UAV-gc en SCB Trajectaanpak N228 Montfoort

Inleiding

De provincie Utrecht was voornemens om onderhoud uit te voeren op de N228 binnen de bebouwde kom van Montfoort. Mede omdat de werkzaamheden een enorme impact op de omgeving hebben (met potentiële risico’s tot gevolg), en om de expertise van de markt te benutten heeft de provincie er voor gekozen om de opdracht te verstrekken in de vorm van een Design and Construct (D&C) op basis van UAV-gc. Typerend voor dit contract is dat niet alleen de realisatie, maar ook het ontwerp en de communicatie met de omgeving nadrukkelijk bij de opdrachtnemer wordt gelegd. Megaborn heeft voor de provincie het UAV-gc contract opgesteld, mede op basis van de procesaanpak Duurzaam GWW. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Megaborn de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) verzorgd.

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Werkwijze

De opdracht is uitgevoerd in 4 verschillende fases. Megaborn heeft in deze 4 fases o.a. de volgende werkzaamheden verricht:

Fase 1: Voorbereidingsfase contract

 • Verrichten en rapporteren van onderzoeken;
 • Uitvoeren risico-inventarisatie, -allocatie en opstellen risicodossier;
 • Opstellen inkoop- en aanbestedingsstrategie;
 • Opstellen van de volgende aanbestedingsdocumenten: Programma van eisen, Model Basisovereenkomst, vraagspecificatie eisen en proces (opgesteld m.b.v Relatics), Annexen, bijlagen, vergunningenscan, contractbeheersingsplan, kostenraming, en veiligheids- en gezondheidsplan.

Fase 2: Aanbestedingsfase contract

 • Verzorgen en begeleiden van de aanbesteding, o.a. door het beantwoorden van de nota’s van inlichtingen, beoordelingen van de inschrijvingen en opstellen van het gunningsadvies.

Fase 3: Nazorg- en overdrachtsfase contract

 • Verzorgen van een correcte overdracht van de contractdocumenten naar de aannemer.

Fase 4: Uitvoeringsfase contract

 • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing door het leveren van de contractmanager en lead auditor. De rol van toetser is ingevuld door de provincie.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gerealiseerd onderhoud aan het traject N228 te Montfoort, binnen de gestelde kaders van tijd, geld, kwaliteit en naar volledige tevredenheid van de stakeholders en de beheerders van de openbare ruimte.

Training ingenieursbureau Alphen aan den Rijn

 Inleiding

Het Ingenieursbureau (IB) heeft in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zoals Kwaliteitsverbetering, IPM-model,  integraal ontwerpen,  geïntegreerde contracten, LEAN, e.d. ingevoerd. Nu is men in een fase aangekomen waarin de nieuwe ontwikkelingen/kwaliteiten met elkaar verbonden moeten worden en logisch in het proces en de normale intrinsieke werkwijze van de mensen moet worden geborgd. Niet vanuit de boodschap ‘we gaan het geheel anders doen’, maar vanuit de boodschap ‘we kunnen het nog beter doen’. Rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen (veranderende wereld om ons heen), beter sturen op T (tijd), B (budget, K (Kwaliteit/ uitlegbaarheid) en S (tevreden Stakeholders) en het integreren van meer duurzaamheid in projecten aan de hand van de aanpak Duurzaam GWW.

Megaborn heeft daartoe, in samenwerking met BOB opleidingen en SBRCURnet, een praktische interne opleiding voor het ingenieursbureau ontwikkeld. Het doel van de training is om aan de hand van concrete eigen projecten van de deelnemers helder en concreet te maken welke basisprincipes gelden, wat men nu al doet, hoe men nu al denkt en hoe men de nieuwe rol beter kan invullen, hoe men dat kan toepassen op het eigen werk en hoe men het gelijk praktisch en concreet kan maken in de projecten. Zodat de ‘opdrachtgever’ al gelijk de meerwaarde ervaart.

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Werkwijze en resultaat

De tschema-training-ib-alphenraining is ingericht op het IB Alphen aan den Rijn en werkt van praktisch concrete maatregelen van de eigen medewerker en de eigen projecten naar het samenwerken in een project. Dus van praktijk naar theorie, gekoppeld aan de uitgangspunten ‘Wat wil de opdrachtgever’, ‘TBKS’ en Duurzaam GWW. Mensen beseffen dan beter waarom en hoe de huidige acties kunnen worden verbeterd en hoe bepaalde ‘nieuwe technieken’ in de huidige werkwijze kunnen worden ingepast, of dat ze het eigenlijk al doen.

