Engineering in topvorm

Engineering maakt plannen concreet

Engineering maakt civieltechnische (3D-)ontwerpen, adviezen, bestekken en ramingen voor infrastructurele projecten. Tevens kan zij zorgdragen voor globale en gedetailleerde weginspectie, inventarisatie,  vooronderzoeken en de afstemming met belanghebbenden zoals  bewoners, hulpdiensten, nutsbeheerders e.d. Ze heeft alle expertise in huis voor het realiseren van producten en verrichten van diensten op tal van terreinen, zoals:

 • wegen, pleinen, parken en terreinen
 • grond, water, rioleringen en kunstwerken
 • verkeersmaatregelen
 • beheer en onderhoud
 • functioneel specificeren / SE
 • traditionele en innovatieve contractvormen
 • duurzaam inkopen
 • aanbestedingsprocedures
 • directievoering en toezicht
 • project- en procesmanagement
 • risicomanagement

Producten onder Engineering

Strategisch engineerings advies

 • Duurzaam assetmanagement
 • Investeringsbegrotingen en budgetramingen (SSK)
 • Aanpak Duurzaam GWW / duurzaamheidsadviezen
 • Advisering duurzaam inkopen en effectiever organiseren
 • Omgevingswijzer/beleidsvertaling, ambitieweb
 • Beleidagenda technische maatregelen beheer en onderhoud
 • Advisering en begeleiding contract- en aanbestedingsprocedures
 • Advisering functioneel specificeren / SE
 • Moederbestekken, standaard inrichtingshandboeken (HIBOR)
 • Voorbereidend onderzoek voor aanleg nieuwe wegen en wijken (milieu, geluid, groen, flora/fauna, riool, geotechniek, water)
 • Innovatiescans en innovatie adviezen

Oplossingen, ontwerpen en contracten/bestekken

 • Systems Engineering/functioneel PvE en UAV-GC contracten
 • RAW-contracten, open-posten-bestekken, hybride contracten
 • (3D-)tekeningen voor schets-, voorlopig en definitief ontwerp
 • Bouw- en woonrijpmaken bestekken/tekeningen
 • VRI- bestekken, bestekken openbare verlichting
 • Rioleringsplannen, rioleringsbestekken
 • Groen-/cultuurplannen en groenbestekken
 • Risicoanalyses/SSK-ramingen
 • EMVI, aanbestedingsstrategie, BVP, contractbeheersingstrategie

Services, directievoering, toezicht en projectbegeleiding

 • (Tijdelijke) projectbegeleiding, ontwerpbegeleiding
 • BIM strategie, NLCS, tekenafspraken
 • Besteksramingen en directieramingen
 • Weginspecties, verhardingsonderzoek, verhardingsadvies
 • Inmetingen (traditioneel, digitaal t.b.v. 3D-ontwerp)
 • Directievoering en toezicht UAV/RAW, TBV’s, BLVC
 • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) UAV-GC
 • Second opinions ontwerpen, bestekken en contracten
 • Afwikkelen financiële zaken, revisie en onderhoudstermijn