Introductie Advies
Hieronder vindt u een overzicht van recent gerealiseerde projecten.

Verkeersveiligheidsonderzoek Bosscheweg

Inleiding

Op een drietal kruisingen op de Bosscheweg (in Beek en Donk) hebben de afgelopen jaren verschillende ongevallen plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de kruisingen met de Mgr. Verhagenstraat, de Thibostraat en de Wellestraat. De gemeente Laarbeek wil de verkeersveiligheid op deze locaties verbeteren. De vraag is wat de oorzaak is geweest van de ongevallen en wat mogelijk is om de kruispunten veiliger te maken.

Megaborn heeft een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd en in samenspraak met bewoners een aantal verbetervoorstellen qua maatregelen en ontwerp opgeleverd, om de verkeersveiligheid op de weg te kunnen verbeteren.

Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Werkwijze

Allereerst is onderzocht of de Bosscheweg en aanliggende wegen voldoen aan het Duurzaam Veilig-principe: Zijn deze qua functie, vorm en gebruik in evenwicht? Daarnaast is middels ongevalscijfers en observaties een ongevallenanalyse verricht. Vervolgens is dit besproken met de bewoners om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de subjectieve onveiligheid. De aangedragen oplossingen van hen zijn meegenomen in de verdere uitwerking.

Op basis van de conclusies uit de analyse zijn enkele ontwerpen van de weg gemaakt. De twee vragen die daarbij gesteld zijn, waren: Aan welke eisen moeten de verbetervoorstellen voldoen om de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren? En welke mogelijkheden zijn er om de geconstateerde knelpunten op te lossen?

Resultaat

Uiteindelijk heeft Megaborn een onderzoeksrapport over de verkeersveiligheid opgesteld en zijn verbetervoorstellen voor het wegontwerp aangedragen, die aan de eisen van de gemeente voldoen. Bij alle ontwerpvarianten zijn o.a. de gemaakte ontwerpkeuzes en voor- en nadelen beschreven. Ook is een schatting van de kosten per ontwerpvariant aanwezig. Op basis hiervan kan de gemeente het ontwerp voor de Bosscheweg verder uitwerken en de verkeersveiligheid op de weg verbeteren.

Interessante projectkenmerken

•          Toepassing van Duurzaam Veilig-principe (functie, vorm en gebruik);

•          Objectieve- en subjectieve verkeers(on)veiligheid;

•          Kruising nabij een beweegbare brug met sluitingen;

•          Verkeers(on)veiligheid voor fietsers i.v.m. zicht, voorrang en ontwerp.

Verkeersmodel Kruising Leerdam

Inleiding

De gemeente Leerdam is bezig met de bouw van een nieuwe wijk in Leerdam-west. Deze wijk zal in 2030 circa 1000 woningen omvatten. Deze woningen zorgen voor een toename van verkeer dat wordt onder andere ontsloten via de rotonde van de Parallelweg met de Recht van Ter Leede is een spoorwegovergang. Deze spoorwegovergang is zo dichtbij de kruising dat wachtrijen tot over de spoorwegovergang staan. Bij het sluiten van de slagbomen, komt het soms voor dat een auto nog op de spoorwegovergang staat. Deze kruising moet dus zodanig gereconstrueerd worden dat hij in 2030 nog steeds voldoet aan de doorstromings- en veiligheidseisen.

De rol van Megaborn is het zoeken naar een kruispuntoplossing die voldoende capaciteit heeft en die zorgt voor een veilige spoorwegovergang.

Opdrachtgever

Gemeente Leerdam

Werkwijze

Megaborn voert een studie uit waarin de verkeersafwikkeling in de verschillende varianten wordt getoetst. Door met VISSIM de varianten te simuleren kan Megaborn een videofilm maken om een duidelijk beeld van de verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang te creëren. Om een goed beeld te krijgen van de huidige en toekomstige situatie wordt een aantal onderzoeken gedaan. Zo wordt onderzocht hoe de verkeerstromen er in de huidige situatie uit zien. Op basis hiervan kan berekend worden hoe de situatie in 2030 er theoretisch uit gaat zien. Met deze gegevens is een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze capaciteit wordt berekend met rekenprogramma’s zoals COCON.

Deze voor- en nadelen oplossingsrichtingen worden besproken met de gemeente Leerdam en ProRail. De gemeente Leerdam en ProRail zullen dan 3 kansrijke oplossingen kiezen die Megaborn verder gaat uitwerken tot schetsontwerpen. Met VISSIM worden de oplossingen gesimuleerd, zodat een goed beeld van de wachtrijvorming ontstaat, met name bij spoorwegovergang. Deze ontwerpen zullen worden beoordeeld op capaciteit van de verkeersverwerking, ruimtelijke inpasbaarheid, verkeersveiligheid en de kosten van de varianten.

Resultaat

Rapport met variantenstudie voor een verkeersveilige verkeersoplossing met voldoende capaciteit om het extra verkeer van een nieuwe woonwijk in Leerdam te kunnen verwerken.

Interessante projectkenmerken

 • Visuele simulaties door middel van VISSIM
 • Bijzondere aandacht voor spoorveiligheid

Verkeersonderzoek Lammenschansplein

Inleiding

Door de realisatie van de Rijnlandroute veranderen de verkeerstromen op de N206. De doorgaande verbinding op de N206 zal komen te vervallen. In de toekomstige situatie heeft de N206 een ontsluitende functie voor Leiden en Voorschoten. Om deze ontsluiting beter te laten functioneren en om de doorvaarthoogte onder de  bruggen in de zijtakken van het kruispunt te vergroten is het nodig dat het Lammenschansplein een nieuw ontwerp krijgt. Verder dient er rekening te worden gehouden met een aantal uitgangspunten: HOV-baan op de aanliggende brug en goede, berijdbare fietsroutes.

