Verkeersveiligheidsonderzoek Bosscheweg

Inleiding

Op een drietal kruisingen op de Bosscheweg (in Beek en Donk) hebben de afgelopen jaren verschillende ongevallen plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de kruisingen met de Mgr. Verhagenstraat, de Thibostraat en de Wellestraat. De gemeente Laarbeek wil de verkeersveiligheid op deze locaties verbeteren. De vraag is wat de oorzaak is geweest van de ongevallen en wat mogelijk is om de kruispunten veiliger te maken.

Megaborn heeft een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd en in samenspraak met bewoners een aantal verbetervoorstellen qua maatregelen en ontwerp opgeleverd, om de verkeersveiligheid op de weg te kunnen verbeteren.

Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Werkwijze

Allereerst is onderzocht of de Bosscheweg en aanliggende wegen voldoen aan het Duurzaam Veilig-principe: Zijn deze qua functie, vorm en gebruik in evenwicht? Daarnaast is middels ongevalscijfers en observaties een ongevallenanalyse verricht. Vervolgens is dit besproken met de bewoners om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de subjectieve onveiligheid. De aangedragen oplossingen van hen zijn meegenomen in de verdere uitwerking.

Op basis van de conclusies uit de analyse zijn enkele ontwerpen van de weg gemaakt. De twee vragen die daarbij gesteld zijn, waren: Aan welke eisen moeten de verbetervoorstellen voldoen om de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren? En welke mogelijkheden zijn er om de geconstateerde knelpunten op te lossen?

Resultaat

Uiteindelijk heeft Megaborn een onderzoeksrapport over de verkeersveiligheid opgesteld en zijn verbetervoorstellen voor het wegontwerp aangedragen, die aan de eisen van de gemeente voldoen. Bij alle ontwerpvarianten zijn o.a. de gemaakte ontwerpkeuzes en voor- en nadelen beschreven. Ook is een schatting van de kosten per ontwerpvariant aanwezig. Op basis hiervan kan de gemeente het ontwerp voor de Bosscheweg verder uitwerken en de verkeersveiligheid op de weg verbeteren.

Interessante projectkenmerken

•          Toepassing van Duurzaam Veilig-principe (functie, vorm en gebruik);

•          Objectieve- en subjectieve verkeers(on)veiligheid;

•          Kruising nabij een beweegbare brug met sluitingen;

•          Verkeers(on)veiligheid voor fietsers i.v.m. zicht, voorrang en ontwerp.

Verkeersmodel Kruising Leerdam

Inleiding

De gemeente Leerdam is bezig met de bouw van een nieuwe wijk in Leerdam-west. Deze wijk zal in 2030 circa 1000 woningen omvatten. Deze woningen zorgen voor een toename van verkeer dat wordt onder andere ontsloten via de rotonde van de Parallelweg met de Recht van Ter Leede is een spoorwegovergang. Deze spoorwegovergang is zo dichtbij de kruising dat wachtrijen tot over de spoorwegovergang staan. Bij het sluiten van de slagbomen, komt het soms voor dat een auto nog op de spoorwegovergang staat. Deze kruising moet dus zodanig gereconstrueerd worden dat hij in 2030 nog steeds voldoet aan de doorstromings- en veiligheidseisen.

De rol van Megaborn is het zoeken naar een kruispuntoplossing die voldoende capaciteit heeft en die zorgt voor een veilige spoorwegovergang.

Opdrachtgever

Gemeente Leerdam

Werkwijze

Megaborn voert een studie uit waarin de verkeersafwikkeling in de verschillende varianten wordt getoetst. Door met VISSIM de varianten te simuleren kan Megaborn een videofilm maken om een duidelijk beeld van de verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang te creëren. Om een goed beeld te krijgen van de huidige en toekomstige situatie wordt een aantal onderzoeken gedaan. Zo wordt onderzocht hoe de verkeerstromen er in de huidige situatie uit zien. Op basis hiervan kan berekend worden hoe de situatie in 2030 er theoretisch uit gaat zien. Met deze gegevens is een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze capaciteit wordt berekend met rekenprogramma’s zoals COCON.

