Megaborn sluit raamovereenkomst ingenieursdiensten met gemeente Alphen a/d Rijn

Theo Megens en RO-wethouder Gert Jan Schotanus hebben donderdag 17 oktober in een feestelijke bijeenkomst de nieuwe Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Gemeente Alphen aan den Rijn – Megaborn getekend. Dat betekent dat Megaborn ook de komende vier jaar actief blijft in één van de grote gemeenten van Nederland.

Megaborn zal zich binnen het domein van civiele techniek en ruimte met een breed pakket aan ingenieursdiensten en onderzoeken bezig gaan houden:

 • advisering en voorbereiding op en/of begeleiding van de uitvoering van onderhoud, reconstructie en/of herinrichting van de fysieke openbare ruimte, inclusief kunstwerken en rioleringssystemen;
 • het ontwikkelen, bouw- en/of woonrijp maken van (woning)bouwlocaties.

Megaborn is geselecteerd op basis van de juiste gebiedskennis, team-samenwerking en team-communicatie, een uitstekende methodiek van kwaliteitsborging om de proces- en productkwaliteit te garanderen en de praktische kennis. Kennis die actief wordt gedeeld met de gemeente. De gemeente Alphen aan den Rijn waardeerde ons dan ook hoog als MKB-bedrijf met name voor de duurzame aanpak (o.a. certificaat CO2-prestatieladder niveau 5 en trekker Aanpak Duurzaam GWW), de intensieve kennisversterking van de gemeente en de effectieve en intensieve communicatie(trajecten) met stakeholders.

Reconstructie woonwijk Waterrijk Oost in Boskoop

Het woongebied Waterrijk Oost te Boskoop is sterk onderhevig aan verzakkingen. De bodem bestaat namelijk uit sterk samendrukbare veen- en kleilagen, in combinatie met een hoge waterstand. Een combinatie van omstandigheden die heeft geleid tot zettingen van 40 tot 120 cm in een periode van 25 jaar. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom besloten om de openbare ruimte zodanig te reconstrueren dat deze stabieler is voor de komende drie decennia en weer geheel aansluit op de wensen van de bewoners.

De ingenieurs en proces- en omgevingsmanagers van Megaborn hebben de gemeente Alphen aan den Rijn geholpen om de gehele reconstructie in nauwe samenspraak met de bewoners te realiseren. Samen met een klankbordgroep van de bewoners en een aantal ontwerpavonden is er een ontwerp gerealiseerd dat past binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitsbeelden en is voorbereid op ook de nieuwe ontwikkelingen qua mobiliteit en energiemaatregelen.

Megaborn heeft met behulp van moderne visualisatie technieken de ontwerpsessies begeleid en via een interactieve website met alle! bewoners de dialoog gevoerd over de ontwerpslagen die zijn gemaakt. Zonder dat de belangen van de gemeente uit het oog zijn verloren. Dit heeft geleid tot:

 • Ontwerp in samenspraak met de bewoners;
 • Nieuwe efficiënte inpassing van bestaande én nieuwe ondergrondse infrastructuur;
 • Een veiligere en beter bereikbare wijk;
 • Verbetering van de samenwerking;
 • Opleveren met oog voor TBKS: Tijd, Budget, Kwaliteit, Stakeholdertevredenheid
 • Gunning op duurzaamheid op basis van Duurzaam GWW en MKI

Gemeente Amsterdam past Ambitieweb toe bij de grotere projecten

De gemeente Amsterdam wil voor de programma’s en projecten boven de 5 miljoen euro een Ambitiewebsessie houden om zo meer effect te realiseren op de gemeentelijke ambities en kansen te benutten. De duurzaamheidsspecialisten begeleiden deze Ambitiewebsessies, gebruik makend van de uitgebreide kennis van de Aanpak Duurzaam GWW, de diverse mogelijke maatregelen en de door Megaborn ontwikkelde interactieve DGWW-tools.

Enkele programma’s en projecten die Megaborn tot nu toe heeft begeleid:

 • Het project 3 bruggen IJburg. De gemeente Amsterdam heeft voor het nieuwe strandeiland hoge ambities gesteld; volledig uitstootvrij en zelfs energieleverend. De bruggen die naar het eiland moeten leiden zouden dan eigenlijk ook in lijn moeten zijn met die ambities. Megaborn heeft met de Ambitiewebsessie die kansen en strategie in beeld gebracht die nodig om dat alsnog te realiseren.
 • Het project reconstructie Plantagebuurt. De Plantagebuurt is de wijk bij Artis in Amsterdam. Na een intensief en uitgebreid ontwerptraject wil men binnenkort de reconstructie starten. Megaborn heeft samen met deelnemers een ambitiewebanalyse voor dit project uitgevoerd om zo een overzicht van de kansen te genereren die nu nog kunnen worden benut om beter aan te sluiten op de verhoogde ambities van de gemeente, zoals autoluw en klimaatadaptatie.

