieuwe vergrote rotonde ter hoogte van gewijzigde toe- en afrit van de A27. Deze wens van de gemeente is opgenomen in het Tracébesluit A27. De beoogde ontsluiting van Dombosch II, via de rotonde, zorgt voor een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein en biedt inwoners van de wijken Hoeven en Hooipolder een waardige alternatieve route naar de A27. Hierdoor zullen de drukke kruispunten op de Maasdijk worden ontlast, waardoor er ruimte ontstaat voor optimalisaties in de bestaande verkeerslichtenregelingen.

Megaborn heeft voor de gemeente Geertruidenberg een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de nieuwe verkeersstructuur op de bestaande route via de Maasdijk. Met behulp van een dynamisch verkeersmodel zijn de effecten van de nieuwe aansluiting van het Lissenveld doorgerekend en is de doorstroming op de (VRI)kruispunten van de Maasdijk gesimuleerd. Daarnaast is een ontwerp opgesteld voor de nieuwe ontsluitingsroute over het Lissenveld, dat aansluit op het ontwerp van Rijkswaterstaat.

Opdrachtgever

Gemeente Geertruidenberg

Interessante projectkenmerken

  • Integrale modelstudie op regionaal niveau en op kruispuntniveau;
  • Dynamisch verkeersmodel met voertuigafhankelijke verkeersregelingen