Deze voor- en nadelen oplossingsrichtingen worden besproken met de gemeente Leerdam en ProRail. De gemeente Leerdam en ProRail zullen dan 3 kansrijke oplossingen kiezen die Megaborn verder gaat uitwerken tot schetsontwerpen. Met VISSIM worden de oplossingen gesimuleerd, zodat een goed beeld van de wachtrijvorming ontstaat, met name bij spoorwegovergang. Deze ontwerpen zullen worden beoordeeld op capaciteit van de verkeersverwerking, ruimtelijke inpasbaarheid, verkeersveiligheid en de kosten van de varianten.

Resultaat

Rapport met variantenstudie voor een verkeersveilige verkeersoplossing met voldoende capaciteit om het extra verkeer van een nieuwe woonwijk in Leerdam te kunnen verwerken.

Interessante projectkenmerken

 • Visuele simulaties door middel van VISSIM
 • Bijzondere aandacht voor spoorveiligheid

Verkeersonderzoek Lammenschansplein

Inleiding

Door de realisatie van de Rijnlandroute veranderen de verkeerstromen op de N206. De doorgaande verbinding op de N206 zal komen te vervallen. In de toekomstige situatie heeft de N206 een ontsluitende functie voor Leiden en Voorschoten. Om deze ontsluiting beter te laten functioneren en om de doorvaarthoogte onder de  bruggen in de zijtakken van het kruispunt te vergroten is het nodig dat het Lammenschansplein een nieuw ontwerp krijgt. Verder dient er rekening te worden gehouden met een aantal uitgangspunten: HOV-baan op de aanliggende brug en goede, berijdbare fietsroutes.

Megaborn heeft een variantenstudie verricht. Uit deze notitie zijn drie kansrijke modellen naar voren gekomen: het basismodel van de Provincie Zuid-Holland, het T-model en het X-model.

Megaborn heeft een schetsontwerp gemaakt voor de gemeente Leiden van het X-model. Naast dat het ontwerp passend is in de omgeving moet het ook verkeerskundig kloppen. Vervolgens heeft Megaborn dit uitgewerkt tot een driedimensionaal ontwerp tot op voorlopig ontwerpniveau met bijbehorende kostenraming.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Werkwijze

Op basis van het schetsontwerp zijn de ontruimingstijden bepaald . Vervolgens is een groenfasecombinatie- en volgorde bepaald waarmee een analyse gemaakt is van de avond en ochtendspits in 2030. Dit is getoetst op verschillende varianten om een optimaal ontwerp te krijgen. Uit de berekeningen volgen onder andere de cyclustijd en de benodigde opstelcapaciteit per richting. Aan de hand van deze parameters is op te maken of de vormgeving voldoende goed functioneert en waar er nog wijzigingen in een ontwerp noodzakelijk zijn. Met Civil3D zijn vervolgens driedimensionaal ontworpen om weg alignementen te laten zien, en de vorm taluds en kerende wanden te kunnen bepalen.

Resultaat

Uiteindelijk heeft Megaborn twee VO’s opgesteld die aan de eisen van de gemeente voldoen. Beide ontwerpen kunnen de verkeersintensiteiten goed afwikkelen. Aan de hand van de gegevens uit het onderzoek is het schetsontwerp aangepast.

Interessante projectkenmerken

 • Belangrijkste entree van de stad Leiden;
 • Verschillende verkeersstromen zoals openbaar vervoer, voetgangers en fietsers;
 • Fietstunnels met flauwe hellingen op de hoofdfietsroute;
 • Verhogen van een vaste en een basculebrug aansluitend aan het plein.

