Reconstructie woonwijk Waterrijk Oost in Boskoop

Het woongebied Waterrijk Oost te Boskoop is sterk onderhevig aan verzakkingen. De bodem bestaat namelijk uit sterk samendrukbare veen- en kleilagen, in combinatie met een hoge waterstand. Een combinatie van omstandigheden die heeft geleid tot zettingen van 40 tot 120 cm in een periode van 25 jaar. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom besloten om de openbare ruimte zodanig te reconstrueren dat deze stabieler is voor de komende drie decennia en weer geheel aansluit op de wensen van de bewoners.

De ingenieurs en proces- en omgevingsmanagers van Megaborn hebben de gemeente Alphen aan den Rijn geholpen om de gehele reconstructie in nauwe samenspraak met de bewoners te realiseren. Samen met een klankbordgroep van de bewoners en een aantal ontwerpavonden is er een ontwerp gerealiseerd dat past binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitsbeelden en is voorbereid op ook de nieuwe ontwikkelingen qua mobiliteit en energiemaatregelen.

Megaborn heeft met behulp van moderne visualisatie technieken de ontwerpsessies begeleid en via een interactieve website met alle! bewoners de dialoog gevoerd over de ontwerpslagen die zijn gemaakt. Zonder dat de belangen van de gemeente uit het oog zijn verloren. Dit heeft geleid tot:

 • Ontwerp in samenspraak met de bewoners;
 • Nieuwe efficiënte inpassing van bestaande én nieuwe ondergrondse infrastructuur;
 • Een veiligere en beter bereikbare wijk;
 • Verbetering van de samenwerking;
 • Opleveren met oog voor TBKS: Tijd, Budget, Kwaliteit, Stakeholdertevredenheid
 • Gunning op duurzaamheid op basis van Duurzaam GWW en MKI

Gemeente Amsterdam past Ambitieweb toe bij de grotere projecten

De gemeente Amsterdam wil voor de programma’s en projecten boven de 5 miljoen euro een Ambitiewebsessie houden om zo meer effect te realiseren op de gemeentelijke ambities en kansen te benutten. De duurzaamheidsspecialisten begeleiden deze Ambitiewebsessies, gebruik makend van de uitgebreide kennis van de Aanpak Duurzaam GWW, de diverse mogelijke maatregelen en de door Megaborn ontwikkelde interactieve DGWW-tools.

Enkele programma’s en projecten die Megaborn tot nu toe heeft begeleid:

 • Het project 3 bruggen IJburg. De gemeente Amsterdam heeft voor het nieuwe strandeiland hoge ambities gesteld; volledig uitstootvrij en zelfs energieleverend. De bruggen die naar het eiland moeten leiden zouden dan eigenlijk ook in lijn moeten zijn met die ambities. Megaborn heeft met de Ambitiewebsessie die kansen en strategie in beeld gebracht die nodig om dat alsnog te realiseren.
 • Het project reconstructie Plantagebuurt. De Plantagebuurt is de wijk bij Artis in Amsterdam. Na een intensief en uitgebreid ontwerptraject wil men binnenkort de reconstructie starten. Megaborn heeft samen met deelnemers een ambitiewebanalyse voor dit project uitgevoerd om zo een overzicht van de kansen te genereren die nu nog kunnen worden benut om beter aan te sluiten op de verhoogde ambities van de gemeente, zoals autoluw en klimaatadaptatie.

Het houden van deze Ambitiewebsessies heeft de volgende effecten gehad:

 • Inzichten voor programma’s of projecten hoe beter kan worden bijgedragen aan de overkoepelende ambities van de gemeente Amsterdam;
 • Een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s;
 • Een interessante discussie met nieuwe eyeopeners voor de projectteamleden;
 • Aansluiting van het project op het beleid van de gemeente;
 • Een overzicht met gezamenlijk opgestelde duurzame maatregelen. Deze kan men treffen om invulling te geven aan de focusthema’s.

