A8-A9 Verbinding

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Het doel van de planstudie is om te komen tot 1 voorkeursalternatief. In de studie zijn in eerste instantie 7 mogelijke alternatieven onderzocht. In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk te zijn. Naar deze 2 alternatieven wordt daarom nader onderzoek gedaan. De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli 2016 om ook het Golfbaanalternatief aan het nader onderzoeken toe te voegen.

Het nader onderzoek wordt verricht omdat er, met name voor het Nul-plusalternatief, behoefte is aan meer details over de inpassing en haalbaarheid van varianten binnen de alternieven. Deze is nodig voor het nemen van een definitieve investeringsbeslissing. Voor de genoemde 3 alternatieven worden er opnieuw berekeningen uitgevoerd en worden de ontwerpen verder uitgewerkt. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit Bosch Slabbers met haar partners Zwarts & Jansma Architecten, LievenseCSO en Megaborn. Megaborn is verantwoordelijk voor het verkeerstechnisch ontwerp en de kostenramingen.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, wordt aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten.

schets-a8-a9                      ontwerp-a8-a9
Een schets uit 1963 bij een studie voor een                             Verbeelding van een ontwerp
structuurplan voor de Zaanstreek                                             (aansluiting A9, Golfbaanalternatief)