Herinrichting Kerkstraat Strijen

 Inleiding

De Kerkstraat is een smalle winkelstraat waar éénrichtingsverkeer is ingesteld voor bezorgend verkeer en ontheffinghouders. Fietsers zijn in twee richtingen toegestaan. Door de groene paaltjes, die dicht op elkaar staan, oogt de Kerkstraat niet als een winkelgebied, waar de bezoekers van de winkels zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Door de paaltjes ontstaat er een scheiding tussen het voetgangers gedeelte en de rijbaan, het informele karakter wat een winkelstraat zou moeten uitstralen komt hierdoor te vervallen. Daarnaast plaatsen winkeliers uitstallingen op de voetgangersstrook waardoor de loopruimte voor het winkelend publiek beperkt is. De gemeente Strijen heeft voor 2015 een reconstructie van de Kerkstraat gepland.

Megaborn heeft het voorbereidings- en uitvoeringstraject verzorgd.

Opdrachtgever

Gemeente Strijen

Werkwijze

De rode draad in de werkwijze van Megaborn is het sturen op een aantal beheersaspecten: tijd, geld, informatie en communicatie, organisatie en risico’s.

Bij aanvang van het project is een quick scan gemaakt van de mogelijke risico’s, de wensen en het beschikbare budget. Vervolgens zijn de uitgangspunten bepaald en is er overleg gevoerd met  de direct betrokkenen, zoals bewoners en winkeliers, van de winkelstraat. De diverse overleggen en uitgevoerde onderzoeken hebben geleid tot een Definitief Ontwerp met een  bijbehorende begroting.

Na besluitvorming binnen het college is het Uitvoeringsontwerp opgesteld met de uitvoeringsraming. Door Megaborn is de aanbesteding  uitgevoerd en de realisatie in samenwerking met de gemeente  en in afstemming met de NUTS-eigenaren begeleid.

Interessante projectkenmerken

  • Opstellen Quick  Scan van haalbaarheid ontwerp
  • Overleg voeren betrokkenen
  • Opstellen Voorlopig en Definitief ontwerp met bijbehorende ramingen
  • Inkoop materialen ten behoeve van realisatie
  • Aanbesteden realisatie werk
  • Realiseren en begeleiden van reconstructie winkelstraat

Resultaat

  • Voorlopig Ontwerp
  • Definitief Ontwerp
  • Uitvoeringsraming, -bestek
  • Realisatie herinrichting Kerkstraat Strijen