Realisatie groenvoorzieningen bedrijventerrein

Inleiding

De realisatie van het groenplan vormt één van de laatste onderdelen van de afronding van de revitalisering van bedrijventerrein Broekweg. Het maakt de revitalisering ‘af’. Eerder zijn de riolering en de wegen vernieuwd. Megaborn heeft zowel de inventarisatie, het ontwerp als de gehele uitvoering van het groenplan ter hand genomen. De gemeente heeft zelf de bomen ingekocht. Het planten van de bomen heeft nog een extra feestelijk karakter gekregen doordat er een ‘boomplantdag’ met een school van is gemaakt.

Opdrachtgever

Gemeente Wijk bij Duurstede

Werkwijze

 • inventarisatie van bestaande kabels en leidingen;
 • bepalen van de te handhaven bomen en de te verwijderen bomen;
 • bepalen van de definitieve locatie van de bomen en de bomenlijn op basis van het graven van proefsleuven;
 • uitwerken en vaststellen van het groenplan en het vinden van de juiste groenvoorziener;
 • aansturen en uitvoeren van de beoogde werkzaamheden.

Interessante projectkenmerken

In overleg en samenwerking met de gemeente het coördineren van een ‘boomplantdag’ voor basisschoolleerlingen tijdens de uitvoering.

logo-pdfDownload de PDF

Monitoren en informeren verkeersstromen

Inleiding

Voor de gemeente Heerhugowaard zijn structurele verkeersstromen bestaande uit personen- en vrachtvoertuigen gemeten, verzameld en gepresenteerd. Met de inwinsystemen op basis van radartechnologie werden weggebruikers geattendeerd op hun gemeten snelheid. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en leefbaarheid van de omgevingen van de projectlocaties. De meetgegevens (intensiteit, snelheid en classificatie) worden ook gebruikt als input voor verkeersplannen.

Opdrachtgever

Gemeente Heerhugowaard

Werkwijze

Verplaatsen, uitlezen en onderhouden van snelheidspanelen en radartellers wordt structureel voor gemeente Heerhugowaard verzorgt.

Interessante projectkenmerken

Het project heeft een dubbele functie. Niet alleen het inwinnen van verkeersgegevens, maar ook het attenderen op weggedrag en de gereden snelheid nabij schoolomgevingen.

Resultaat

Op zestien locaties zijn masten met een aansluitpunt voor voeding gerealiseerd. Vier inwinsystemen rouleren over deze locaties. Megaborn heeft samen met comakers de systemen geleverd en verzorgt de projectorganisatie, verplaatsing en klachtenafhandeling.

logo-pdfDownload de PDF

Glow in the dark fietsmarkering

Inleiding

De glow in the dark fietsmarkering was een pilot waarmee op ludieke wijze de verlichtingscampagne van 2014 in de GGA Noordoost-Brabant is ondersteund.

Het betreft het aanbrengen van in totaal 40 fietssymbolen die glowen in het donker op 40 locaties verdeeld over 10 gemeenten in regio Noordoost-Brabant. Dit paste in de verlichtingscampagne waarmee aandacht werd gevraagd voor het voeren van verlichting op de fiets.

Opdrachtgever

Regio Noordoost-Brabant

Werkwijze

De werkzaamheden bestonden uit de volgende activiteiten:

 • het leveren en aanbrengen van 40 fietssymbolen met glow effect in 10 gemeenten in Noordoost-Brabant;
 • screenen van alle locaties;
 • het afstemmen van het product met leverancier;
 • overleg met de 10 gemeenten in Noordoost-Brabant;
 • opstellen van een planning;
 • het maken van overzichtelijke kaartjes met locatie (met foto) voor gemeente en eventueel politie voor de handhavingscampagne;
 • het regelen van de start van de campagne op één locatie met glowmarkering.

Resultaat

Per gemeente is op vier verschillende locaties een symbool aangebracht. De symbolen zijn circa 1,5 m2 groot en zijn aangebracht op asfaltverharding c.q. beton op donkere locaties voor maximaal effect.

logo-pdfDownload de PDF

Herinrichting Kerkstraat Strijen

 Inleiding

De Kerkstraat is een smalle winkelstraat waar éénrichtingsverkeer is ingesteld voor bezorgend verkeer en ontheffinghouders. Fietsers zijn in twee richtingen toegestaan. Door de groene paaltjes, die dicht op elkaar staan, oogt de Kerkstraat niet als een winkelgebied, waar de bezoekers van de winkels zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Door de paaltjes ontstaat er een scheiding tussen het voetgangers gedeelte en de rijbaan, het informele karakter wat een winkelstraat zou moeten uitstralen komt hierdoor te vervallen. Daarnaast plaatsen winkeliers uitstallingen op de voetgangersstrook waardoor de loopruimte voor het winkelend publiek beperkt is. De gemeente Strijen heeft voor 2015 een reconstructie van de Kerkstraat gepland.

Megaborn heeft het voorbereidings- en uitvoeringstraject verzorgd.

Opdrachtgever

Gemeente Strijen

Werkwijze

De rode draad in de werkwijze van Megaborn is het sturen op een aantal beheersaspecten: tijd, geld, informatie en communicatie, organisatie en risico’s.

Bij aanvang van het project is een quick scan gemaakt van de mogelijke risico’s, de wensen en het beschikbare budget. Vervolgens zijn de uitgangspunten bepaald en is er overleg gevoerd met  de direct betrokkenen, zoals bewoners en winkeliers, van de winkelstraat. De diverse overleggen en uitgevoerde onderzoeken hebben geleid tot een Definitief Ontwerp met een  bijbehorende begroting.

Na besluitvorming binnen het college is het Uitvoeringsontwerp opgesteld met de uitvoeringsraming. Door Megaborn is de aanbesteding  uitgevoerd en de realisatie in samenwerking met de gemeente  en in afstemming met de NUTS-eigenaren begeleid.

Interessante projectkenmerken

 • Opstellen Quick  Scan van haalbaarheid ontwerp
 • Overleg voeren betrokkenen
 • Opstellen Voorlopig en Definitief ontwerp met bijbehorende ramingen
 • Inkoop materialen ten behoeve van realisatie
 • Aanbesteden realisatie werk
 • Realiseren en begeleiden van reconstructie winkelstraat

Resultaat

 • Voorlopig Ontwerp
 • Definitief Ontwerp
 • Uitvoeringsraming, -bestek
 • Realisatie herinrichting Kerkstraat Strijen