Megaborn vandaag en morgen (27 en 28 november) weer aanwezig op de Vakbeurs Mobiliteit in de expo Houten

Megaborn is ook dit jaar weer aanwezig op de Vakbeurs Mobiliteit in de expo Houten. Dit jaar zijn wij te vinden in hal 2, stand 2.3.3.3 nabij het plein van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Dit jaar kunt u onze online enquête tool uitproberen op een interactief scherm. Door middel van deze tool kunnen bewoners meedenken en input leveren bij het opstellen GVVP’s en mobiliteitsplannen. Schroom niet om even langs te lopen en een vraag te stellen of even bij te praten met onze aanwezige collega’s!

Megaborn sluit raamovereenkomst ingenieursdiensten met gemeente Alphen a/d Rijn

Theo Megens en RO-wethouder Gert Jan Schotanus hebben donderdag 17 oktober in een feestelijke bijeenkomst de nieuwe Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Gemeente Alphen aan den Rijn – Megaborn getekend. Dat betekent dat Megaborn ook de komende vier jaar actief blijft in één van de grote gemeenten van Nederland.

Megaborn zal zich binnen het domein van civiele techniek en ruimte met een breed pakket aan ingenieursdiensten en onderzoeken bezig gaan houden:

 • advisering en voorbereiding op en/of begeleiding van de uitvoering van onderhoud, reconstructie en/of herinrichting van de fysieke openbare ruimte, inclusief kunstwerken en rioleringssystemen;
 • het ontwikkelen, bouw- en/of woonrijp maken van (woning)bouwlocaties.

Megaborn is geselecteerd op basis van de juiste gebiedskennis, team-samenwerking en team-communicatie, een uitstekende methodiek van kwaliteitsborging om de proces- en productkwaliteit te garanderen en de praktische kennis. Kennis die actief wordt gedeeld met de gemeente. De gemeente Alphen aan den Rijn waardeerde ons dan ook hoog als MKB-bedrijf met name voor de duurzame aanpak (o.a. certificaat CO2-prestatieladder niveau 5 en trekker Aanpak Duurzaam GWW), de intensieve kennisversterking van de gemeente en de effectieve en intensieve communicatie(trajecten) met stakeholders.

Start werkzaamheden herinrichting Prins Hendrikstraat in Drunen

Half september is de eerste schop in de grond gegaan bij de herinrichting van de Prins Hendrikstraat in Drunen. Het projectgebied omvat het gedeelte tussen de Lipsstraat en Dillenburgstraat. In de nabije omgeving hebben verschillende ontwikkelingen plaats gevonden, waardoor de straat wordt afgewaardeerd. Zo wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en ingericht als een tweerichtingenfietspad. Hierbij zal de kruising met de Lipsstraat en de doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein bij de sportvelden en de Cees van Delftstraat worden aangepast en vernieuwd.

Megaborn heeft het gehele voorbereidingstraject van inventarisatie tot en met aanbesteding ondersteund. Zo is verkeerskundig advies gegeven over de nieuwe inrichting van de weg en het parkeerterrein bij de sportvelden. Ook is het ontwerp in verschillende stappen (van SO naar VO en DO) tot stand gekomen. Na aanleiding van het definitieve ontwerp is ook een raming opgesteld en bestek uitgewerkt. In de daaropvolgende fase heeft Megaborn de aanbesteding begeleid.

Vernieuwde cursus: Duurzaam GWW 26 en 27 november

Megaborn aan de slag met oversteekvoorzieningen op hoofdwegen in Soest

Gemeente Soest heeft in haar verkeersbeleid opgenomen dat ze op de hoofdwegenstructuur oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer wil hebben, op maximaal 400 meter uit elkaar. Om dit doel te bereiken, zijn op 3 locaties nieuwe oversteekvoorzieningen gewenst. De gemeente heeft Megaborn gevraagd om voor deze locaties verkeerskundig advies te geven en een ontwerp te maken van een mogelijke oversteekvoorziening.

Op de 3 locaties zijn nu geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Megaborn zal advies geven over de mogelijk en wenselijke vorm van de oversteekvoorziening waar dit ruimtelijk moeilijk inpasbaar is. Het zal worden uitgewerkt in:

 • een verkeerskundige notitie met advies voor de mogelijke maatregelen;
 • een schetsontwerp per locatie (inclusief rijcurvesimulaties);
 • een indicatieve kostenraming per locatie;
 • een presentatieontwerp ten behoeve van de communicatie met bewoners.

