Doorstromend advies

Advies dat zoden aan de dijk zet

Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie. Ze heeft alle expertise in huis voor het realiseren van producten en  verrichten van diensten op tal van terreinen, zoals:

 • verkeersstudies
 • verkeers- en mobiliteitsbeleid
 • M.E.R.-studie / M.E.R.-begeleiding
 • parkeeronderzoeken, parkeertoetsen
 • fietsplannen, fietsbewegwijzering
 • reconstructieplannen
 • verkeerskundige ontwerpen
 • bordenscans
 • verkeersveiligheidsplan- en analyse
 • verkeerskundige ondersteuning
 • verkeersbesluiten  en collegeadviezen
 • project en procesbegeleiding
 • communicatie

Producten onder Advies

Strategisch beleid- en verkeerskundig advies

 • GVVP / SUMP 2.0 / verkeerscirculatiebeleid
 • Duurzaam GWW en Omgevingswijzer/beleidsafstemming
 • Strategie t.b.v. nieuwe ontwikkelingen, regionale agenda
 • Netwerkanalyses, verkenningsstudies
 • Verkeersveiligheidsbeleid- en onderzoeken
 • Verkeersveiligheidsmonitor, T.O.M.-advies
 • M.E.R.-studie/ M.E.R.-begeleiding
 • Verkeersonderzoek en -metingen t.b.v. RO-plannen
 • Parkeerbeleid, parkeeronderzoek en parkeerverwijzing/PRIS
 • Beleid en inrichting schoolzones

Oplossingen, simulatie, ontwerpen en plannen

 • Ontwerpen Duurzaam Veilige weginrichting
 • Integraal ontwerpen openbare ruimte (verkeer én stedenbouw) incl. kostenramingen
 • Herinrichtingen centrumplan, ruimtelijke inrichtingsplan en IBOR
 • Ontwerpen toegankelijkheid openbare ruimte /bushaltes
 • Ontwerpen aansluitingen, (turbo-)rotondes, verkeerspleinen
 • Ontwerpen revitalisering bedrijventerrein/woonwijk/P-terrein
 • Modelleren micro-simulatie
 • Capaciteitsonderzoek kruispunten en rotondes (COCON/Vissim)
 • 3D-wegontwerp,
 • Glow in the Dark, LED-verlichting i.v.m. verkeersveiligheid
 • Fietspadenscans en (snel-)fietsroutes/-bewegwijzering
 • Fietsbeleving, fietstrainingen E-fiets
 • RO-procedures, bestemmingsplanwijzigingen
 • Flora/fauna onderzoeken, groenplannen
 • Routekaarten, inzetprotocollen en regelscenario’s uitwijkroutes
 • Ontwikkelen veilige routes i.v.m. transport-/landbouwverkeer

Services en ondersteuning

 • Interim projectleiding/verkeerskundige ondersteuning
 • Collegevoorstellen, verkeersbesluiten, projectleiding
 • BLVC-plannen, projectenwebsites, projectvoorlichting
 • Informatiebijeenkomsten, inloop-/inspraakavonden, ateliers
 • Bewonersconsultaties, workshops
 • (3D-)presentatietekeningen, 3D-(foto-)visualisaties
 • Inpassingsontwerpen, rijcurves en rijcurvesimulaties
 • Spoedprojecten, second opinions