Parkeeronderzoek Centrumgebied Leerdam

Omdat de beleidshorizon van het parkeerbeleidsplan in zicht is (was) wilde de gemeente Leerdam het vigerende beleid onder de loep nemen en waar nodig herzien. In 2011, na afronding van centrum gerelateerde maatregelen op basis van het parkeerbeleidsplan, is door Megaborn voor het laatst een parkeeronderzoek uitgevoerd. Naast de in het beleidsplan benoemde maatregelen zijn er de laatste jaren in Leerdam, sinds 2011, toch nog enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om parkeren op de Vlietskant en Kerkstraat in het centrum van Leerdam gratis te maken. Daarom zijn deze straten in september 2015 bij wijze van proef aangemerkt als ‘blauwe zone’ (parkeerschijfzone). De proef duurt tot eind december waarna deze wordt geëvalueerd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in het centrumgebied, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone was actuele parkeerdata gewenst.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in het centrum en in de centrumschil van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie;
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag een aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzichtelijke uiteenzetting van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de onderzoeken en de reeds beschikbare onderzoeken te vergelijken zijn effecten van parkeergerelateerde maatregelen en de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.