Voorbereiding en bestek/contract HOV Nuenen

De 2e Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn (HOV2) vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio van Eindhoven. De Europalaan in Nuenen maakt onderdeel uit van HOV2. De reconstructie van de Europalaan is een groot en complex project met maximale aandacht voor voorkomen sluipverkeer, overlastbeperking en veiligheid voor weggebruikers. De gemeente Nuenen heeft Megaborn ingeschakeld om in een korte tijd een DO voor de reconstructie van de Europalaan te optimaliseren en om te zetten naar een contract en dat vervolgens Europees aan te besteden. Megaborn heeft op basis van de Aanpak Duurzaam GWW, haar contractafwegingsmodel en de Innovatiewijzer hiervoor een ‘hybride’ E&C-contract op basis van UAV-GC opgezet.

In verband met de aanwezige kennis en kunde bij Megaborn heeft de gemeente Nuenen gevraagd om ook het SCB-contractmanagement te doen.

Opdrachtgever

Gemeente Nuenen

Werkwijze          

De werkzaamheden worden in de volgende 4 fasen verricht:

 • Inventarisatiefase;
 • Besteks- en contractfase;
 • Aanbestedingsfase;
 • Realisatiefase.

Op gebied van contractmanagement zijn de werkzaamheden verricht:

 • Opzetten projectorganisatie;
 • Managen van ontwerpprocessen;
 • Managen van uitvoeringsprocessen;
 • Managen van oplevering.

Resultaat

De aanpak van Megaborn heeft gezorgd voor maximale kansenbenutting op het gebied van Circulaire Economie en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor het beschikbare budget van circa 10 miljoen Euro. Verder leverde het maximale risicobeheersing dat op tijd en binnen budget de maximale duurzame kwaliteit werd geleverd. Op de weg is qua constructie en geluidsreductie gemiddeld 4,3 dBa voor 20 jaar gegarandeerd, dus geen kosten voor ‘groot onderhoud’ en minimale hinder voor de bewoners en maximale beschikbaarheid voor de weggebruikers.

UAV-gc en SCB Trajectaanpak N228 Montfoort

Inleiding

De provincie Utrecht was voornemens om onderhoud uit te voeren op de N228 binnen de bebouwde kom van Montfoort. Mede omdat de werkzaamheden een enorme impact op de omgeving hebben (met potentiële risico’s tot gevolg), en om de expertise van de markt te benutten heeft de provincie er voor gekozen om de opdracht te verstrekken in de vorm van een Design and Construct (D&C) op basis van UAV-gc. Typerend voor dit contract is dat niet alleen de realisatie, maar ook het ontwerp en de communicatie met de omgeving nadrukkelijk bij de opdrachtnemer wordt gelegd. Megaborn heeft voor de provincie het UAV-gc contract opgesteld, mede op basis van de procesaanpak Duurzaam GWW. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Megaborn de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) verzorgd.

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Werkwijze

De opdracht is uitgevoerd in 4 verschillende fases. Megaborn heeft in deze 4 fases o.a. de volgende werkzaamheden verricht:

Fase 1: Voorbereidingsfase contract

 • Verrichten en rapporteren van onderzoeken;
 • Uitvoeren risico-inventarisatie, -allocatie en opstellen risicodossier;
 • Opstellen inkoop- en aanbestedingsstrategie;
 • Opstellen van de volgende aanbestedingsdocumenten: Programma van eisen, Model Basisovereenkomst, vraagspecificatie eisen en proces (opgesteld m.b.v Relatics), Annexen, bijlagen, vergunningenscan, contractbeheersingsplan, kostenraming, en veiligheids- en gezondheidsplan.

Fase 2: Aanbestedingsfase contract

 • Verzorgen en begeleiden van de aanbesteding, o.a. door het beantwoorden van de nota’s van inlichtingen, beoordelingen van de inschrijvingen en opstellen van het gunningsadvies.