Het houden van deze Ambitiewebsessies heeft de volgende effecten gehad:

 • Inzichten voor programma’s of projecten hoe beter kan worden bijgedragen aan de overkoepelende ambities van de gemeente Amsterdam;
 • Een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s;
 • Een interessante discussie met nieuwe eyeopeners voor de projectteamleden;
 • Aansluiting van het project op het beleid van de gemeente;
 • Een overzicht met gezamenlijk opgestelde duurzame maatregelen. Deze kan men treffen om invulling te geven aan de focusthema’s.

Start werkzaamheden herinrichting Prins Hendrikstraat in Drunen

Half september is de eerste schop in de grond gegaan bij de herinrichting van de Prins Hendrikstraat in Drunen. Het projectgebied omvat het gedeelte tussen de Lipsstraat en Dillenburgstraat. In de nabije omgeving hebben verschillende ontwikkelingen plaats gevonden, waardoor de straat wordt afgewaardeerd. Zo wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en ingericht als een tweerichtingenfietspad. Hierbij zal de kruising met de Lipsstraat en de doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein bij de sportvelden en de Cees van Delftstraat worden aangepast en vernieuwd.

Megaborn heeft het gehele voorbereidingstraject van inventarisatie tot en met aanbesteding ondersteund. Zo is verkeerskundig advies gegeven over de nieuwe inrichting van de weg en het parkeerterrein bij de sportvelden. Ook is het ontwerp in verschillende stappen (van SO naar VO en DO) tot stand gekomen. Na aanleiding van het definitieve ontwerp is ook een raming opgesteld en bestek uitgewerkt. In de daaropvolgende fase heeft Megaborn de aanbesteding begeleid.

Parkeeronderzoek centrum Epe

Gemeente Epe werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor mobiliteit. Om deze visie ook op het gebied van parkeren in het centrumgebied van Epe te kunnen ontwikkelen, heeft de gemeente behoefte aan inzicht in de huidige parkeersituatie. Gemeente Epe heeft hiervoor Megaborn gevraagd om een parkeeronderzoek uit te voeren.

Opdrachtgever

Gemeente Epe

Werkwijze

Om de gemeente inzicht te geven in de huidige parkeersituatie en de afweging of bepaalde parkeer-(regulerings)maatregelen gewenst zijn, te kunnen maken, zijn de volgende vragen onderzocht:

 1. Is er voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Epe op de drukste dagen: woensdag (tijdens de markt) en zaterdag?
 2. Welk parkeermotief hebben de aanwezige parkeerders op de maatgevende momenten (drukste uur)? Het antwoord op deze vraag maakt inzichtelijk welk type parkeerder (bewoner, werker, bezoeker) op welke plaats staat.

Vervolgens zijn de parkeerdruk- en motiefmetingen uitgevoerd op strategische momenten. Op basis hiervan is de bezettingsgraad (parkeerdruk) per sectie bepaald. Ook is het motief van de parkeerders bepaald, waarmee meer inzicht is verkregen in het gebruik van de parkeermogelijkheden in het centrum. Zijn het voornamelijk bewoners, werknemers of bezoekers?

Resultaat

Het resultaat is een rapport met de werkwijze, analyse en resultaten. Dit laatste in de vorm van grafieken, tabellen en kaarten. Hierbij is uiteraard verkeerskundige expertise gebruikt en advies gegeven.

Vernieuwde cursus: Duurzaam GWW 26 en 27 november

Megaborn aan de slag met oversteekvoorzieningen op hoofdwegen in Soest

Gemeente Soest heeft in haar verkeersbeleid opgenomen dat ze op de hoofdwegenstructuur oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer wil hebben, op maximaal 400 meter uit elkaar. Om dit doel te bereiken, zijn op 3 locaties nieuwe oversteekvoorzieningen gewenst. De gemeente heeft Megaborn gevraagd om voor deze locaties verkeerskundig advies te geven en een ontwerp te maken van een mogelijke oversteekvoorziening.

Op de 3 locaties zijn nu geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Megaborn zal advies geven over de mogelijk en wenselijke vorm van de oversteekvoorziening waar dit ruimtelijk moeilijk inpasbaar is. Het zal worden uitgewerkt in:

 • een verkeerskundige notitie met advies voor de mogelijke maatregelen;
 • een schetsontwerp per locatie (inclusief rijcurvesimulaties);
 • een indicatieve kostenraming per locatie;
 • een presentatieontwerp ten behoeve van de communicatie met bewoners.

Megaborn werkt aan technische uitwerking project ‘Klimaatrobuust Kienehoef fase 1’ in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft in samenwerking met LOS-Stadomland en Akertech een bovengronds- en ondergronds ontwerp (afkoppelplan) opgesteld voor een “Klimaatrobuust Kienehoef” in Sint-Oedenrode. Bij zowel het opstellen van de bovengrondse en ondergrondse inrichting zijn de bewoners betrokken via een participatieproces. In september 2019 wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan worden gestart met de technische uitwerking tot een aannemingsovereenkomst.