Mobiliteitsconcept voor megawijk van 5.000 woningen

Opdrachtgever

Gemeente Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

Het bedrijventerrein Rivium aan de voet van de Van Brienenoordbrug heeft te maken met veel leegstand. Daarom wil de gemeente Capelle aan den IJssel het Rivium versneld transformeren naar een wijk waar naast bedrijven ook wonen, winkels, horeca en hotels zijn.

Een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-woongebied. Dat is de ambitie voor het Nieuwe Rivium. En die ambitie krijgt vandaag al vorm met het voornemen om er ruim 5.000 woningen te realiseren. Er worden nieuwe woontorens gepland en leegstaande kantoren worden getransformeerd naar gemengde vormen van wonen, werken en recreëren. Dit alles op een strategische locatie in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, op steenworp afstand van de Erasmus Universiteit.

De gemeente Capelle aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland werken samen met ontwikkelaars aan deze plannen. De afgelopen periode hebben alle partijen met elkaar een gedeelde ambitie uitgewerkt voor de toekomst van het Rivium. Om nog meer partijen enthousiast te maken voor de transformatie van dit gebied en richting te geven aan de bouwopgave en de mobiliteitsaanpak, is er een gebiedspaspoort opgesteld. Binnen dit gebiedspaspoort komen alle disciplines samen, maar is de mobiliteitsaanpak bepalend is voor de ontwikkelmogelijkheden.

https://www.ad.nl/rotterdam/megawijk-met-5000-woningen-met-uitzicht-op-rotterdam-moet-helpen-tegen-woningtekort~a5cfa83a/

Mobiliteit

Het bouwen van een ‘megawijk’ van ruim 5.000 woningen op één vierkante kilometer in een sterk stedelijk gebied geeft bijzonder grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de verkeer in de wijk niet vastloopt én het gebied het gewenste leefklimaat krijgt, heeft Megaborn een ambitieus integraal mobiliteitsconcept opgesteld, waar levendig, bereikbaar en duurzaam de kernwoorden zijn.

Megaborn werkt hierbij volgens de SUMP-methodiek (Sustainable Urban Mobility Plan) en de Aanpak Duurzaam GWW. Daarmee wordt een integrale aanpak tussen stedenbouw-wonen/werken-mobiliteit geborgd en kan worden gestuurd op het realiseren van torenhoge ambities en duurzame mobiliteit binnen een verantwoord investeringskader. Dit leidt tot betere invulling van het gebied, een duurzaam woon- en werkklimaat en een daarmee samenhangend mobiliteitsplan. In het wordt plan volop ingezet op duurzame vervoerwijzen zoals de fiets, het openbaar vervoer en deelsystemen, maar ook op nieuwe mobiliteitsconcepten en de doorontwikkeling van de zelfrijdende Parkshuttle en de waterbus.

Megaborn heeft een dynamisch verkeersmodel gebouwd en heeft daarmee de voorgestelde maatregelen uit het mobiliteitsplan voor het Nieuwe Rivium doorgerekend. Hierin zijn verschillende scenario’s doorgerekend met variatie in de verkeersstructuur, woningaantallen, woninggrootte, parkeernorm en ‘modal split’.

Interessante projectkenmerken

•          Op één na grootste woningbouwlocatie van Nederland;

•          Integrale aanpak mobiliteit en woningbouw–mobiliteitsopgave niet volgend maar maatgevend voor de woningbouwopgave.

Revitalisering De Hagen, Vianen – verkeersmodel in de aanbesteding

De gemeente Vianen wil de infrastructuur op bedrijventerrein De Hagen  revitaliseren. Aanleiding zijn de problemen met betrekking tot zowel de doorstroming, de fietsveiligheid, de wateroverlast als het onderhoud van de openbare ruimte. De door de gemeente geformuleerde doelstelling van het project luidde:

Het revitaliseren van de infrastructuur van bedrijventerrein De Hagen Vianen binnen de beschikbare middelen en op basis van systeemeisen die tot stand zijn gekomen aan de hand een klanteisenspecificatie waarin een optimum is gezocht tussen de belangen van alle stakeholders.