Fase 3: Nazorg- en overdrachtsfase contract

 • Verzorgen van een correcte overdracht van de contractdocumenten naar de aannemer.

Fase 4: Uitvoeringsfase contract

 • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing door het leveren van de contractmanager en lead auditor. De rol van toetser is ingevuld door de provincie.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gerealiseerd onderhoud aan het traject N228 te Montfoort, binnen de gestelde kaders van tijd, geld, kwaliteit en naar volledige tevredenheid van de stakeholders en de beheerders van de openbare ruimte.

Probabilistische SSK-raming A8-A9

Inleiding

Het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is al jaren een probleem dat voor overlast zorgt. Deze overlast bestaat uit dagelijkse files, sluipverkeer, geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft een planstudie laten uitvoeren om te komen tot een oplossing voor de overlast en hier zijn uiteindelijk drie basis-ontwerpen uitgekomen. Dit zijn de volgende drie ontwerpen: het Heemskerkalternatief, het nul-plusalternatief en het golfbaanalternatief.

Megaborn heeft de opdracht gekregen om deze drie basisontwerpen verder uit te werken zodat er ramingen van gemaakt kunnen worden. Van de basisontwerpen zijn schetsontwerpen gemaakt en per alternatief is een probabilistische SSK-kostenraming opgesteld met behulp van ProBic.

Het doel van deze ramingen is inzicht verkrijgen in de benodigde investeringskosten en levensduurkosten om te komen tot een gedragen onderbouwing voor de afweging van de alternatieven.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Werkwijze

Voor het opstellen van de ramingen wordt de SSK-methode gebruikt. SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenraming. Deze methodiek is een uniforme ramingsmethodiek dat is ontwikkeld door het CROW.

De probabilistische werkwijze, die is gebruikt tijdens het ramen, is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van de kosten wordt geschat op basis van statistische technieken. De schetsontwerpen zijn eerst geraamd op basis van ervaring, expertise en gevoel. Daarna is een inschatting van bandbreedte gemaakt bij de belangrijke kostenposten en risicoanalyses. Door dit te combineren ontstaat een probabilistische SSK-raming.

Software voor SSK ramingen

Bij het samenstellen van de raming is gebruik gemaakt van het softwarepakket Probic. Probic is speciaal ontwikkelt om SSK ramingen op te stellen conform de CROW ramingmethodiek. Het is bedoeld om een determinitische raming op te stellen en is geschikt om een probabilistische raming (Monte Carlo simulatie) te maken. Door gebruik te maken van deze software in plaats van een Excelmodel is de kans op formule fouten nihil.

Training ingenieursbureau Alphen aan den Rijn

 Inleiding

Het Ingenieursbureau (IB) heeft in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zoals Kwaliteitsverbetering, IPM-model,  integraal ontwerpen,  geïntegreerde contracten, LEAN, e.d. ingevoerd. Nu is men in een fase aangekomen waarin de nieuwe ontwikkelingen/kwaliteiten met elkaar verbonden moeten worden en logisch in het proces en de normale intrinsieke werkwijze van de mensen moet worden geborgd. Niet vanuit de boodschap ‘we gaan het geheel anders doen’, maar vanuit de boodschap ‘we kunnen het nog beter doen’. Rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen (veranderende wereld om ons heen), beter sturen op T (tijd), B (budget, K (Kwaliteit/ uitlegbaarheid) en S (tevreden Stakeholders) en het integreren van meer duurzaamheid in projecten aan de hand van de aanpak Duurzaam GWW.

Megaborn heeft daartoe, in samenwerking met BOB opleidingen en SBRCURnet, een praktische interne opleiding voor het ingenieursbureau ontwikkeld. Het doel van de training is om aan de hand van concrete eigen projecten van de deelnemers helder en concreet te maken welke basisprincipes gelden, wat men nu al doet, hoe men nu al denkt en hoe men de nieuwe rol beter kan invullen, hoe men dat kan toepassen op het eigen werk en hoe men het gelijk praktisch en concreet kan maken in de projecten. Zodat de ‘opdrachtgever’ al gelijk de meerwaarde ervaart.