Megaborn werkt aan technische uitwerking project ‘Klimaatrobuust Kienehoef fase 1’ in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft in samenwerking met LOS-Stadomland en Akertech een bovengronds- en ondergronds ontwerp (afkoppelplan) opgesteld voor een “Klimaatrobuust Kienehoef” in Sint-Oedenrode. Bij zowel het opstellen van de bovengrondse en ondergrondse inrichting zijn de bewoners betrokken via een participatieproces. In september 2019 wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan worden gestart met de technische uitwerking tot een aannemingsovereenkomst.

Aan Megaborn is de opdracht verleend om het reeds opgestelde definitieve ontwerp uit te werken in technische ontwerp- en bestekstekeningen en RAW-bestek. Daarnaast zullen de benodigde onderzoeken (asfalt, bodem, archeologie en explosieven) worden uitgevoerd en assisteert Megaborn bij de aanbesteding van het project.

Megaborn maakt informatie visueel

Bij Megaborn maken we regelmatig visualisaties (zoals een photoshop of infographic) voor onze opdrachtgevers. Zij zijn steeds vaker op zoek naar een manier om informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan belanghebbenden. Visualisaties werken daar enorm goed bij. Zoals we allemaal weten: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Door naast tekst ook beelden te gebruiken, maakt dat de boodschap wordt versterkt en beter blijft hangen.

Tijdens een projectproces kan visualiseren een meerwaarde bieden. Door de visualisaties:

 1. worden mensen geprikkeld (associatie, verbeelding);
 2. worden ideeën gegenereerd (overzicht krijgen, verbanden leggen, betrokkenheid vergroten);
 3. en worden ideeën overgebracht (overtuigen, het grote plaatje, ‘aha!-reactie’).

Aan het begin van het proces brengen we met de opdrachtgever de eisen en wensen voor een visualisatie in beeld. Daarbij denken we ook graag mee over hoe bijvoorbeeld een abstract onderwerp kan worden vertaald in een helder en leuk beeld.

Megaborn maakt momenteel twee soorten visualisaties:

 • Photoshops: Hierbij kunnen we een nieuw ontwerp van een straat in een bestaande foto van de straat plaatsen. Hiermee krijgen onder andere een gemeente en bewoners een idee van wat er gaat veranderen en hoe hun straat eruit komt te zien. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte photoshop te zien.
 • Infographics: Dit is waardevol om veel informatie te structureren met aansprekende beeldende symbolen. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld enquêteresultaten of de resultaten van een verkeerstelling in beeld te brengen. Klik hier om een voorbeeld van een eerder gemaakte infographic te zien.

Voor het maken van deze visualisaties gebruiken de software van Adobe, zoals Photoshop en Illustrator. Deze programma’s staan wereldwijd op nummer 1 als het gaat om foto’s bewerken en digitale visualisaties maken.

Heeft u de wens specifieke informatie visueel te ondersteunen of een platte ontwerptekening tot leven te laten komen in een photoshop? Neem dan contact met ons op per e-mail: jeroen.van.wijngaarden@megaborn.com of telefoon: 0418 65 49 00

Megaborn gecertificeerd van niveau 3 naar 5 op CO2-Prestatieladder!

Megaborn heeft onlangs (mei 2019) het CO2-bewust certificaat voor niveau 5 mogen ontvangen. Hiermee zijn we van niveau 3 naar niveau 5 gegaan en voldoen daarmee aan de eisen die CO2-Prestatieladder stelt. Megaborn toont aan bewust duurzaam te ondernemen. We hebben oog voor de impact van onze onderneming op de leefomgeving en werken permanent aan het reduceren van deze impact. Hier zijn we trots op.

Meer informatie en documenten met betrekking tot de CO2-Prestatieladder (bij Megaborn) is hier te vinden.

Megaborn geeft cursus ‘Duurzaam GWW’ op 21 en 28 mei 2019 (i.s.m. SKAO en CROW)

Duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Begrippen waar je niet meer omheen komt. Maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Dat leer je tijdens de PAO cursus Duurzaam GWW. Deze procesaanpak leert je vanuit een omgeving naar het project kijken en forse ambities van de organisatie te vertalen naar concrete projectambities, met een focus op gericht maximaal resultaat.

Je maakt kennis met de Aanpak Duurzaam GWW, je leert praktisch met de aanpak en de methodieken te spelen en de effecten van acties te onderkennen. Je ervaart hoe het eenvoudig kan bijdragen aan projecten die duurzamer zijn zonder dat het veel extra inspanning vergt, behalve breder kijken en tegelijkertijd focus aanbrengen. 