Om dit doel te realiseren stond binnen dit project het opstellen van het UAV-gc contract op basis van ProContract en Duurzaam GWW centraal. Voor de gemeente was het de eerste keer dat een UAV-gc contract werd opgesteld voor een dergelijk type project met veel invloedsfactoren en dus veel risico’s en kansen. Daarnaast was werken met de Aanpak Duurzaam GWW als methode voor duurzame ontwerp- en procesoptimalisatie nog onbekend. Om die reden was het van groot belang dat de gemeente zo goed mogelijk werd begeleid in de contractvoorbereiding en er extra toelichting wordt gegeven op de effecten van keuzes en wensen, de beheersmaatregelen voor risico’s en de mogelijkheden voor het benutten van kansen op gebied van duurzaamheid en onderhoud. Daarmee kon door de verantwoordelijke projectleider ook beter de interne verantwoording op de aspecten Tijd (T), Budget (B), Kwaliteitsverwachting/keuzes (K) en Stakeholder/opdrachtgever-tevredenheid (S) worden verzorgd.

Het project had dus naast het centrale doel van het binnen budget realiseren van een optimaal ontwerp ook een lerend doel/aspect. Megaborn heeft de gemeente in deze ‘dubbele’ projectaanpak begeleid.

Duurzaam GWW voor ontwerp- en procesoptimalisatie

Megaborn heeft de Aanpak Duurzaam GWW ingezet om aan de voorkant de scope van het project helder te krijgen en de bekende en onbekende stakeholders in beeld te krijgen. Dit ook mede in relatie tot het gemeentelijk beleid, wat is geanalyseerd met behulp van de Omgevingswijzer. Dankzij de systematische en integrale benadering van de aanpak zijn vervolgens de ambities, exacte eisen en wensen van de gemeente en stakeholders op de diverse thema’s van de ruimtelijke ordening helder gekregen. Hiermee werd ook de ‘oplossingsruimte’ duidelijk. Door de integrale ambitie-analyse werd deze oplossingsruimte ‘groter’ en tegelijkertijd beter beheersbaar.

Aan de hand van het Ambitieweb zijn de minimale én maximale ambities op de diverse thema’s bepaald. Gedurende het proces van de totstandkoming van het contract is aan de hand van het Ambitieweb focus gehouden op de gestelde ambities.

De minimale en maximale ambities en de grote oplossingsruimte zijn ingezet om tijdens de aanbesteding de aannemer binnen het vastgestelde plafondbedrag uit te dagen meer te realiseren dan de minimale eisen. Hier lag voor de aannemer een mogelijkheid om op het aspect Duurzaamheid binnen de EMVI fictieve korting te krijgen. Via een Most/Best Value benadering is vervolgens de winnende aannemer geselecteerd. De aanbieding is doorvertaald naar een aanbiedings-ambitieweb dat in de contractrealisatiefase wordt gehanteerd voor het toetsen of de aanbieding wordt waargemaakt en of de stakeholders tevreden zijn maar ook of er nog kansen worden gezien voor verdere optimalisaties. Dat laatste heeft er nu toe geleid dat er een pilot wordt doorgevoerd met het innovatieve asfalttype KonweCity Circulair.

Verkeersmodel in de aanbesteding

Naast de inzet van Duurzaam GWW voor een goede scope, focus en ambities kent dit project ook een ander uniek concept: de inzet van een verkeersmodel tijdens de aanbesteding. Megaborn heeft met behulp van VISSIM een verkeersmodel opgesteld van het bedrijventerrein. De aannemer is vervolgens uitgedaagd om met behulp van dit verkeersmodel oplossingen te genereren om de doorstroming op het bedrijventerrein duurzaam te verbeteren. Het meeleveren van een filmpje van het verkeersmodel met de gekozen oplossingsrichting(en) was onderdeel van de inschrijving. De inschrijvingen waren vernieuwend en indrukwekkend, waarbij KWS de winnaar van de aanbesteding werd. Bekijk hieronder het indrukwekkende filmpje van KWS.

