Megaborn ontwikkelt verkeerssimulaties met behulp van het dynamisch microscopisch model VISSIM.

Meerwaarde van verkeerssimulatie

Met een verkeerssimulatiemodel kan een toekomstige situatie in beeld worden gebracht. In bijna alle gevallen is de basis van een simulatiemodel een goed nagebootste huidige situatie. De huidige situatie in het model moet zoveel mogelijk lijken op de situatie zoals die buiten zichtbaar is. Vanuit de geijkte situatie kunnen effecten van aanpassingen aan de infrastructuur of aanpassingen in het verkeersaanbod(verkeersintensiteiten) op de doorstroming gesimuleerd worden. Op deze manier kunnen we het oplossend vermogen en eventuele neveneffecten van een infrastructurele maatregel vooraf inzichtelijk maken. Of we kunnen nagaan of een bestaande verkeerssituatie over 10 jaar nog voldoende capaciteit heeft, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van een beoogde nieuwbouwontwikkeling.

Dynamisch microscopisch model VISSIM

VISSIM is een microscopisch dynamisch verkeerssimulatiemodel waarin bewegingen van voertuigen, fietsers, voetgangers en het OV gesimuleerd kunnen worden. VISSIM simuleert elk voertuig afzonderlijk en houdt rekening met relevante eigenschappen van voertuigen en verkeersdeelnemers op het netwerk. Met dit simulatiemodel kan Megaborn vooraf een toekomstige situatie simuleren. Hieronder volgen voorbeelden waarbij een VISSIM-simulatie meerwaarde heeft.

Capaciteitsanalyse infrastructuur

Met VISSIM kan de capaciteit van infrastructuur (kruispunt, streng of netwerk) worden vastgesteld bij een veranderend (groter) verkeersaanbod. Vastgoedontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken en retailontwikkelingen zoals een woonboulevard of de vestiging van een fastfoodrestaurant genereren extra verkeer op het bestaande verkeersnetwerk. Met VISSIM kan Megaborn adviseren of en welke aanpassingen nodig zijn om dit extra verkeer te verwerken. Bij een capaciteitsanalyse van een rotonde volstaat de Rotondeverkenner vaak niet wanneer er veel fietsers en/of voetgangers zijn en voorrang hebben. VISSIM is uitermate geschikt om naast het gemotoriseerde verkeer deze fietsers en voetgangers te simuleren.

Effectbepaling van verkeersmaatregelen op de verkeersafwikkeling

Met VISSIM kan het oplossend vermogen van infrastructurele maatregelen op de verkeersafwikkeling worden bepaald. Denk hierbij aan reistijdwinsten, het oplossen van files en het verminderen van verliestijd door vertragingen. Ook busprioriteringsmaatregelen lenen zich goed om te laten simuleren. Megaborn kan de CCOL -regeling in de verkeersregelinstallatie, zoals die buiten op straat staat, opnemen in het verkeersmodel.

Met een gevoeligheidsanalyse kan Megaborn de robuustheid van de oplossing toetsen. Door meerdere verkeersoplossingen te vergelijken op de verkeersafwikkeling en andere aspecten, zoals verkeersveiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten, kan een weloverwogen besluit worden genomen.

Neveneffecten inzichtelijk maken op de doorstroming op kruispunten in de omgeving

In een veranderende verkeersituatie bij een kruispunt kan een wachtrij terugslaan op een andere rijstrook of op een stroomopwaarts gelegen kruising. Bij twijfel is het zinvol om het VISSIM te gebruiken om dit te onderzoeken en mogelijke oplossingen te verifiëren.

Visualiseren van een verkeersprobleem en -oplossing

Verkeerssimulaties zijn vaak nodig om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen. Met VISSIM kunt u gefundeerde beslissingen nemen. Met visualisaties en filmbeelden kunt u anderen overtuigen van de werking van de voorgestelde oplossing.

VISSIM en UAV-gc

Megaborn heeft voor diverse projecten verkeersmodellen ontwikkelt voor UAV-gc contracten waarmee aannemers zelf  mogelijke oplossingsrichtingen kunnen simuleren. Op deze wijze is het effect van de gekozen oplossing(en) direct inzichtelijk, voor nu en in de toekomst. Hiermee krijgt u gegarandeerd de best mogelijke oplossing voor uw budget en laat u de volledige vrijheid aan de opdrachtnemer om een goede oplossing voor de aanwezige problematiek te ontwikkelen.

Megaborn en VISSIM

Megaborn heeft VISSIM toegepast voor verschillende verkeersituaties. Bij rotondes, kruispunten, maar ook voor een compleet bedrijventerrein. Onlangs heeft Megaborn VISSIM toegepast om een modelmatige verkeersreferentie te ontwikkelen ten behoeve van een UAV-gc contract, waarbij opdrachtnemers uitgedaagd worden een infrastructurele oplossing aan te dragen voor een toekomstig gewenste verkeersafwikkeling. De ingediende maatregelen worden ingebracht in het verkeersmodel en daardoor objectief getoetst.

Contact

Mocht u een vraagstuk hebben, waarbij verkeerssimulatie een nuttig hulpmiddel kan zijn, neem dan contact op met ir. Henk van de Langemheen. Hij kan u vrijblijvend adviseren over de toepassingsmogelijkheden. Zijn e-mailadres is: henk.van.de.langemheen@megaborn.com.