Ontwerp en probabilistische SSK-raming A8-A9

Inleiding

Het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is al jaren een probleem dat voor overlast zorgt. Deze overlast bestaat uit dagelijkse files, sluipverkeer, geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft een planstudie laten uitvoeren om te komen tot een oplossing voor de overlast en hier zijn uiteindelijk drie basis-ontwerpen uitgekomen. Dit zijn de volgende drie ontwerpen: het Heemskerkalternatief, het nul-plusalternatief en het golfbaanalternatief.

Megaborn heeft de opdracht gekregen om deze drie basisontwerpen verder uit te werken zodat er ramingen van gemaakt kunnen worden. Van de basisontwerpen zijn schetsontwerpen gemaakt en per alternatief is een probabilistische SSK-kostenraming opgesteld met behulp van ProBic.

Het doel van deze ramingen is inzicht verkrijgen in de benodigde investeringskosten en levensduurkosten om te komen tot een gedragen onderbouwing voor de afweging van de alternatieven.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Werkwijze

Voor het opstellen van de ramingen wordt de SSK-methode gebruikt. SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenraming. Deze methodiek is een uniforme ramingsmethodiek dat is ontwikkeld door het CROW.

De probabilistische werkwijze, die is gebruikt tijdens het ramen, is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van de kosten wordt geschat op basis van statistische technieken. De schetsontwerpen zijn eerst geraamd op basis van ervaring, expertise en gevoel. Daarna is een inschatting van bandbreedte gemaakt bij de belangrijke kostenposten en risicoanalyses. Door dit te combineren ontstaat een probabilistische SSK-raming.

Software voor SSK ramingen

Bij het samenstellen van de raming is gebruik gemaakt van het softwarepakket Probic. Probic is speciaal ontwikkelt om SSK ramingen op te stellen conform de CROW ramingmethodiek. Het is bedoeld om een determinitische raming op te stellen en is geschikt om een probabilistische raming (Monte Carlo simulatie) te maken. Door gebruik te maken van deze software in plaats van een Excelmodel is de kans op formule fouten nihil.

Voorbereiding en bestek/contract HOV Nuenen

De 2e Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn (HOV2) vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio van Eindhoven. De Europalaan in Nuenen maakt onderdeel uit van HOV2. De reconstructie van de Europalaan is een groot en complex project met maximale aandacht voor voorkomen sluipverkeer, overlastbeperking en veiligheid voor weggebruikers. De gemeente Nuenen heeft Megaborn ingeschakeld om in een korte tijd een DO voor de reconstructie van de Europalaan te optimaliseren en om te zetten naar een contract en dat vervolgens Europees aan te besteden. Megaborn heeft op basis van de Aanpak Duurzaam GWW, haar contractafwegingsmodel en de Innovatiewijzer hiervoor een ‘hybride’ E&C-contract op basis van UAV-GC opgezet.

In verband met de aanwezige kennis en kunde bij Megaborn heeft de gemeente Nuenen gevraagd om ook het SCB-contractmanagement te doen.

Opdrachtgever

Gemeente Nuenen

Werkwijze          

De werkzaamheden worden in de volgende 4 fasen verricht:

 • Inventarisatiefase;
 • Besteks- en contractfase;
 • Aanbestedingsfase;
 • Realisatiefase.

Op gebied van contractmanagement zijn de werkzaamheden verricht:

 • Opzetten projectorganisatie;
 • Managen van ontwerpprocessen;
 • Managen van uitvoeringsprocessen;
 • Managen van oplevering.

Resultaat

De aanpak van Megaborn heeft gezorgd voor maximale kansenbenutting op het gebied van Circulaire Economie en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor het beschikbare budget van circa 10 miljoen Euro. Verder leverde het maximale risicobeheersing dat op tijd en binnen budget de maximale duurzame kwaliteit werd geleverd. Op de weg is qua constructie en geluidsreductie gemiddeld 4,3 dBa voor 20 jaar gegarandeerd, dus geen kosten voor ‘groot onderhoud’ en minimale hinder voor de bewoners en maximale beschikbaarheid voor de weggebruikers.

Besteksvoorbereiding projecten Buiten Gewoon

Inleiding

De gemeente Vianen heeft, in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden, plannen gemaakt ten behoeve van het project Buiten Gewoon. Doel van dit project is om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken en om te vormen naar een nieuwe inrichting met een goede, mooie, maar sobere uitstraling. Megaborn heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het projectteam. En heeft in opdracht van de gemeente Vianen een aantal bestekken gemaakt voor de aanpassingen in verschillende wijken.

Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Werkwijze

Nadat het voorwerk door het projectteam was gedaan, zijn de werken verder traditioneel voorbereid:

 • inventarisatie;
 • ontwerp;
 • bestek;
 • aanbesteding.

Interessante projectkenmerken

 • In het voortraject is door Megaborn civieltechnische en vakinhoudelijke ondersteuning gegeven aan de gemeente Vianen.
 • Gecombineerde aanpak van:
  • groen;
  • riolering;
  • verharding.
 • Inclusief (kleine) verkeerskundige aanpassingen.

logo-pdfDownload de PDF

Projectleider beheer / projectleider civiel

Inleiding

De gemeente wil tijdens de afwezigheid van de projectleider beheer riolering en openbare verlichting, een waarnemer inhuren voor het uitvoeren van zijn taken. Ook wil men een projectleider civiel inhuren voor een aantal specifieke projecten die binnenkort opgestart moeten worden.

De gemeente heeft er belang bij dat de waarnemer zeer goed bekend is met de gemeente Geldermalsen, de interne procedures, de andere teamleden en de standaarden die binnen de gemeente worden gehanteerd. Tevens heeft de gemeente er belang bij dat de waarneming ook bij ziekte en aanvullende werkzaamheden adequaat kan worden ingevuld.

Omdat de gemeente Geldermalsen al jarenlang een goede relatie van Megaborn is, konden beide functies zonder problemen ingevuld worden.

Opdrachtgever

Gemeente Geldermalsen

Werkwijze

De werkzaamheden van de projectleider Beheer omvatten onder andere;

 • de afhandeling van facturen, correspondentie en klachten voor zowel de riolering en openbare verlichting;
 • het aansturing van toezichthouder en riolering-calamiteiten-ploeg;
 • het begeleiden van reinigen en inspecteren riolering;
 • het begeleiden van onderhoud parkeermeters;
 • het beheren van de riolering;
 • het beheren van de openbare verlichting.

De projectleider Civiel had onder andere te maken met de volgende projecten:

 • voorbereiding wegreconstructies;
 • begeleiding uitvoering woningbouwproject;
 • begeleiding contract onderhoud kunstwerken;
 • diverse kleinere waterhuishoudkundige werken;
 • technische uitwerking woonwagencentrum.

logo-pdfDownload de PDF