Verkeersmodel Vianen

De gemeente Vianen heeft Megaborn gevraagd om de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur op bedrijventerrein De Hagen te actualiseren en de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract uit te werken. Om eisen op netwerkniveau te formuleren is een dynamisch verkeersmodel gewenst. Megaborn bouwt met VISSIM een netwerk voor het plangebied. Op basis van een uitsnede van het gekalibreerde VRU-model (HB-matrices en intensiteiten) is het model eerst getest op de huidige situatie voor de ochtend- en avondspits periode waarna aan de hand van het basismodel en de aangepaste HB-matrices voor het modeljaar 2030, het dynamisch model voor 2030 is opgesteld. Op basis van het dynamisch model zijn de verschillen in verkeerseffecten tussen de huidige situatie en de 2030 situatie nagegaan voor de ochtend- en avondspits voor het auto-, vracht- en fietsverkeer.

De analyses geven inzicht in de verkeersdoorstroming en verkeersprestaties bij een onveranderde verkeersstructuur in de huidige en toekomstige situatie. Op basis van deze analyses zijn in overleg eisen opgesteld met betrekking tot de doorstroming;

UAV-gc en SCB Trajectaanpak N228 Montfoort

Inleiding

De provincie Utrecht was voornemens om onderhoud uit te voeren op de N228 binnen de bebouwde kom van Montfoort. Mede omdat de werkzaamheden een enorme impact op de omgeving hebben (met potentiële risico’s tot gevolg), en om de expertise van de markt te benutten heeft de provincie er voor gekozen om de opdracht te verstrekken in de vorm van een Design and Construct (D&C) op basis van UAV-gc. Typerend voor dit contract is dat niet alleen de realisatie, maar ook het ontwerp en de communicatie met de omgeving nadrukkelijk bij de opdrachtnemer wordt gelegd. Megaborn heeft voor de provincie het UAV-gc contract opgesteld, mede op basis van de procesaanpak Duurzaam GWW. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Megaborn de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) verzorgd.

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Werkwijze

De opdracht is uitgevoerd in 4 verschillende fases. Megaborn heeft in deze 4 fases o.a. de volgende werkzaamheden verricht:

Fase 1: Voorbereidingsfase contract

 • Verrichten en rapporteren van onderzoeken;
 • Uitvoeren risico-inventarisatie, -allocatie en opstellen risicodossier;
 • Opstellen inkoop- en aanbestedingsstrategie;
 • Opstellen van de volgende aanbestedingsdocumenten: Programma van eisen, Model Basisovereenkomst, vraagspecificatie eisen en proces (opgesteld m.b.v Relatics), Annexen, bijlagen, vergunningenscan, contractbeheersingsplan, kostenraming, en veiligheids- en gezondheidsplan.

Fase 2: Aanbestedingsfase contract

 • Verzorgen en begeleiden van de aanbesteding, o.a. door het beantwoorden van de nota’s van inlichtingen, beoordelingen van de inschrijvingen en opstellen van het gunningsadvies.

Fase 3: Nazorg- en overdrachtsfase contract

 • Verzorgen van een correcte overdracht van de contractdocumenten naar de aannemer.

Fase 4: Uitvoeringsfase contract

 • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing door het leveren van de contractmanager en lead auditor. De rol van toetser is ingevuld door de provincie.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gerealiseerd onderhoud aan het traject N228 te Montfoort, binnen de gestelde kaders van tijd, geld, kwaliteit en naar volledige tevredenheid van de stakeholders en de beheerders van de openbare ruimte.

Training ingenieursbureau Alphen aan den Rijn

 Inleiding

Het Ingenieursbureau (IB) heeft in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zoals Kwaliteitsverbetering, IPM-model,  integraal ontwerpen,  geïntegreerde contracten, LEAN, e.d. ingevoerd. Nu is men in een fase aangekomen waarin de nieuwe ontwikkelingen/kwaliteiten met elkaar verbonden moeten worden en logisch in het proces en de normale intrinsieke werkwijze van de mensen moet worden geborgd. Niet vanuit de boodschap ‘we gaan het geheel anders doen’, maar vanuit de boodschap ‘we kunnen het nog beter doen’. Rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen (veranderende wereld om ons heen), beter sturen op T (tijd), B (budget, K (Kwaliteit/ uitlegbaarheid) en S (tevreden Stakeholders) en het integreren van meer duurzaamheid in projecten aan de hand van de aanpak Duurzaam GWW.