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Werkwijze en resultaat

De tschema-training-ib-alphenraining is ingericht op het IB Alphen aan den Rijn en werkt van praktisch concrete maatregelen van de eigen medewerker en de eigen projecten naar het samenwerken in een project. Dus van praktijk naar theorie, gekoppeld aan de uitgangspunten ‘Wat wil de opdrachtgever’, ‘TBKS’ en Duurzaam GWW. Mensen beseffen dan beter waarom en hoe de huidige acties kunnen worden verbeterd en hoe bepaalde ‘nieuwe technieken’ in de huidige werkwijze kunnen worden ingepast, of dat ze het eigenlijk al doen.

De training bestaat uit projectsessies bestaande uit het scherp krijgen van de doelen en processen, bepalen van kengetallen en verbeteracties, interactieve oefeningen, aanleren van praktische tools, opdoen van nieuwe ontwikkelingen, tips en tricks en ontwikkelsessies om het geleerde breed te verankeren en een lerende organisatie te krijgen.

Megaborn en Duurzaam GWW

De training van het IB in Alphen aan de Rijn past in de lijn van producten- en diensten die Megaborn aanbied op het gebied van Duurzaam GWW en het leren werken met de aanpak. Klik hier voor meer informatie over wat Megaborn kan bieden betreffende de Aanpak Duurzaam GWW.

logo-pdfDownload de PDF

Opstellen SUMP

Inleiding

De gemeente Uden wilde het vigerende GVVP herzien. Ze wilden graag het beleid uit het huidige plan meten aan de huidige stand der techniek, richtlijnen en regelgeving en een nieuwe visie opstellen voor de komende 15 jaar. Op basis van deze visie diende tevens een realisatieprogramma opgesteld te worden met een globale kostenraming per project voor de periode 2015 -2030.

Een belangrijke voorwaarde was dat de herziening van het GVVP werd uitgevoerd volgens de SUMP-methodiek: SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan en is een door Europa opgestelde methodiek voor het integreren van duurzaamheid in mobiliteitsbeleid en het creëren van draagvlak door een grote mate van betrokkenheid van belanghebbenden. Tevens stelt een SUMP gemeenten in staat om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Megaborn heeft voor de gemeente Uden als eerste partij in Nederland een gemeentelijke SUMP opgesteld.

Opdrachtgever

Gemeente Uden

Werkwijze

Om te komen tot een SUMP heeft Megaborn de SUMP-methodiek toegepast. De SUMP-methodiek bestaat uit 4 kwadranten: kaderstellend, visievormend, uitvoeringsprogramma en evaluatie. Megaborn heeft de eerste 3 kwadranten van deze cyclus doorlopen. Tijdens de 1e fase (kaderstellend) worden alle stakeholders direct betrokken en wordt de scope (de kaders) bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende vervoerswijzen: autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer, voetgangers, openbaar vervoer en agrarisch verkeer. De 2e fase (visievormend) is het opstellen van een visie per vervoerswijze en het stellen van doelen. In deze fase is gestart met het definiëren van een gemeenschappelijke visie/ambitie waarbij conflicten tussen de verschillende vervoerswijzen worden besproken en opgelost. In de 3e fase is een uitvoeringsprogramma opgesteld voorzien van effectieve maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de visie. De maatregelen zijn ontwikkeld aan de hand van de 5V’s: Voorkomen, Verkorten, Veranderen, Verschonen en Verbeteren van de vormgeving. In alle kwadranten zijn door middel van diverse werkgroepen zo veel mogelijk stakeholders betrokken waardoor het plan is voorzien van een groot draagvlak.

