Verkeersinput UAV-gc contract De Hagen

De gemeente Vianen heeft in 2012 een Verkeersstructuurplan opgesteld voor het bedrijventerrein De Hagen, bestaande uit beleidskaders, diverse verkeerskundige analyses en oplossingsrichtingen voor 3 kruispunten. De gemeente Vianen wil een werk voor de verbetering van de doorstroming op de verkeersinfrastructuur gaan aanbesteden op basis van een UAV-gc contract met een onderdeel waarin verkeerskundige eisen voor het contract zijn opgenomen. De insteek van deze opzet is dat de inschrijvers zelf de oplossing voor de toekomstige verkeersinfrastructuur bedenken.

Om de aanbesteding voor te bereiden wil de gemeente Vianen de probleemanalyse uit het verkeersstructuurplan actualiseren met nieuwe (tel)gegevens en nieuwe gegevens over de toekomstsituatie, die op het projectgebied worden geprojecteerd.

Megaborn verricht hiervoor voor de gemeente Vianen de volgende werkzaamheden:

  1. het actualiseren van de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur;
  2. het uitwerken van de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract.

Om aan deze vraag van de gemeente Vianen te voldoen doorloopt Megaborn de volgende stappen:

  1. Het bepalen van de toekomstige intensiteiten binnen het gebied;
  2. Actualiseren probleemanalyse op basis van nieuwe gegevens;
  3. Opstellen van verkeerskundige eisen voor contractvorming met microscopisch model.

De resultaten worden verantwoord in diverse notities en rapportages.