Megaborn heeft daartoe, in samenwerking met BOB opleidingen en SBRCURnet, een praktische interne opleiding voor het ingenieursbureau ontwikkeld. Het doel van de training is om aan de hand van concrete eigen projecten van de deelnemers helder en concreet te maken welke basisprincipes gelden, wat men nu al doet, hoe men nu al denkt en hoe men de nieuwe rol beter kan invullen, hoe men dat kan toepassen op het eigen werk en hoe men het gelijk praktisch en concreet kan maken in de projecten. Zodat de ‘opdrachtgever’ al gelijk de meerwaarde ervaart.

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Werkwijze en resultaat

De tschema-training-ib-alphenraining is ingericht op het IB Alphen aan den Rijn en werkt van praktisch concrete maatregelen van de eigen medewerker en de eigen projecten naar het samenwerken in een project. Dus van praktijk naar theorie, gekoppeld aan de uitgangspunten ‘Wat wil de opdrachtgever’, ‘TBKS’ en Duurzaam GWW. Mensen beseffen dan beter waarom en hoe de huidige acties kunnen worden verbeterd en hoe bepaalde ‘nieuwe technieken’ in de huidige werkwijze kunnen worden ingepast, of dat ze het eigenlijk al doen.

De training bestaat uit projectsessies bestaande uit het scherp krijgen van de doelen en processen, bepalen van kengetallen en verbeteracties, interactieve oefeningen, aanleren van praktische tools, opdoen van nieuwe ontwikkelingen, tips en tricks en ontwikkelsessies om het geleerde breed te verankeren en een lerende organisatie te krijgen.

Megaborn en Duurzaam GWW

De training van het IB in Alphen aan de Rijn past in de lijn van producten- en diensten die Megaborn aanbied op het gebied van Duurzaam GWW en het leren werken met de aanpak. Klik hier voor meer informatie over wat Megaborn kan bieden betreffende de Aanpak Duurzaam GWW.

logo-pdfDownload de PDF

Duurzame Innovatiescan

Inleiding

Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen die niet meer kunnen worden meegenomen, impact van oplossingen op andere thema’s niet of beperkt in beeld komen en daardoor kansen worden gemist.

Rijkswaterstaat wil sneller bij een project beeld hebben van mogelijke ambities en kansen en al voor de start van een sessie de bestaande ervaringen van andere projecten al kunnen langsgelopen en toetsten op relevantie, effecten op alle thema’s van de Omgevingswijzer en de kansrijkheid voor het project. Megaborn heeft de eigen innovatie- en projectendatabank en de Rijkswaterstaat kansensessie uitkomsten aangesproken om zo de al bestaande kansen in beeld te brengen en deze te ontsluiten richting projecten die nog beginnen.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Werkwijze

Megaborn heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de reeds bedachte en toegepaste innovaties in ruimtelijke (infrastructurele) projecten geanalyseerd op alle thema’s van de Omgevingswijzer, zoals Energie, Investeringen, Ruimte, Bodem, Water, etc.

Elke innovatie is vervolgens in een standaard format verwerkt in een verzamelbestand.

Resultaat

Het resultaat is een helder overzicht van alle reeds bedachte en uitgevoerde innovaties binnen diverse projecten, met hun eventuele bijdrage aan elk thema van de Omgevingswijzer. De Omgevingswijzer omvat de 12 thema’s die relevant zijn bij infraprojecten.

De innovaties zijn te selecteren via het ruimtelijke thema van de Omgevingswijzer wat men van belang vindt, maar men heeft ook per innovatie een direct overzicht welke thema’s nog meer relevant kunnen zijn of waar de innovatie nog meer (positief of negatief) effect op heeft. Dit overzicht geeft projectleiders vroegtijdig een beter beeld wat binnen een ruimtelijk thema bereikt kan worden en wie en wat er voor nodig is om de kansen te benutten. De voorbeelden kunnen zo bijdragen aan meer duurzaamheid (of negatief effect weg te nemen) maar ook tot een hogere ambitiestelling leiden.