Aan Megaborn is de opdracht verleend om het reeds opgestelde definitieve ontwerp uit te werken in technische ontwerp- en bestekstekeningen en RAW-bestek. Daarnaast zullen de benodigde onderzoeken (asfalt, bodem, archeologie en explosieven) worden uitgevoerd en assisteert Megaborn bij de aanbesteding van het project.

Megaborn maakt informatie visueel

Bij Megaborn maken we regelmatig visualisaties (zoals een photoshop of infographic) voor onze opdrachtgevers. Zij zijn steeds vaker op zoek naar een manier om informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan belanghebbenden. Visualisaties werken daar enorm goed bij. Zoals we allemaal weten: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Door naast tekst ook beelden te gebruiken, maakt dat de boodschap wordt versterkt en beter blijft hangen.

Tijdens een projectproces kan visualiseren een meerwaarde bieden. Door de visualisaties:

 1. worden mensen geprikkeld (associatie, verbeelding);
 2. worden ideeën gegenereerd (overzicht krijgen, verbanden leggen, betrokkenheid vergroten);
 3. en worden ideeën overgebracht (overtuigen, het grote plaatje, ‘aha!-reactie’).

Aan het begin van het proces brengen we met de opdrachtgever de eisen en wensen voor een visualisatie in beeld. Daarbij denken we ook graag mee over hoe bijvoorbeeld een abstract onderwerp kan worden vertaald in een helder en leuk beeld.

Megaborn maakt momenteel twee soorten visualisaties:

 • Photoshops: Hierbij kunnen we een nieuw ontwerp van een straat in een bestaande foto van de straat plaatsen. Hiermee krijgen onder andere een gemeente en bewoners een idee van wat er gaat veranderen en hoe hun straat eruit komt te zien. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte photoshop te zien.
 • Infographics: Dit is waardevol om veel informatie te structureren met aansprekende beeldende symbolen. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld enquêteresultaten of de resultaten van een verkeerstelling in beeld te brengen. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte infographic te zien.

Voor het maken van deze visualisaties gebruiken de software van Adobe, zoals Photoshop en Illustrator. Deze programma’s staan wereldwijd op nummer 1 als het gaat om foto’s bewerken en digitale visualisaties maken.

Heeft u de wens specifieke informatie visueel te ondersteunen of een platte ontwerptekening tot leven te laten komen in een photoshop? Neem dan contact met ons op per e-mail: jeroen.van.wijngaarden@megaborn.com of telefoon: 0418 65 49 00

Mobiliteitsplan Maasdriel

De raad van de gemeente Maasdriel heeft 25 april 2019 een nieuw mobiliteitsplan vastgesteld voor de periode tot en met 2030. Het kern van het nieuwe Gemeentelijke verkeer- en vervoersplan (GVVP) is het compleet maken van het Duurzaam Veilig wegennet.

Robuust wegennet

De gemeente streeft naar een robuust wegennet, waarbij het onderliggend wegennet goed wordt aangesloten op het provinciale wegennet. Werkgebieden moeten direct toegankelijk zijn via de ontsluitingswegen, om de economische positie in de regio te versterken.

Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsroute voor Kerkdriel-zuid is een van de kernpunten om te komen tot een robuust wegennet. Deze route wordt integraal en in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Daartoe is een integrale gebiedsvisie opgesteld.

De verbreding van de A2 past binnen de visie van een robuust wegennet. Naast economische voordelen biedt de verbreding kansen om sluipverkeer tegen te gaan en nieuwe fietsinfrastructuur te ontwikkelen richting ’s-Hertogenbosch.

De gemeente wil samen met de provincie, buurgemeenten en de fietsersbond de snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel realiseren. Hiermee wordt de kwaliteit en de samenhang van het fietsnetwerk sterk verbeterd.

Veilige en leefbare woongebieden

Verkeer en mobiliteit zijn een essentieel onderdeel voor de economische positie van de regio. Om de negatieve effecten van verkeer te beperken, wordt doorgaand verkeer door woongebieden ontmoedigd door te sturen op de routering en het bieden en realiseren van alternatieve routes. Het Duurzaam Veilig wegennet wordt compleet gemaakt, zodat verblijfsgebieden ontstaan waar de focus primair op fiets- en voetgangersverkeer ligt.

Duurzame Mobiliteit

In de komende jaren gaat de aandacht uit naar het realiseren van een dekkend laadnetwerk binnen de bebouwde kom voor elektrische auto’s. De oplaadpunten worden op strategische locaties geplaatst.

De gemeente zet in op het stimuleren van het fietsverkeer en openbaar vervoer om het aantal autoritten te beperken door het realiseren van veilige fietsroutes, voldoende (overdekte) fietsenstallingen en het stimuleren van de e-bike. Goede aansluitingen van de verschillende buslijnen en park & ride locaties, worden nagestreefd om de automobilist te verleiden vaker de fiets en het openbaar vervoer te nemen.

Interessante projectkenmerken

 • Uitgebreid participatieproces
 • Integraal mobiliteitsplan volgens de SUMP-Methodiek