De vernieuwde cursus wordt gegeven door de mede-ontwikkelaars van de Aanpak Duurzaam GWW die het al sinds 2000 dagelijks toepassen in projecten. Daardoor leer je meer over de gedachte achter de Aanpak Duurzaam GWW en komen er veel praktijkvoorbeelden aan de orde. Om te zorgen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de gehele bouwketen hebben PAO Techniek en Management en Kennisplatform CROW de handen ineengeslagen bij de Aanpak Duurzaam GWW.

Slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten

Na het volgen van de cursus kan je een concrete projectinkadering geven om zo slimmer, sneller en effectiever te komen tot duurzame resultaten, voor nu en in de toekomst.

 • De opdrachtgever leert hoe ambities, eisen en gunningscriteria logisch en effectief kunnen worden bepaald.
 • De opdrachtnemer leert hoe hij ambities en kansen kan beïnvloeden en hoe hij daar concreet invulling aan kan geven in het ontwerp en de uitvoering.
 • Beide partijen leren hoe ze ambities vast kunnen houden tijdens de realisatie en de (systeemgerichte) kwaliteitsbewaking en hoe ze stakeholders betrokken kunnen houden.

Bedoeld voor:

 • Publieke opdrachtgevers in de GWW: beleid en projectinitiatief, organisatie, projectvoorbereiding, projectbegeleiding.
 • Adviseurs van de ingenieurs- en adviesbureaus: ontwerp en advisering, contractvoorbereiding
 • Bouwbedrijven: de zelf ontwerpende en uitvoerende opdrachtnemers, evenals aannemers die deze aspecten uitbesteden.

Schrijf je hier in!

Gebiedspaspoort 2.0 voor Het Nieuwe Rivium voorgelegd aan de raad

Het Gebiedspaspoort 2.0 voor de megawijk ‘het Nieuwe Rivium’ langs de A16 is voorgelegd aan de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. In dit Gebiedspaspoort 2.0 zijn de kaders voor de gebiedstransformatie van het Nieuwe Rivium voor onder meer de aspecten stedenbouw-mobiliteit-wonen/werken-duurzaamheid aangegeven. Megaborn werkt met een integrale benadering het aspect mobiliteit verder uit in een duurzaam mobiliteitsconcept en een mobiliteitsstrategie. Het Nieuwe Rivium is een voor Nederland uitzonderlijk gebied met meer dan 5.000 nieuwe woningen op één vierkant kilometer. En dus een uitzonderlijke mobiliteitsopgave in een toch al bijzonder druk gebied.

Het Rivium

Het bedrijventerrein Rivium heeft op dit moment te maken met veel leegstand. Daarom wil de gemeente Capelle aan den IJssel het Rivium versneld transformeren naar een wijk waar ook wonen, winkels, horeca en hotels zijn.

Een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-woongebied. Dat is de ambitie voor het Nieuwe Rivium. En die ambitie krijgt vandaag al vorm met het voornemen om er ruim 5.000 woningen te realiseren. Er worden nieuwe woonflats gebouwd en leegstaande kantoren getransformeerd naar gemengde vormen van wonen, werken en recreëren. De gemeente Capelle aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland ondersteunen die initiatieven. De afgelopen periode hebben alle partijen met elkaar een gedeelde ambitie uitgewerkt voor de toekomst van het Rivium. Om nog meer partijen enthousiast te maken voor de transformatie van dit gebied en richting te geven aan de bouwopgave en de mobiliteitsaanpak, is er een gebiedspaspoort opgesteld.

Mobiliteit

Het bouwen van ruim 5.000 woningen op één vierkante kilometer in een sterk stedelijk gebied geeft bijzonder grote uitdagingen op het gebied van Mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de verkeer in de wijk niet vastloopt én het gebied het gewenste leefklimaat krijgt, werkt Megaborn een ambitieus integraal mobiliteitsconcept uit waar levendig, bereikbaar en duurzaam de kernwoorden zijn. Megaborn werkt hierbij conform de SUMP-methodiek (Sustainable Urban Mobility Plan) en de Aanpak Duurzaam GWW. Daarmee wordt een integrale aanpak stedenbouw-wonen/werken-mobiliteit geborgd en kan worden gestuurd op het realiseren van torenhoge ambities en duurzame mobiliteit.  Dit leidt tot betere invulling van het gebied, een duurzaam woon- en werkklimaat en een daarmee samenhangende mobiliteitsaanpak. Een aanpak waarbij volop wordt ingezet op duurzame vervoerwijzen zoals de fiets, het openbaar vervoer en deelsystemen, maar ook op nog te ontwikkelen mobiliteitsconcepten.

Zie ook:

https://www.ad.nl/rotterdam/megawijk-met-5000-woningen-met-uitzicht-op-rotterdam-moet-helpen-tegen-woningtekort~a5cfa83a/