De training bestaat uit projectsessies bestaande uit het scherp krijgen van de doelen en processen, bepalen van kengetallen en verbeteracties, interactieve oefeningen, aanleren van praktische tools, opdoen van nieuwe ontwikkelingen, tips en tricks en ontwikkelsessies om het geleerde breed te verankeren en een lerende organisatie te krijgen.

Megaborn en Duurzaam GWW

De training van het IB in Alphen aan de Rijn past in de lijn van producten- en diensten die Megaborn aanbied op het gebied van Duurzaam GWW en het leren werken met de aanpak. Klik hier voor meer informatie over wat Megaborn kan bieden betreffende de Aanpak Duurzaam GWW.

logo-pdfDownload de PDF

Duurzame Innovatiescan

Inleiding

Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen die niet meer kunnen worden meegenomen, impact van oplossingen op andere thema’s niet of beperkt in beeld komen en daardoor kansen worden gemist.

Rijkswaterstaat wil sneller bij een project beeld hebben van mogelijke ambities en kansen en al voor de start van een sessie de bestaande ervaringen van andere projecten al kunnen langsgelopen en toetsten op relevantie, effecten op alle thema’s van de Omgevingswijzer en de kansrijkheid voor het project. Megaborn heeft de eigen innovatie- en projectendatabank en de Rijkswaterstaat kansensessie uitkomsten aangesproken om zo de al bestaande kansen in beeld te brengen en deze te ontsluiten richting projecten die nog beginnen.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Werkwijze

Megaborn heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de reeds bedachte en toegepaste innovaties in ruimtelijke (infrastructurele) projecten geanalyseerd op alle thema’s van de Omgevingswijzer, zoals Energie, Investeringen, Ruimte, Bodem, Water, etc.

Elke innovatie is vervolgens in een standaard format verwerkt in een verzamelbestand.

Resultaat

Het resultaat is een helder overzicht van alle reeds bedachte en uitgevoerde innovaties binnen diverse projecten, met hun eventuele bijdrage aan elk thema van de Omgevingswijzer. De Omgevingswijzer omvat de 12 thema’s die relevant zijn bij infraprojecten.

De innovaties zijn te selecteren via het ruimtelijke thema van de Omgevingswijzer wat men van belang vindt, maar men heeft ook per innovatie een direct overzicht welke thema’s nog meer relevant kunnen zijn of waar de innovatie nog meer (positief of negatief) effect op heeft. Dit overzicht geeft projectleiders vroegtijdig een beter beeld wat binnen een ruimtelijk thema bereikt kan worden en wie en wat er voor nodig is om de kansen te benutten. De voorbeelden kunnen zo bijdragen aan meer duurzaamheid (of negatief effect weg te nemen) maar ook tot een hogere ambitiestelling leiden.

logo-pdfDownload de PDF

Contractmanager / Lead Auditor

Inleiding

De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Megaborn heeft voor de afdeling Uitvoering Werken team ORW de (assistent) contractmanager/Lead Auditor geleverd.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Werkzaamheden

Voor de Provincie Gelderland heeft onze contractmanager/Lead Auditor de volgende werkzaamheden verricht:

Algemeen:

 • het adviseren van de contractmanager en de overige projectteamleden;
 • het vervangen van de contractmanager indien nodig;
 • het in algemene zin ondersteunen van de contactbegeleiders bij de uitoefening van hun taken;
 • het in samenwerking met de projectondersteuning voeren van de contractadministratie;

Specifiek m.b.t. de rol van (assistent) contractmanager:

 • het bijwonen en verslaglegging van diverse overleggen met de opdrachtnemer;
 • het voeren van correspondentie met de opdrachtnemers en teamleden (o.a. via VISI);
 • inplannen van overleggen en agendabeheer;
 • in samenwerking met de overige teamleden zorg dragen / klankborden voor de contractstukken;
 • het bewaken van de opleverdossiers;
 • het beoordelen van verzoeken tot wijziging;
 • mede opstellen van concept contractwijzigingen;
 • mede beoordelen van aanbiedingen van de opdrachtnemers;
 • het opstellen en toetsen van kleinere inkopen.

Specifiek m.b.t. de rol van lead auditor:

Ondersteunen bij:

 • het opstellen van een auditplanning en inplannen audits;
 • het uitvoeren van systeem- en procesaudits;
 • het vastleggen en rapporteren van audit resultaten;
 • het bewaken en volgen van verbeterpunten.

logo-pdfDownload de PDF