Megaborn heeft een variantenstudie verricht. Uit deze notitie zijn drie kansrijke modellen naar voren gekomen: het basismodel van de Provincie Zuid-Holland, het T-model en het X-model.

Megaborn heeft een schetsontwerp gemaakt voor de gemeente Leiden van het X-model. Naast dat het ontwerp passend is in de omgeving moet het ook verkeerskundig kloppen. Vervolgens heeft Megaborn dit uitgewerkt tot een driedimensionaal ontwerp tot op voorlopig ontwerpniveau met bijbehorende kostenraming.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Werkwijze

Op basis van het schetsontwerp zijn de ontruimingstijden bepaald . Vervolgens is een groenfasecombinatie- en volgorde bepaald waarmee een analyse gemaakt is van de avond en ochtendspits in 2030. Dit is getoetst op verschillende varianten om een optimaal ontwerp te krijgen. Uit de berekeningen volgen onder andere de cyclustijd en de benodigde opstelcapaciteit per richting. Aan de hand van deze parameters is op te maken of de vormgeving voldoende goed functioneert en waar er nog wijzigingen in een ontwerp noodzakelijk zijn. Met Civil3D zijn vervolgens driedimensionaal ontworpen om weg alignementen te laten zien, en de vorm taluds en kerende wanden te kunnen bepalen.

Resultaat

Uiteindelijk heeft Megaborn twee VO’s opgesteld die aan de eisen van de gemeente voldoen. Beide ontwerpen kunnen de verkeersintensiteiten goed afwikkelen. Aan de hand van de gegevens uit het onderzoek is het schetsontwerp aangepast.

Interessante projectkenmerken

 • Belangrijkste entree van de stad Leiden;
 • Verschillende verkeersstromen zoals openbaar vervoer, voetgangers en fietsers;
 • Fietstunnels met flauwe hellingen op de hoofdfietsroute;
 • Verhogen van een vaste en een basculebrug aansluitend aan het plein.

Opstellen SUMP

Inleiding

De gemeente Uden wilde het vigerende GVVP herzien. Ze wilden graag het beleid uit het huidige plan meten aan de huidige stand der techniek, richtlijnen en regelgeving en een nieuwe visie opstellen voor de komende 15 jaar. Op basis van deze visie diende tevens een realisatieprogramma opgesteld te worden met een globale kostenraming per project voor de periode 2015 -2030.

Een belangrijke voorwaarde was dat de herziening van het GVVP werd uitgevoerd volgens de SUMP-methodiek: SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan en is een door Europa opgestelde methodiek voor het integreren van duurzaamheid in mobiliteitsbeleid en het creëren van draagvlak door een grote mate van betrokkenheid van belanghebbenden. Tevens stelt een SUMP gemeenten in staat om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Megaborn heeft voor de gemeente Uden als eerste partij in Nederland een gemeentelijke SUMP opgesteld.

Opdrachtgever

Gemeente Uden

Werkwijze

Om te komen tot een SUMP heeft Megaborn de SUMP-methodiek toegepast. De SUMP-methodiek bestaat uit 4 kwadranten: kaderstellend, visievormend, uitvoeringsprogramma en evaluatie. Megaborn heeft de eerste 3 kwadranten van deze cyclus doorlopen. Tijdens de 1e fase (kaderstellend) worden alle stakeholders direct betrokken en wordt de scope (de kaders) bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende vervoerswijzen: autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer, voetgangers, openbaar vervoer en agrarisch verkeer. De 2e fase (visievormend) is het opstellen van een visie per vervoerswijze en het stellen van doelen. In deze fase is gestart met het definiëren van een gemeenschappelijke visie/ambitie waarbij conflicten tussen de verschillende vervoerswijzen worden besproken en opgelost. In de 3e fase is een uitvoeringsprogramma opgesteld voorzien van effectieve maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de visie. De maatregelen zijn ontwikkeld aan de hand van de 5V’s: Voorkomen, Verkorten, Veranderen, Verschonen en Verbeteren van de vormgeving. In alle kwadranten zijn door middel van diverse werkgroepen zo veel mogelijk stakeholders betrokken waardoor het plan is voorzien van een groot draagvlak.

Resultaat

Het resultaat is een Sustainable Urban Mobility Plan, opgesteld volgens de SUMP-methodiek. Het plan is breed gedragen door diverse stakeholders en de politiek en zorgt er voor dat de gemeente Uden op het gebied van mobiliteit is voorbereid op de toekomst.

Voor iedere gemeente kan een SUMP, of een gedeelte van een SUMP, worden opgesteld. Het benaderen van alle stakeholders in een vroegtijdig stadium vormt de meerwaarde bij deze aanpak.

logo-pdfDownload de PDF

Parkeeronderzoek centrumgebied Leerdam

De gemeente Leerdam had sinds 2005 een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan moest zorgen voor een betere verdeling van de parkeermotieven en parkeerdruk in en rond het centrum. In de jaren na invoering van het parkeerbeleidsplan zijn er in Leerdam toch nog enkele aanvullende ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Een voorbeeld is de proef met de parkeerschijfzone op de Vlietskant en de Kerkstraat. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone is actuele parkeerdata gewenst. Naar aanleiding hiervan heeft Megaborn een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrumgebied.

Opdrachtgever

Gemeente Leerdam

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in en rond het centrum van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie.
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag en aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzicht van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de laatste en de eerder uitgevoerde onderzoeken te vergelijken zijn effecten van maatregelen zoals de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.