Resultaat

Het resultaat is een Sustainable Urban Mobility Plan, opgesteld volgens de SUMP-methodiek. Het plan is breed gedragen door diverse stakeholders en de politiek en zorgt er voor dat de gemeente Uden op het gebied van mobiliteit is voorbereid op de toekomst.

Voor iedere gemeente kan een SUMP, of een gedeelte van een SUMP, worden opgesteld. Het benaderen van alle stakeholders in een vroegtijdig stadium vormt de meerwaarde bij deze aanpak.

logo-pdfDownload de PDF

Realisatie groenvoorzieningen bedrijventerrein

Inleiding

De realisatie van het groenplan vormt één van de laatste onderdelen van de afronding van de revitalisering van bedrijventerrein Broekweg. Het maakt de revitalisering ‘af’. Eerder zijn de riolering en de wegen vernieuwd. Megaborn heeft zowel de inventarisatie, het ontwerp als de gehele uitvoering van het groenplan ter hand genomen. De gemeente heeft zelf de bomen ingekocht. Het planten van de bomen heeft nog een extra feestelijk karakter gekregen doordat er een ‘boomplantdag’ met een school van is gemaakt.

Opdrachtgever

Gemeente Wijk bij Duurstede

Werkwijze

 • inventarisatie van bestaande kabels en leidingen;
 • bepalen van de te handhaven bomen en de te verwijderen bomen;
 • bepalen van de definitieve locatie van de bomen en de bomenlijn op basis van het graven van proefsleuven;
 • uitwerken en vaststellen van het groenplan en het vinden van de juiste groenvoorziener;
 • aansturen en uitvoeren van de beoogde werkzaamheden.

Interessante projectkenmerken

In overleg en samenwerking met de gemeente het coördineren van een ‘boomplantdag’ voor basisschoolleerlingen tijdens de uitvoering.

logo-pdfDownload de PDF

Duurzame Innovatiescan

Inleiding

Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen die niet meer kunnen worden meegenomen, impact van oplossingen op andere thema’s niet of beperkt in beeld komen en daardoor kansen worden gemist.

Rijkswaterstaat wil sneller bij een project beeld hebben van mogelijke ambities en kansen en al voor de start van een sessie de bestaande ervaringen van andere projecten al kunnen langsgelopen en toetsten op relevantie, effecten op alle thema’s van de Omgevingswijzer en de kansrijkheid voor het project. Megaborn heeft de eigen innovatie- en projectendatabank en de Rijkswaterstaat kansensessie uitkomsten aangesproken om zo de al bestaande kansen in beeld te brengen en deze te ontsluiten richting projecten die nog beginnen.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Werkwijze

Megaborn heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de reeds bedachte en toegepaste innovaties in ruimtelijke (infrastructurele) projecten geanalyseerd op alle thema’s van de Omgevingswijzer, zoals Energie, Investeringen, Ruimte, Bodem, Water, etc.

Elke innovatie is vervolgens in een standaard format verwerkt in een verzamelbestand.

Resultaat

Het resultaat is een helder overzicht van alle reeds bedachte en uitgevoerde innovaties binnen diverse projecten, met hun eventuele bijdrage aan elk thema van de Omgevingswijzer. De Omgevingswijzer omvat de 12 thema’s die relevant zijn bij infraprojecten.

De innovaties zijn te selecteren via het ruimtelijke thema van de Omgevingswijzer wat men van belang vindt, maar men heeft ook per innovatie een direct overzicht welke thema’s nog meer relevant kunnen zijn of waar de innovatie nog meer (positief of negatief) effect op heeft. Dit overzicht geeft projectleiders vroegtijdig een beter beeld wat binnen een ruimtelijk thema bereikt kan worden en wie en wat er voor nodig is om de kansen te benutten. De voorbeelden kunnen zo bijdragen aan meer duurzaamheid (of negatief effect weg te nemen) maar ook tot een hogere ambitiestelling leiden.

logo-pdfDownload de PDF