Parkeeronderzoek centrum Epe

Gemeente Epe werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor mobiliteit. Om deze visie ook op het gebied van parkeren in het centrumgebied van Epe te kunnen ontwikkelen, heeft de gemeente behoefte aan inzicht in de huidige parkeersituatie. Gemeente Epe heeft hiervoor Megaborn gevraagd om een parkeeronderzoek uit te voeren.

Opdrachtgever

Gemeente Epe

Werkwijze

Om de gemeente inzicht te geven in de huidige parkeersituatie en de afweging of bepaalde parkeer-(regulerings)maatregelen gewenst zijn, te kunnen maken, zijn de volgende vragen onderzocht:

  1. Is er voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Epe op de drukste dagen: woensdag (tijdens de markt) en zaterdag?
  2. Welk parkeermotief hebben de aanwezige parkeerders op de maatgevende momenten (drukste uur)? Het antwoord op deze vraag maakt inzichtelijk welk type parkeerder (bewoner, werker, bezoeker) op welke plaats staat.

Vervolgens zijn de parkeerdruk- en motiefmetingen uitgevoerd op strategische momenten. Op basis hiervan is de bezettingsgraad (parkeerdruk) per sectie bepaald. Ook is het motief van de parkeerders bepaald, waarmee meer inzicht is verkregen in het gebruik van de parkeermogelijkheden in het centrum. Zijn het voornamelijk bewoners, werknemers of bezoekers?

Resultaat

Het resultaat is een rapport met de werkwijze, analyse en resultaten. Dit laatste in de vorm van grafieken, tabellen en kaarten. Hierbij is uiteraard verkeerskundige expertise gebruikt en advies gegeven.

Vernieuwde cursus: Duurzaam GWW 26 en 27 november

Megaborn aan de slag met oversteekvoorzieningen op hoofdwegen in Soest

Gemeente Soest heeft in haar verkeersbeleid opgenomen dat ze op de hoofdwegenstructuur oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer wil hebben, op maximaal 400 meter uit elkaar. Om dit doel te bereiken, zijn op 3 locaties nieuwe oversteekvoorzieningen gewenst. De gemeente heeft Megaborn gevraagd om voor deze locaties verkeerskundig advies te geven en een ontwerp te maken van een mogelijke oversteekvoorziening.

Op de 3 locaties zijn nu geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Megaborn zal advies geven over de mogelijk en wenselijke vorm van de oversteekvoorziening waar dit ruimtelijk moeilijk inpasbaar is. Het zal worden uitgewerkt in:

  • een verkeerskundige notitie met advies voor de mogelijke maatregelen;
  • een schetsontwerp per locatie (inclusief rijcurvesimulaties);
  • een indicatieve kostenraming per locatie;
  • een presentatieontwerp ten behoeve van de communicatie met bewoners.