logo-pdfDownload de PDF

Contractmanager / Lead Auditor

Inleiding

De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Megaborn heeft voor de afdeling Uitvoering Werken team ORW de (assistent) contractmanager/Lead Auditor geleverd.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Werkzaamheden

Voor de Provincie Gelderland heeft onze contractmanager/Lead Auditor de volgende werkzaamheden verricht:

Algemeen:

 • het adviseren van de contractmanager en de overige projectteamleden;
 • het vervangen van de contractmanager indien nodig;
 • het in algemene zin ondersteunen van de contactbegeleiders bij de uitoefening van hun taken;
 • het in samenwerking met de projectondersteuning voeren van de contractadministratie;

Specifiek m.b.t. de rol van (assistent) contractmanager:

 • het bijwonen en verslaglegging van diverse overleggen met de opdrachtnemer;
 • het voeren van correspondentie met de opdrachtnemers en teamleden (o.a. via VISI);
 • inplannen van overleggen en agendabeheer;
 • in samenwerking met de overige teamleden zorg dragen / klankborden voor de contractstukken;
 • het bewaken van de opleverdossiers;
 • het beoordelen van verzoeken tot wijziging;
 • mede opstellen van concept contractwijzigingen;
 • mede beoordelen van aanbiedingen van de opdrachtnemers;
 • het opstellen en toetsen van kleinere inkopen.

Specifiek m.b.t. de rol van lead auditor:

Ondersteunen bij:

 • het opstellen van een auditplanning en inplannen audits;
 • het uitvoeren van systeem- en procesaudits;
 • het vastleggen en rapporteren van audit resultaten;
 • het bewaken en volgen van verbeterpunten.

logo-pdfDownload de PDF

Strategie duurzame realisatie bedrijventerrein Groote Haar

De gemeente Gorinchem wil in de oksel van de A15 en A27 in het Groene Hart het nieuwe bedrijventerrein De Groote Haar realiseren. Een zeer complexe opgave gelet de ligging en de ontsluiting ervan op de rijkswegen. Het eerste bestemmingsplan is door Raad van State vernietigd. Megaborn is daarop verzocht een strategie te ontwikkelen om de complexe opgave toch snel te kunnen realiseren, ondanks de schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tussen de diverse stakeholders.

Megaborn heeft (strategische) proces- en omgevingsmanagers, die juist dergelijke opgaven met kennis van beleid en techniek en de nieuwste procestechnieken tot een succes kunnen brengen. Het is in dergelijke opgaven van belang niet te zoeken naar een enkel gemeenschappelijk belang (daar wordt niemand warm van), maar met name hoe alle belangen aan elkaar kunnen worden gekoppeld en kunnen worden gediend. Kortom het stellen van de vraag; wie en wat is er nodig om het belang van de andere partij in te vullen. Aan de hand van de Aanpak Duurzaam GWW en de zogenaamde Omgevingswijzers zijn de belangen van stakeholders in beeld gebracht en min of meer ‘opgeteld’.

Vervolgens is de tactische invulling gegeven hoe snel tot elkaar kan worden gekomen. De Omgevingswijzeranalyses maken helder wat belangen zijn en wat pijnpunten zijn, waardoor in gesprekken direct tot de oplossing kon worden gekomen. Ook  oplossingen die buiten de initiële scope van het project lagen, zoals versterking van de werkgelegenheid, versterking onderwijs, verminderen ‘verrommeling’ buitengebied, e.d. Daarnaast ontstonden er ‘bijvangsten’ zoals heroriëntatie op het gebruik van kunststoffen in (tijdelijke) viaducten en andere oplossingen voor wegen op slappe ondergronden.

Het effect is dat de brede insteek met de omgevingswijzer leidt tot een betere aanpassing van het bedrijventerrein, adaptief is op de nieuwe energie- en klimaatacties, een wel passende aansluiting geeft op de A27, versterking van de fietsstructuren geeft, vermindering van de druk op het Groene Hart oplevert en een bestemmingsplan dat wel invulling geeft aan alle belangen en dus ook beter voorbereid is op de nieuwe Omgevingswet.